» برای کاربران اتخصاصی سفارش خود را بررسی کنید: برای کاربران اتخصاصی *
This page is not sufficiently translated!
Get a free license (cFos, cFosSpeed or cFosBC) for helping us.
اطلاعات بیشتر
[%$hstart_28%] [%$hstop_28%] [%$hstart_40%] [%$hstop_40%] [%$hstart_13%] [%$hstop_13%] [%$hstart_1301%] [%$hstop_1301%] [%$hstart_1302%] [%$hstop_1302%] [%$hstart_1401%] [%$hstop_1401%] [%$hstart_1402%] [%$hstop_1402%] [%$hstart_1405%] [%$hstop_1405%] [%$hstart_1406%] [%$hstop_1406%] [%$hstart_15%] [%$hstop_15%] [%$hstart_16%] [%$hstop_16%] [%$hstart_17%] [%$hstop_17%] [%$hstart_18%] [%$hstop_18%] [%$hstart_19%] [%$hstop_19%] [%$hstart_22%] [%$hstop_22%] [%$hstart_24%] [%$hstop_24%] [%$hstart_25%] [%$hstop_25%] [%$hstart_26%] [%$hstop_26%] [%$hstart_27%] [%$hstop_27%] [%$hstart_29%] [%$hstop_29%]
لطفا کلیک کنید ' تایید سفارش ', بنابراین می توانیم سفارش شما را انجام بدهیم!
[%$prodname%] [%$prodprice%] [%$prodcurrency%] + Lifetime Update Pack (*** ml: String not found [name='price_nc'],*** ml: String not found [name='price_95cent'] [%$prodcurrency%])
پرداخت
انتقال بانکی به آلمان به:
cFos Software GmbH
شماره حساب بانک 2000 850 040
کد بانک 380 601 86
بن Volksbank


توجه دلیل پرداخت: [%$1_name%]
(بیان نام خود به عنوان یکی از ملزومات پرداخت برای فرایند سفارش ضروری است)

IBAN: DE 17 380 601 86 2000 850 040
BIC (SWIFT-code): GENO DE D1 BRS
(EU standard transfers in euro run only about the same cost as domestic transfers)

تحویل بعد از تایید انتقال وجه

شما پرداخت با کارت اعتباری را انتخاب کرده اید، اما شیوه دیگری از پرداخت انتخاب شده است.
شما پرداخت با حواله بانکی را انتخاب کرده اید، اما شیوه دیگری از پرداخت انتخاب شده است.
انتقال PayPal

Please submit your payment to the following PayPal account:


Please enter "[%$1_name%]" as reason for payment into the PayPal field "eMail-Betreff"

تحویل بعد از تایید انتقال وجه

AliPay transfer

Please submit your payment to the following AliPay account:


Please enter "" as reason for payment.

تحویل بعد از تایید انتقال وجه

Moneybookers transfer

Please submit your payment to the following Moneybookers account:


Please enter "[%$1_name%]" as reason for payment into the Moneybookers field "eMail-Betreff"

تحویل بعد از تایید انتقال وجه

انتقال با WebMoney

We will send you an e-mail with the payment details for Webmoney when we process your order!
تیم فروش ما سفارش شما را آماده و در قالب یک رایانامه دیگر به انضمام اطلاعات تکمیلی (شماره سفارش، WMID و WM-Purse) برایتان ارسال خواهد شد. لطفا، قبل از دریافت ایمیل دوم هیچی انتقال وجهی را انجام ندهید. متشکریم!

Our WebMoney ID is 414417381154 .

Our purse for Russian Rubles (RUB) is R186904373715.

تحویل بعد از تایید انتقال وجه

پرداخت با کارت اعتباری

[%$hstart_1501%] [%$cctype%]
شماره [%$ccnum%]
تاریخ انقضا [%$ccvalm%]/[%$ccvaly%] [%$hstop_1501%] [%$hstart_1502%] ورودی اجباری خالی است! [%$hstop_1502%] [%$hstart_1503%] Missing required entry! Error in card number: It must have at least 13 digits. Often there are 4 digits in the hologram area! Also please don't enter EC-Cheque card numbers, but only real credit card numbers! [%$hstop_1503%]

C.O.D. payment (4,- € postage fee)
برای شما یک پیش فاکتور ارسال می شود. پس از دریافت و تایید پرداخت شما، لایسنس cFos برایتان ارسال خواهد شد.
برای شما یک پیش فاکتور ارسال می شود. پس از دریافت و تایید پرداخت شما، لایسنس cFos برایتان ارسال خواهد شد.
[%$hstart_1901%]

شماره حساب بانک [%$konto%]
در [%$nbank%]
(کد بانک [%$blz%] )

[%$hstop_1901%] [%$hstart_1902%] ورودی اجباری خالی است! [%$hstop_1902%] [%$hstart_1903%] لطفا اطلاعات حساب بانکی خود را بررسی کنید. [%$hstop_1903%]
جمع: [%$totcost%] [%$prodcurrency%]
[%$mwst%]
نشانی شما
نام [%$hstart_2101%] [%$1_name%] [%$hstop_2101%] [%$hstart_2102%] ورودی اجباری خالی است! [%$hstop_2102%]
آدرس خیابان [%$hstart_2103%] [%$2_strasse%] [%$hstop_2103%] [%$hstart_2104%] ورودی اجباری خالی است! [%$hstop_2104%]
کد پستی، شهر [%$hstart_2105%] [%$3_plz%] [%$4_ort%] [%$hstop_2105%] [%$hstart_2106%] ورودی اجباری خالی است! [%$hstop_2106%]
کشور [%$hstart_2107%] [%$5_land%] [%$hstop_2107%] [%$hstart_2108%] ورودی اجباری خالی است! [%$hstop_2108%]
تلفن [%$6_tel1%]
پست الکترونیک [%$hstart_2301%] [%$a_email%] مهم: آیا از درستی نشانی رایانامه وارده خود مطمئن هستید؟ [%$hstop_2301%] [%$hstart_2302%] نشانی پستی نامعتبر یا اشتباه! [%$hstop_2302%]
مجوز
لطفا از دکمه بازگشت مرورگر خود برای بازگشت به صفحه قبلی استفاده کنید و شرایط استفاده از نرم افزار و لایسنس آن را بپذیرید!
تحویل سریع از طریق رایانامه (Email) به نشانی بالا
Express delivery via eMail and C.O.D. are mutually exclusive. Please use your browser's 'Back'-button and choose another way of payment.
سفارش شما ناتمام است! لطفا از دکمه بازگشت مرورگر خود برای بازگشت به صفحه قبلی استفاده کرده و اطلاعات ناقص را تکمیل کنید.
لطفا کلیک کنید ' تایید سفارش ', بنابراین می توانیم سفارش شما را انجام بدهیم!
[%$hidden_fields%]
Powered by cFos Personal Net Web Server
Practice random kindness and senseless acts of beauty