cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Các kết nối ưu tiên với lớp quản lý độ trễ

Có rất nhiều lựa chọn khác nhau để ưu một kết nối trong khi nó đang chạy. Đối tất cả chúng, tuy nhiên, bạn cần kích chuột phải vào cửa sổ trạng thái của bạn và bấm vào kết nối hiện tại

Kết nối hiện tại

Các tùy chọn

Bây giờ bạn có thể chọn xem bạn muốn ưu tiênmột kết nối, giao thức hoặc chương trình tạm thời, hoặc ưu tiên vĩnh viễn một giao thức hay một chương trình

Kết nối hiện tại

Ưu tiên một kết nối tạm thời

Ưu tiên một giao thức tạm thời

Ưu tiên tạm thời một chương trình

Ưu tiên một giao thức vĩnh viễn

Ưu tiên vĩnh viễn một chương trình