cFosSpeed är den ultimata Internet Accelerator för ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI spel produkter
Ny! Av tillverkarna av cFosSpeed: cFos EVSE

Få en gratis licens (cFosSpeed) för att hjälpa oss med 10 eller fler recensioner.
Vissa texter genereras genom maskinöversättning. Hjälp oss att förbättra dessa texter. Klicka på knappen för att starta revisionsläget.

cFos-medel

cFos-medel

Kokplatta

cFos Software GmbH, Bonn (Tyskland) utvecklar kommunikationsprogramvara och nätverksdrivrutiner för kärnläge för Windows sedan 1993. Våra produkter inkluderar cFosSpeed, den avancerade Traffic Shaping-mjukvaran för bredbandsinternet, cFos Personal Net, en personlig webb- och molnserver, cFos IPv6 Link, IPv6-uppringningsdrivrutin & mjukvaru router och cFos / cFos Broadband Connect, den högpresterande DSL och ISDN-uppringningsdrivrutiner.

Kontakta / Support

För supportförfrågan eller för att kontakta oss, använd vårt kontaktformulär.

Rättsligt meddelande

Information enligt TDG (tysk lag om teletjänster):

Tjänsteleverantören som ansvarar för www.cfos.de och www.cfosspeed.de är cFos Software GmbH, representerad av ägare-chefer Christoph Lüders och Martin Winkler, Nordstr. 65a, 53111 Bonn, Telefon: +49 2287669826, handelsregistret: Bonn, HRB 9150; UStID / Vat-No .: DE813105998, e-post: .

cFos® är ett registrerat varumärke.

Integritetspolicy

1. Sekretess i ett ögonkast

Allmän information

Följande anteckningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsförklaring listad under denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avsnittet "Meddelande om ansvarigt organ" i denna dataskyddsförklaring.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du kommunicerar dem till oss. Detta kan vara z. B. vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Övriga uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är i första hand tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för sidvisningen). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har även rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan kontakta oss när som helst om du har ytterligare frågor om ämnet dataskydd.

Analysverktyg och tredjepartsverktyg

När du besöker den här webbplatsen kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande dataskyddsförklaring.

2. Allmän information och obligatorisk information

Integritet

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsförklaring.

Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med. Denna dataskyddsförklaring förklarar vilken data vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om ansvarigt organ

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

cFos Software GmbH
Nordstr. 65a
53111 Bonn
Tyskland

Telefon: 0228-7669826
E-post: helpcfos@cfos.de
Webbplats: www.cfos.de

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

lagringstid

Om inte en specifik lagringsperiod har specificerats i denna dataskyddsförklaring, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du hävdar en legitim begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas såvida vi inte har andra juridiskt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga lagringsperioder); i det senare fallet kommer uppgifterna att raderas när dessa skäl har upphört att existera.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandlingen kommer vi att behandla dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 bokstav a GDPR eller artikel 9.2 bokstav a GDPR, om särskilda datakategorier enligt artikel 9.1 GDPR behandlas. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller tillgång till information på din slutenhet (t.ex. via enhetsfingeravtryck), baseras även databehandling på § 25 (1) TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas. Om dina uppgifter krävs för att fullgöra avtalet eller för att utföra åtgärder före avtal, behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR. Vidare behandlar vi dina uppgifter om de är skyldiga att uppfylla en rättslig skyldighet på grundval av artikel 6 (1) (c) GDPR. Databehandling kan även ske utifrån vårt berättigade intresse enligt art. 6 paragraf. 1 lit. f GDPR. Följande stycken i denna dataskyddsförklaring ger information om de relevanta rättsliga grunderna i varje enskilt fall.

Anmärkning om dataöverföring till USA och andra tredjeländer

Vi använder bland annat verktyg från företag baserade i USA eller andra tredjeländer som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa tredjeländer och behandlas där. Vi vill påpeka att det i dessa länder inte kan garanteras någon dataskyddsnivå som är jämförbar med den i EU. Exempelvis är amerikanska företag skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som berörd person kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) kommer att behandla, utvärdera och permanent lagra dina uppgifter på amerikanska servrar för övervakningsändamål. Vi har inget inflytande på dessa bearbetningsaktiviteter.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycke som du redan har gett. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att invända mot datainsamling i särskilda fall och mot direktreklam (Art. 21 GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN BASERAS PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR NÄR SOM HELST RÄTT ATT INvända MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HAR UPPSTÅENDE FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING BASERAD PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RESPEKTIVA RÄTTSLIGA GRUNDEN SOM EN BEHANDLING BASAS PÅ KAN FINNAS I DENNA DATASEkretesspolicy. OM DU MOTKOMMER, KOMMER VI INTE LÄNGE ATT BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN BEVISA OMFATTANDE SKÄL FÖR BEHANDLING SOM ÅSTIGER DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER BEHANDLINGEN ÄR FÖR ATT GENOMFÖRA, UTÖVERA, UTÖVERA, UTÖVERA 1C) GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKTANNONSERING, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST KOMMA INVÄNDNING MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SYFTEN MED SÅDAN REKLAM; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING I DEN OMFATTNING SÅDAN DIREKTREklam. OM DU MOTKOMMER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ANVÄNDAS FÖR DIREKTA REKLAMISKA SYFTEN (INvändning ENLIGT ART. 21 (2) GDPR).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av GDPR har de som berörs rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller vid fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, radering och rättelse

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt till gratis information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och vid behov en rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter när som helst . Du kan kontakta oss när som helst om du har ytterligare frågor om ämnet personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss när som helst för detta. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

  • Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under hela undersökningen har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter har skett/sker olagligt kan du begära begränsning av databehandling istället för radering.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att raderas.
  • Om du har gjort en invändning enligt art. 21 (1) GDPR måste dina och våra intressen vägas upp. Så länge det ännu inte är fastställt vems intressen som råder, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom lagringen av dem - endast användas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl viktiga allmänintressen för Europeiska unionen eller en medlemsstat behandlas.

Invända mot reklammeddelanden

Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktuppgifter som publicerats som en del av imprintskyldigheten att skicka oönskat reklam- och informationsmaterial. Webbplatsoperatörerna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av att oönskad reklam skickas, såsom spam-e-post.

3. Datainsamling på denna webbplats

småkakor

Vår webbplats använder så kallade "cookies". Cookies är små textfiler och orsakar ingen skada på din slutenhet. De lagras på din slutenhet antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt efter ditt besök. Permanenta cookies förblir lagrade på din slutenhet tills du raderar dem själv eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag också lagras på din slutenhet när du går in på vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från tredjepartsföretaget (t.ex. cookies för att behandla betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarbeteende eller för att visa reklam.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpublik) (nödvändiga cookies). lagras på grundval av artikel 6.1 (f) GDPR, om inte annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för att tillhandahålla sina tjänster tekniskt felfritt och optimerat. Om samtycke till lagring av cookies och jämförbar igenkänningsteknik begärdes, sker behandlingen uteslutande på grundval av detta samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO och § 25 Para. 1 TTDSG); samtycket kan när som helst återkallas.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies för vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies är avaktiverade kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Om cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål kommer vi att informera dig om detta separat i denna dataskyddsförklaring och vid behov be om ditt samtycke.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsarversion
  • operativsystem som används
  • Hänvisningsadress
  • Värdnamnet på den åtkomstdator
  • Tid för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter samlas in på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras för detta ändamål.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du angett där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och vid följdfrågor. Vi lämnar inte vidare dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) om detta efterfrågades.

De uppgifter du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller att syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir opåverkade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) om detta efterfrågades.

De uppgifter du skickat till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du begär radering, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagstadgade lagringsperioder - förblir opåverkade.

4. Sociala medier

Plugins för sociala medier med Shariff

Plugins för sociala medier används på denna webbplats (t.ex. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Du kan vanligtvis känna igen plugins på respektive sociala mediers logotyper. För att säkerställa dataskyddet på denna webbplats använder vi endast dessa plugins tillsammans med den så kallade "Shariff"-lösningen. Denna applikation förhindrar att plugins som är integrerade på denna webbplats överför data till respektive leverantör när du först går in på webbplatsen.

En direkt anslutning till leverantörens server upprättas först (samtycke) när du aktiverar respektive plugin genom att klicka på tillhörande knapp. Så fort du aktiverar pluginet får respektive leverantör informationen om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du är inloggad på ditt respektive sociala mediekonto (t.ex. Facebook) samtidigt kan respektive leverantör tilldela besöket på denna webbplats ditt användarkonto.

Aktivering av plugin-programmet representerar samtycke i den mening som avses i artikel 6.1 lit. a GDPR och 25 § stycke 1 TTDSG. Du kan när som helst återkalla detta samtycke med verkan för framtiden.

5. Nyhetsbrev

nyhetsbrevsdata

Om du vill få nyhetsbrevet som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör att vi kan verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrev . Ytterligare data samlas inte in eller samlas bara in på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka den begärda informationen och lämnar den inte vidare till tredje part.

Behandlingen av uppgifterna som anges i registreringsformuläret för nyhetsbrevet sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och deras användning för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken "avregistrera" i nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingar som redan har ägt rum förblir opåverkade av återkallelsen.

De uppgifter som du har lagrat hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss eller tjänsteleverantören för nyhetsbrev tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från nyhetsbrevets distributionslista efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet eller efter att det inte längre finns tillgängligt. något syfte. Vi förbehåller oss rätten att radera eller blockera e-postadresser från vår distributionslista för nyhetsbrev efter eget gottfinnande inom ramen för vårt berättigade intresse i enlighet med Art. 6 paragraf. 1 lit. f GDPR.

Data som lagras av oss för andra ändamål förblir opåverkade.

Efter att du har tagits bort från nyhetsbrevets distributionslista kan din e-postadress lagras av oss eller nyhetsbrevsleverantören i en svartlista om detta är nödvändigt för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan används endast för detta ändamål och slås inte samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att följa lagkraven vid sändning av nyhetsbrev (berättigat intresse i den mening som avses i Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR). Lagring i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än våra legitima intressen.

6. Plugins och verktyg

Youtube

Den här webbplatsen innehåller videor från YouTubes webbplats. Webbplatsoperatören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Om du besöker en av våra webbplatser där YouTube är integrerat kommer en anslutning till YouTubes servrar att upprättas. YouTube-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt.

Dessutom kan YouTube lagra olika cookies på din slutenhet eller använda jämförbar teknik för igenkänning (t.ex. enhetsfingeravtryck). På så sätt kan YouTube ta emot information om besökare på denna webbplats. Denna information används bland annat för att samla in videostatistik, för att förbättra användarvänligheten och för att förhindra bedrägeriförsök.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube används i syfte att få en attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 bokstav f GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av Artikel 6 Stycke 1 Letter a GDPR och Artikel 25 Stycke 1 TTDSG, i den mån samtycket innefattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens enhet (t.ex. enhetsfingeravtryck) i enlighet med TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

Hantering av användardata För mer information, se YouTubes sekretesspolicy på: https://policys.google.com/privacy hl = sv.

Google reCAPTCHA

Vi använder "Google reCAPTCHA" (hädanefter "reCAPTCHA") på denna webbplats. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om datainmatning på denna webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) görs av en människa eller av ett automatiserat program. För att göra detta analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende baserat på olika egenskaper. Denna analys startar automatiskt så snart webbplatsbesökaren går in på webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, hur lång tid webbplatsbesökaren spenderar på webbplatsen eller musrörelser som användaren gör). Data som samlas in under analysen vidarebefordras till Google.

ReCAPTCHA-analyserna körs helt i bakgrunden. Webbplatsbesökare informeras inte om att en analys pågår.

Lagringen och analysen av uppgifterna sker på basis av art. 6 paragraf. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sina webberbjudanden från otillåten automatiserad spionage och från SPAM. Om ett motsvarande samtycke begärdes sker behandlingen uteslutande med stöd av art. 6 paragraf. 1 lit. a DSGVO och § 25 Para B. enhetsfingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

Ytterligare information om Google reCAPTCHA finns i Googles dataskyddsbestämmelser och Googles användarvillkor under följande länkar: https://policys.google.com/privacy?hl=de och https://policys.google.com/termer?hl=de.

Google AdSense

Vi använder "Google AdSense" på denna webbplats. Google AdSense är en onlinetjänst som gör att reklam kan placeras på tredje parts webbplatser. Google AdSense är baserat på en algoritm som väljer ut de annonser som visas på tredjepartswebbplatser som matchar innehållet på respektive tredjepartswebbplats. Google AdSense tillåter intressebaserad inriktning av internetanvändaren, vilket implementeras genom att generera individuella användarprofiler.

Leverantören av Google AdSense-komponenten är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Syftet med Google AdSense-komponenten är integrationen av annonser på vår webbplats. Google AdSense placerar en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Genom att ställa in cookien kan Alphabet Inc. analysera användningen av vår webbplats. Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats tas fram, som sköts av den person som är ansvarig för bearbetningen och på vilken en Google AdSense-komponent har integrerats, aktiveras webbläsaren på den berörda personens informationsteknologiska system automatiskt av respektive Google AdSense-komponent för att överföra data till Alphabet Inc. för onlineannonsering och avräkning av provisioner. Som en del av denna tekniska process skaffar Alphabet Inc. kunskap om personuppgifter, såsom den berörda personens IP-adress, som Alphabet Inc. bland annat använder för att spåra ursprunget till besökare och klick och därefter för att möjliggöra provisionsutdrag .

Den berörda personen kan när som helst förhindra inställningen av cookies av vår webbplats, som redan beskrivits ovan, med hjälp av en motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent motsätta sig inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Alphabet Inc. från att sätta en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan en cookie som redan satts av Alphabet Inc. raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Google AdSense använder även så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik som är inbäddad i webbplatser för att möjliggöra loggfilregistrering och loggfilsanalys, vilket gör att en statistisk utvärdering kan utföras. Baserat på den inbäddade spårningspixeln kan Alphabet Inc. se om och när en webbplats öppnades av en registrerad och vilka länkar som registrerades klickade på. Spårningspixlar används bland annat för att utvärdera flödet av besökare till en webbplats.

Personuppgifter och information, som även inkluderar IP-adressen och är nödvändig för insamling och fakturering av annonserna som visas, överförs till Alphabet Inc. i USA via Google AdSense. Dessa personuppgifter lagras och behandlas i USA. Alphabet Inc. kan komma att vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in via den tekniska processen till tredje part.

Google AdSense förklaras mer i detalj under denna länk https://www.google.de/intl/de/adsense/start/

Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Vi använder "Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)" på denna webbplats. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, insamling och utvärdering av data om beteendet hos besökare på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat in uppgifter om den webbplats från vilken en berörd person kom till en webbplats (så kallad referrer), vilka undersidor till webbplatsen som besöktes eller hur ofta och hur länge en undersida har visats. En webbanalys används främst för att optimera en webbplats och för kostnads-nyttoanalys av internetannonsering.

Leverantören av Google Analytics-komponenten är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder tillägget "_gat._anonymizeIp" för webbanalys via Google Analytics. Med detta tillägg förkortas och anonymiseras IP-adressen för internetanslutningen för den berörda personen av Google om vår webbplats nås från en medlemsstat i Europeiska unionen eller från en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera besöksflöden på vår webbplats. Google använder data och information som erhållits, bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats, för att sammanställa onlinerapporter åt oss som visar aktiviteterna på vår webbplats och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats.

Google Analytics placerar en cookie i den registrerades informationsteknologisystem. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Genom att ställa in cookien kan Google analysera användningen av vår webbplats. Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats tas fram, som sköts av den person som är ansvarig för bearbetningen och på vilken en Google Analytics-komponent har integrerats, aktiveras webbläsaren på den berörda personens informationsteknologiska system automatiskt av respektive Google Analytics-komponent för att överföra data till Google för onlineanalys. Som en del av denna tekniska process får Google kunskap om personuppgifter, såsom IP-adressen för den berörda personen, som Google bland annat använder för att spåra ursprunget till besökare och klick och därefter för att möjliggöra provisionsutdrag.

Cookien används för att lagra personlig information, såsom åtkomsttid, varifrån åtkomsten gjordes och frekvensen av besök på vår webbplats av den berörda personen. Varje gång du besöker vår webbplats överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen för internetanslutningen som används av den berörda personen, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan komma att vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in via den tekniska processen till tredje part.

Den berörda personen kan när som helst förhindra inställningen av cookies av vår webbplats, som redan beskrivits ovan, med hjälp av en motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent motsätta sig inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att sätta en cookie på den berörda personens informationstekniksystem. Dessutom kan en cookie som redan satts av Google Analytics raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Vidare har den registrerade möjligheten att invända mot och förhindra insamling av data som genereras av Google Analytics avseende användningen av denna webbplats och behandlingen av dessa uppgifter av Google. För detta, ett webbläsartillägg på länken måste personen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ladda ner och installera. Detta webbläsartillägg berättar för Google Analytics via JavaScript att ingen data och information om besök på webbplatser får överföras till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägget utvärderas av Google som en motsägelse. Om den registrerades informationsteknologisystem senare raderas, formateras eller installeras om, måste den registrerade installera om webbläsartillägget för att avaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller avaktiveras av vederbörande eller annan person som kan hänföras till dennes inflytandesfär finns möjlighet att installera om eller återaktivera webbläsartillägget.

För mer information och integritetslagar från Google kan på https://www.google.de/intl/de/policys/privacy/ och http://www.google.com/analytics/termer/sv.html hämtas. Google Analytics finns på denna länk https://www.google.com/intl/sv_se/analytics/ förklaras mer i detalj.

Google AdWords

Vi använder "Google AdWords" på denna webbplats. Google AdWords är en tjänst för internetannonsering som gör det möjligt för annonsörer att placera annonser i både Googles sökmotorresultat och Googles annonsnätverk. Google AdWords tillåter en annonsör att fördefiniera vissa sökord som kommer att användas för att visa en annons i Googles sökmotorresultat endast när användaren använder sökmotorn för att hämta ett sökordsrelaterat sökresultat. I Googles annonsnätverk distribueras annonserna till ämnesrelevanta webbplatser med hjälp av en automatisk algoritm och med hänsyn till tidigare definierade sökord.

Leverantören av Google AdWords-tjänsterna är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Syftet med Google AdWords är att marknadsföra vår webbplats genom att visa intresserelaterad reklam på tredjepartsföretags webbplatser och i sökmotorresultaten för Googles sökmotor och visa tredjepartsreklam på vår webbplats.

Om en registrerad går in på vår webbplats via en Google-annons, lagras en så kallad konverteringscookie i den registrerades informationsteknologisystem av Google. Vad cookies är har redan förklarats ovan. En konverteringscookie förlorar sin giltighet efter trettio dagar och används inte för att identifiera den berörda personen. Om cookien ännu inte har gått ut, används konverteringscookien för att avgöra om vissa undersidor, såsom kundvagnen från ett onlinebutikssystem, har nåtts på vår webbplats. Konverteringscookien gör det möjligt för både oss och Google att förstå om en person som kom till vår webbplats via en AdWords-annons genererade intäkter, det vill säga genomförde eller avbröt ett köp.

Data och information som samlas in genom användningen av konverteringscookien används av Google för att skapa besöksstatistik för vår webbplats. I sin tur använder vi denna besöksstatistik för att avgöra det totala antalet användare som hänvisades till oss via AdWords-annonser, dvs. för att fastställa framgången eller misslyckandet för respektive AdWords-annons och för att optimera våra AdWords-annonser för framtiden . Varken vårt företag eller andra Google AdWords-annonsörer får information från Google som kan användas för att identifiera den berörda personen.

Konverteringscookien används för att lagra personlig information, till exempel den webbplats som den berörda personen besöker. Följaktligen, varje gång du besöker vår webbplats, överförs personuppgifter, inklusive IP-adressen för internetanslutningen som används av den berörda personen, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan komma att vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in via den tekniska processen till tredje part.

Den berörda personen kan när som helst förhindra inställningen av cookies av vår webbplats, som redan beskrivits ovan, med hjälp av en motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent motsätta sig inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att sätta en konverteringscookie på den berörda personens informationsteknologiska system. Dessutom kan en cookie som redan har ställts in av Google AdWords raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Den registrerade har dessutom möjlighet att invända mot intressebaserad reklam från Google. För att göra detta måste den berörda personen/inställningar/annonser från var och en av de webbläsare de använder och göra de önskade inställningarna där.

För mer information och integritetslagar från Google kan du gå till https://www.google.de/intl/de/policys/privacy/ retrieve.

Källa: https://www.e-recht24.de

cFos-mjukvarans kontaktsida.