cFosSpeed נמצאת כעת בידיים חדשות. Atlas Tech Solutions מחזיקה כעת, מפתחת ומוכרת גרסאות חדשות שלו
חָדָשׁ! מאת היצרן cFosSpeed: התחנת טעינה של cFos

אפשר העברת יציאה למהפכת תחנת Vodafone


Vodafone Station Revolution Step 1

1 היכנס למהפכת התחנה שלך ב- Vodafone באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלךVodafone Station Revolution Step 2

2 לחץ על "Avanzate"Vodafone Station Revolution Step 3

3 לחץ על "Port Forwarding"Vodafone Station Revolution Steps 4-6

4 בחר "HTTP" מהרשימה

5 בחר את כתובת ה- IP המקומית של המחשב cFos Network Net פועל

6 לחץ על "Ok"העברת יציאה מוגדרת כעת למחשב שלך ותוכל לצאת מהמהפכה של Vodafone Station

אפשר העברת יציאה למהפכת תחנת Vodafoneהוראות להפעלת שילוח נמל למהפכת תחנת Vodafone