cFosSpeed是ASUS,GIGABYTE,ASRock和MSI游戏产品的官方Internet加速器

启用Belkin Connect N150(F7D5301v1)的端口转发


Belkin Connect N150 (F7D5301v1) Step 1

1 连接到您的路由器(默认IP为192.168.2.1 ),然后单击“Virtual ServersBelkin Connect N150 (F7D5301v1) Step 2

2 输入密码(默认为空白)Belkin Connect N150 (F7D5301v1) Steps 3-7

3 选中“Enable”复选框

4 键入入站端口(80)

5 输入您的计算机IP(正在运行一个cFos Personal Net)

6 键入出站端口(80)

7 点击“Apply Changes现在您已为您的计算机完成端口转发的配置!