cFosSpeed เป็นโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการสำหรับผลิตภัณฑ์เกมมิ่งแบรนด์ ASUS, GIGABYTE, ASRock และ MSI
ใหม่! โดยผู้ผลิต cFosSpeed: cFos EVSE

รับใบอนญาต cFosSpeed ฟรี ถ้าช่วยเหลือเราในการรีวิว 10 ครั้งขึ้นไป
ข้อความบางส่วนได้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากการแปลภาษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยเราปรับปรุงข้อความเหล่านี้ โดยการคลิกปุ่มเพื่อเริ่มโหมดแก้ไข

What's new?                    'cFos' ISDN Driver Family
---------------------------------------------------------------------------

Legend:

 * New feature
 + Minor improvement
 ! Software-change requires modification of your configuration
 x Bugfix
 - Information only


Revision history: ---------------------------------------------------------cFos 8.00 build 3100 -- 17-Mar-2010

* Added new concept of "limit classes and filters". They are used before the
 "regular classed and filters" are used. Thus, the firewall filters have been
 moved to the limit filters.

 The main difference between limit and regular classes is that -speed
 parameter for limit classes sets a maximum send speed for packets in this
 class. With this you can rate-limit your applications or protocols when
 sending.

 There is no user interface save the command line yet. To illustrate, here
 is an example: Limit app.exe to 20000 bytes/sec:

   cfo limit class slow -speed 20000
   cfo limit filter -prog app.exe -c slow

 Class and filter settings are automatically saved when changed and loaded
 when cFos loads. You can use the full range of filter expressions to
 specify which traffic should be rate-limited. See
 http://www.cfos.de/speed/documentation/filter_expressions.shtml for the
 documentation of filter expressions.

 Use "cfo limit help" to get a list of subcommands.

* New skin: cFos now comes with a "Traffic Analysis" skin, which allows
 fine grained real-time traffic analysis. The skin comes in two sizes:
 small to get a quick overview and large for detailed analysis. Each skin
 draws up to 10 graphs. To enable/disable a graph line click on the
 'legend' button on the left border to open the left pane. Then click on
 the text for each colour to enable/disable the respective graph.

 Each graph displays the value of a certain traffic "slot", where the volume
 of traffic of certain programs and protocols is counted. You can setup
 which traffic goes to which slot (and is thereby drawn by which graph)
 in the slot setup dialog. In this Beta version the slot dialog is sometimes
 hard to use, but we are improving the slot setup dialog in upcoming
 versions.

* Rewrote ping engine. "Hybrid ping" is dead, long live "meta ping"! :)

 The new pinger engine can make test pings to measure connection latency
 with ICMP (like ping), but as well with UDP and TCP. All pingers operate in
 parallel and cFos automatically selects the best one. The reliability
 of the measurements is checked all the time and cFos will switch to a
 different pinger if one starts to fail.

 Hopefully, this will further reduce the problems users have with misbehaving
 firewalls, routers and ISPs.

 Commands of the new ping engine:
 pinger   set the protocol and TTL for outgoing test pings
 pingstat  print ping statistics (-clear clears stats after printing)
 pingclear  clears ping statistics
 pingboot  cycle thru all pingers to find best protocol and TTL
 sethops   set the TTL for outgoing test pings

* New and improved configuration dialogs that should be easier to use and
 navigate. The Usage Graph dialog now also shows the total sums of the
 displayed line diagrams.

* cFos can now block huge lists of IP-addresses the same way IP-Blockers
 like Protowall and Peerguardian support them. All traffic to or from one of
 the listed addresses is blocked. We call those lists "iplists".

 It works like this: cFos supports these iplists through two filter
 expressions: -s-iplist and -d-iplist. They are already set by default in
 settings.ini.

 The filters -s-iplist and -d-iplist accept as a second parameter an iplist
 name. The default name used in settings.ini is "ipfilter". In the [iplist]
 section in settings.ini or user.ini you must specify the iplist names with
 the corresponding IP block list files that contain the IP-ranges to be
 blocked. These block lists are not supplied with cFos.

 An example excerpt from settings.ini:
  filter=-tx -d-iplist ipfilter -c drop
  filter=-rx -s-iplist ipfilter -c drop

  [iplist]
  ipfilter=c:\text\ipfilter.dat
  ipfilter=c:\text\my.dat

 This will read both files and make them available as iplist named 'ipfilter'.
 This iplist is used by default to filter packets to the drop queue, i.e. to
 discard them. Use "cfo reload -iplist" to reload the iplists from the source
 files.

 See http://www.cfos.de/speed/documentation/filter_expressions.shtml#iplist
 for more. Thanks to esz for the idea.

+ Added Layer-7 detection for RTMP. Thanks to Vadim for providing the
 use-case.

+ When the browser or a plug-in like flash controls a multimedia
 stream downloads/uploads, layer-7 analysis now classifies this as
 a seperate protocol, called BSTREAM_C/BSTREAM_S. It is prioritized high
 by default. Unfortunately, all downloads/uploads of video and audio
 files are also classified as BSTREAM_C/BSTREAM_S, because they look
 the exactly the same, so the layer-7 analysis cannot distinguish
 between viewing or downloading a stream. If you download more
 videos instead of watching their streams, you can set the priority
 to low.

+ Added NSPlayer to the list of streaming clients, so layer-7 detection
 finds streams even if not marked with the appropriate content-type
 HTTP attribute.

+ We now choose to send pings to a fast responding hop, even if it is further
 away from us than a slower one. Thanks to PULARITHA1 for inspiration.

+ Now you can switch the type of pinger with "cfo pinger ", where prot
 is "tcp", "udp" or "icmp" to the same ttl and usermode/kernelmod, but
 different protocol.

+ Added 2nd monitor support for the status window.

+ "cfo class xxx -D" command can now delete a class even if there are still
 filters pointing to it; the filters are then deleted as well as the class.

+ Program name lookup for connections has been sped up.

+ Added -pid filter expression that matches the process ID of Windows
 processes. Please note that a process ID is only valid until the process
 terminates. Yet, it might get re-used by a different process some time
 later.

+ Added -pid option for "cfo connections" to show the Windows process ID for
 each connection.

+ Added gset variable auto_burst. Setting "cfo gset auto_burst 0 -save" will
 switch off cFos' automatic burst to find the line speed when going
 online.

+ Added "Traffic Analysis Icon Skin"! Thanks to our designer Ingo Guenther. :)

+ Added support for buttons in taskbar icon skins for Windows 7.

+ The Traffic Analysis Skin windows now has a little line bar diagram
 below the slot name (on the left pane) to indicate traffic for each slot
 individually.

+ New slot commands: you can set up the slots from the cfo command line as
 well. To do so, you can use the following commands. All commands begin
 with "cfo slot ":

  get/set name 
  get/set/add protocols 
  get/set/add programs 
  get/set mode get/set the traffic counting mode. available modes are:
   tx, rx, max, total_tx, total_rx, total_max
   'max' modes display rx or tx, whichever is faster in percent
   'total' modes display all traffic, ignoring protocol/program settings
 unused protocols display protocols that have not been assigned to a slot
 unused programs display program names that have not been assigned to a slot
 save  save all slot settings to user.ini
 reload load all slot settings from user.ini

+ The Traffic Analysis Skin windows now has a little line bar diagram
 below the slot name (on the left pane) to indicate traffic for each slot
 individually.

+ Skin window position is now stored for each skin. This only applies if
 you disable "auto-arrange".

+ Added new skin functionality: you can now draw lines and set text with
 arbitrary fonts in your system.

+ Improved burst code to find the line speed after install. This will happen
 automatically only three times after connect now. Added detection of a
 second traffic shaper to burst.

+ New language: Nederlands! That makes a total of 19 languages supported.
 Even more languages are downloadable from our web site, here:
 http://www.cfos.de/speed/documentation/lang.htm

+ Added tracking of UDP pseudo-connections counts.

+ Improved bulk detection: non bulk streams (i.e. interactive) connections
 must now not exceed a certain speed.

+ Added cfo con -lss and -ss option to display the largest ever used segment
 size and all segment size values.

+ When started in compatibility mode, cFos will still know the real
 operating system version.

+ The skins now support system fonts for text display. Thus skin designers
 don't need to define their own bitmap fonts any more. Also the HISTORY
 method supports line drawing. See http://www.cfos.de/skin/skin_ref_e.htm
 for details.

+ Added a quicker way for the minimum RTT to adapt to higher ping times.

+ Two more regulation parameters of variable shaper are now available and can
 be changed on the command-line: tx_dest_width and rx_dest_width. They are
 both counted in usec. You can change them e.g. by "cfo set tx_dest_width
 20000". Changes are saved on a per-port basis automatically.

+ Added gset variable dump_ascii to switch off ASCII printing of data in data
 dump mode.

+ Added -stat parameter to "cfo tcb" command. This will print detailed traffic
 statistics for each TCP connection.

+ You can now configure to check if outgoing TCP segments are resends of
 segments that are still in the send queue. By default this check is no
 longer performed, since it may consume too much time for a meagre gain of
 some 0.1% tx bandwidth in tests here. If you want to squeeze the last bit
 of speed out of your connection, switch it on with
 "cfo gset resent_in_queue 1 -save".

+ Speeded handling of out-of-sequence TCP segments. This could lessen overall
 CPU load by some percent and lower the memory consumption.

+ "cfos cons -speed" now lists a new column: flags. Listed flags are: MSS,
 WSCALE, SACK, TSOPT and ECN. An upper case letter indicates that the option
 is in use for that TCP connection, a lowercase letter indicates the initiator
 of the connection tried to negotiate the option to no avail and a '-' means
 the option is off. See "cfo cons -?" for more help.

+ IP blocklists are now also accepted in Protowall/Peerguardian format. The
 old format (which is still supported) was by Emule.

+ Finally added auto-hide on fullscreen to the skin window. Thanks to
 Richard B. (dj deipotent), who provided the code for this feature.
 cFos automatically closes the skin windows, if an application
 (e.g. a game) switches to fullscreen mode. It opens the window after
 fullscreen mode is exited if the last time it was opened was automatically.
 You can toggle this setting in the window settings menu of the context menu.

+ Added new global setting "bulk_detect", which is 1 by default. Switch it
 off to prevent cFos from guessing if certain l7-protocols (like IRC,
 Telnet, file sharing) are in bulk mode, i.e. transferring large amounts of
 data.

+ Added -tcp-lport, -udp-lport and -lport to match local ports and -tcp-rport,
 -udp-rport and -rport to match remote ports.

+ Added help texts for global variables dump_sessions and passthru. Use e.g.
 "cfo gset passthru /?" to get help.

+ Added new filter option "-force-set-class". By setting this option in a
 filter expression you can force cfos to set the class of this filter
 as the main class of the TCP/UDP connection this packet belongs to.
 See http://www.cfos.de/speed/documentation/filter_expressions.shtml
 section "RX-priorisation" for more details. Thanks to GB W for inspiration.

+ Added additional way of allocation to relieve non-paged pool.

+ Added Layer-7 detection for large HTTP downloads (client & server).
 HTTP transfers which take more than 1 sec. at full speed are now
 classified as HTTP_C_BULK / HTTP_S_BULK and have low priority as
 default. You can change the priority in the Layer-7 Protocol prioritization
 dialog.

+ Speeded memory allocation.

+ Added new skin: "LC History"; it's like our well-known Liquid Crystal skin,
 but with a history that scrolls to the left.

+ Filter expressions -s and -d now accept lists of addresses. Thanks to
 reMiND for the idea.

+ Added a switch to log all TCP connections with their adresses, ports,
 statistics, etc. to a disk file. This may be good if you want to see
 what happened, when you didn't watch the status window. The data of the
 sessions is not saved, only statistics.

 To activate set "cfo gset log_sessions 1". Add a "-save" if you want to
 keep it activated after a restart. The disk file is called
 session_log.txt; you can set it max size with gset variable
 max_session_log_size, default is 1mb.

+ Added cfo command "tcb" to show interactively some of the info that is
 written to session_log.txt.

x Fixed high DPC latency problems, which were reported by Infium98. This
 could help when you notice occasional stutter of sound output.

x For whatever reason, packets of streams with l7-protocols set normal
 priority did not "fall through" as is documented, but were set to default
 priority right away. This has been fixed. Thanks to eXtreme for leading
 my attention there.

x Switches -dscp, -weight, -vlan-id, -vlan-prio can now be used for default
 class as well. Thanks to vadim for bug report.

x Fixed bug with game mode: sometimes windows opened where they should stay
 closed.

x When bursting to find the line speed, cFos sometimes would send so much
 data that it virtually froze the machine. Hopefully this is fixed now.

x Fixed bug in meta pinger that could have caused a crash.

x Fixed range checking for "msslimit" set variable.

x Driver all too often did not load saved settings and instead used burst to
 determine line speed. Fixed.

x Fixed process name resolution for Windows 7 x64.

x Fixed a bug in burst code that was introduced in build 3097.

x Program names in connection overview are now unicode as well.

x cfo command line now works with unicode as well.

x Fixed a bug where cFos wouldn't remember the status window position
 (only applicable if auto-arrange is turned off).

x cFos will not boot the pinger when shaping is switched off.

x cFos will not boot the pinger when shaping is switched off.

x Fixed missing messages for Event Viewer in cfosnt.sys.

x Tried to fix a rare bluescreen when using CAPI2032.DLL. Thanks to J�rgen
 Koblitz for dump file.

x Fixed a bug where cFos wouldn't remember the status window position
 (only applicable if auto-arrange is turned off).

x Fixed a long-standing skin bug, which caused cfosdnt.exe to sometimes
 crash while switching skins. Thanks to Ingo Guenther.

x Fixed tsclear command. It had erroneously cleared rx_limit, tx_limit and
 inhibit_bridged.

x RTP detection would try to identify packets as RTP even if UDP pseudo-
 connection had the l7-protocol already saved. This could lead to BitTorrent
 UDP connections being flagged as RTP. Fixed. Thanks to TheXtremeKing for
 data dumps.

x Better bulk detection for small MSS. Thanks to Sz. J.

x Fixed TCP counter "ACKs for unsent data".

x Fixed a rare crash when dump mode was on.

x Fixed a bluescreen in fax mode. Thanks to Markus Bantel for dump file.

x Fixed "cfo medium" command.

x Tried to fix a spurious bluescreen when using CAPI2032.DLL.

x Fixed problems with memory allocation.

x If the cfos.ini file was saved as non-unicode, it was not changed to
 unicode later. This could cause a problem, when unicode filenames were
 tried to save. Fixed.

x If the measured delay was too high the fixed shaping algorithm now lowers the
 txspeed more, even if we attained a higher speed some time before. This
 should guard better against measurement or calculation errors.

x Fixed potentially serious bug in interlocked handling.

x Now handle_mss is 0 by default, i.e. TCP MSS is not changed by cfos.
 This should fix problems with some strange web sites.

x Tried to fix a crash when using CAPI2032.DLL. Thanks to Sebastian Boden for
 dump files.

x Overview of active connections should have less "Unknown" program names now.

x Expanded and fixed "cfo tvstat" counters.

x RTP statistics were not printed when there were no RTCP sessions. Fixed.

x RTP detection bug fix.

x UDP checksum errors were counted but not printed. Fixed.

x UDP packets without checksum are now properly handled.

x Fixed bug in handling of out-of-memory.

x The variable shaper sent pings all the time, even if there was no traffic
 otherwise. This has been fixed. Thanks to Octavian for the report.

x Added better handling of multiple but different SYN segments and improved
 recovery after ACK for unsent data. Thanks to khashayar zayyani for help.

x Sometimes HTTP, SSL and SSH non-BULK l7-protocols would stay on default
 priority even if the l7-protocol priority was set to high. Fixed. Thanks
 to mumia for bug report.

x It seems some networks trash the Ping IP packet when they return it to the
 sender and cFos couln't find the replies in its lists. Thus, we
 relaxed the check a bit. Thanks to Deepak for bug report.

x Fixed cfos.ini caller monitor actions; they were broken if you used number
 to name replacements like "7669826=cFos". Thanks to Torsten Frehe for his
 bug report.

x L7 protocols SSL_C, SSL_S and SSH sometimes switched between _BULK and
 regular versions periodically. This has been amended.

x The saved "cfo dump -save" setting was never read. Fixed.

x Fixed a crash that happened with dynamic CAPI loading. Thanks to Roger
 Heitkamp for dump files.

x IP reassembly code was broken. Fixed.

- Strict RTP checking is default again. Too often regular UDP packets were
 erroneously detected as RTP. With strict checking RTP packets must contain
 a source ID, previously introduced by a corresponding RTCP packet. But some
 software does not use RTCP connections, like IxChariot or VoIPBuster.

- Class names can now contain any character except SPACE and TAB and even
 these characters, if you enclose the name in double quotes.

- Improved call stack usage.

- The default maximum trace.txt file size has been increased to 1 mb.

- The skins formerly named "cFosSpeed..." are now named "Aquarium..." :)

- Added additional trace output for route detection.

- Added some decoding for Win7 in trace file.

- The dialog\calibration*.htm files are now used from our server directly
 instead of from the distribution.

- Added code for post mortem debugging.
cFos 7.52 build 3065 -- 28-Feb-2008

+ cFos now uses less allocations and thus less CPU load.

x cFos didn't load under Windows 2000 for PPPoE. Fixed.

x Fixed a spurious crash that could happen when connection connections were
 lost. Thanks to Andreas Mydlarz for the cash dump.

x Fixed error in connection report.cFos 7.50 build 3045 -- 18-Jan-2008

* Added rx-priorisation. It works as follows:

 Each class (high, default, low, lowest) has a weight assigned. Furthermore,
 all TCP streams are mapped to a certain class (this only applies for bulk
 data; e.g. ACKs are always sent out in the higher class), according to
 filter rules. The class weight is used when TCP windows for rx-shaping are
 computed. A TCP stream with weight 100 gets a window that is about 4 times
 bigger than a stream with weight 25. This should *usually* translate into
 more speed on that stream, but not necessarily (e.g. the sending server
 might not be fast enough).

 The pre-set weights are:

 class high  -weight 400
 class default -weight 100
 class low   -weight 25
 class lowest -weight 6

 I.e. regular browser downloads (class default) should get about 16 times
 the speed than Torrents (class lowest).

 The weighting needs some time (some seconds) to be through, so a newly
 created higher-than-average TCP stream needs these seconds to come to full
 speed.

* Now you can set MAXimum rx-speed and tx-speed!

 Just use "cfo set rx_limit " resp. "cfo set tx_limit ". The
 value is in bytes as cFos calculates them. This might be up to some
 percent more than what your software shows you. It's best to look at maxrx
 resp. maxtxraw ("cfo set maxrx" resp. "cfo set maxtxraw") and then set the
 limit accordingly. The value is automatically saved. To set no limit, set
 it to "inf" (like "cfo set rx_limit inf").

 The tx_limit is quite accurate, but the rx_limit is only met statistically,
 i.e. it's possible you receive more than the limit, but shortly afterwards
 you'll receive less.

 It is a good idea to give your client one full blast upload and download
 before setting one of those limits. Otherwise, it will have problems
 calculating, because it doesn't know the "true" line speeds.

* Speeded DSL transmit/receive speed and lowered CPU utilisation.

+ ctrace.txt is now in UTF-8 coding, but without a byte-order marker at the
 beginning. Use e.g. notepad for viewing.

+ Added a way to change and save rtt_tab's. Thanks to Darko Grskovic for
 inspiration.

+ Increased way too small buffer limits from 32k to 512k.

+ Added "cfo ati " command to see the ATIx modem command outputs.
 and improved ATI7 PPP statistics.

+ Variable shaper will regain full speed quicker after it slowed down when
 congestion was detected.

+ Added "cfo cperf" command to switch on or off class traffic dumping. By
 setting "cfo cperf on" cFos will dump about once per second how many
 bytes were sent in what priority class. This can help in testing filter
 rules or finding performance problems.

+ When cFos' variable shaper is sending slow because of tx congestion
 and that congestion goes away, cFos will now return to its old tx speed
 quicker.

+ Now UDP checksums are checked as well.

+ Added "cfo timerstyle" command to query (just "cfo timerstyle"), set
 "cfo timerstyle " or list supported values ("cfo timerstyle -?").
 Changes to timerstyle are only active after a restart of cFos.

+ Added layer-7 protocols SSL_S_BULK and SSL_C_BULK. Switching of SSL
 sessions between bulk and regular mode is done automatically based
 on speed and packet sizes.

 Added l7-protocol SSH_BULK. SSH sessions are automatically switched to this
 protocol, if they transfer mostly data in large blocks, so we presume they
 are doing some file transfer. Thanks to ghorvath for inspiration.

+ Added gset variable fwlog. Setting it to 0 ("cfo gset fwlog 0 -save")
 will disable fwlog.txt logging of firewalled packets. Thanks to danny
 for inspiration.

+ Straightened evaluation of which filter rules determine the class of a
 connection. Now rules like -tcp-dport, etc. work as well. The third column
 of a "cfo filter" output is 'c' for rules that set the class.

+ Added additional column with MSS to "cfo cons". It is included in
 "cfo -speed", can be added with "-mss" option and has the column key 'm'
 for -show, -addshow resp. -sort parameters.

 Added additional columns for average tcp segment size (ass) to "cfo cons".
 They are included in "cfo -speed", can be added with "-ass" option and have
 the column keys 'a' for tx ass and 'A' for rx ass for -show, -addshow resp.
 -sort parameters.

+ Now the class of UDP pseudo-connections is displayed, too, when you use
 "cfo cons -class" or the "current connections" dialog.

+ Added global option 'relaxed_discr' to relax the check of discriminators of
 Multilink-PPP (MPPP) bundles. It's set to 1 by default. With this option
 on, only the class must match, not the whole discriminator.

+ Now you can display the class most packets of a TCP connection are classified
 to (higher, high, default, low or lowest). Use "cfo cons -class" or -show:c,
 -addshow:c or -sort:c options. See other "cons" or "-sort:" entries here
 in whatsnew.txt for more details.

 The "current connections" dialog show the class as well.

+ Added a proper "cfo cons -?" help screen.

+ New filter rules -tcp-seq and -tcp-cnt to match on bytes of sequence space
 transmitted or number of packets in this connection, respectively. Thanks
 to pogowurst for inspiration.

+ More changes in rx-shaping: cFos should now work much better with very
 many connections, like with BitTorrent. Please report if it works for you!

+ Added an experimental new way to detect if cfosdnt.exe is running on "the"
 console. cfosdnt.exe on "the" console is the one that e.g. loads
 capi2032.dll and makes it available to kernelmode cfosnt.sys.

 To use this alternative method, open cfos.ini and in section [cfos] set
 new_console_detect=1. You need to restart cfosdnt.exe afterwards.

x Buttons in the icon skins where not working under Windows Vista. Fixed.

x Fixed a skin problem.

x Fixed warning that is displayed if too many connections cause rx-shaping
 to be inefficient. It was displayed regardless of the number of
 connections.

x Fixed a problem where downloads would be slowed too much. Thanks to FR.

x FTPS (FTP with SSL, FTP with TLS) command sessions are now identified
 as FTPCMD in layer-7 detection. Thanks to ghorvath.

x Changing l7-protocol priority to "Normal" didn't work. Fixed.

x Fixed two possible causes for non-MSS aligned RWINs.

x Fixed problems with main_class display.

x Fixed a problem under Vista where skin settings would not be written to
 disk after modification.

- Discontinued support of Windows 9x/Me and Windows NT 4.0. Now at least
 Windows 2000 is required.

- FTPDATA protocol can now be set to high or higher priority, regardless of
 its packet sizes.

- Removed tracing of minimal RTT ping packets.

- Module "ackfilter" is now disabled by default. Set "ackfilter=1" in
 section [param] in cfos.ini to enable it again. This does only
 switch off the filtering of presumably superfluous TCP ACKs, not the
 regular priorisation of TCP ACKs.cFos 7.20 build 3003 -- 02-Apr-2007

* All cFos executables and drivers are now digitally signed.
 This is a requirement for Windows Vista x64, but comes in handy for all
 other operating systems. If you download a version without a digital
 signature of "cFos Software GmbH" it has been tampered with and is not
 from us. In that case, download an original version from
 http://www.cfos.de/download

+ Added gset variable save_in_session. If set to 0, it will prevent cFos
 from saving data.ini, budget and traffic stats every 10 minutes. However,
 ctrace.txt is still saved if output is printed to it. Thanks to Paszczak
 for the feature request.

+ Increased time cFos wait for CAPI2032.DLL to load dynamically (if you use
 -v0 -kr) to 3 seconds, so slow loading LAN CAPIs will have enough time.

+ When lowering msslimit this is now enforced on existing connections as
 well. Before that, it only worked on new connections.

+ Added both media and methods frame_count and cable_mixed.

+ "cfo perf" output is now scaled with K or M postfixes if values become too
 high.

+ Added -dscp filter condition. You can give a range of DSCP values as
 "-dscp x:y" or a single values like "-dscp x". See RFC2474 for details on
 DSCP and http://www.cfos.de/speed/documentation/filter_expressions.shtml for
 details on filter expressions. Thanks to Knarf for inspiration.

+ Added -dscp option to class command to set a DSCP value to all outgoing
 packets of a class. See RFC2474 for details on DSCP.

+ Added parameters to "cfo cons": -time to also show the duration of
 connections and -addshow:... to also show some columns; columns are selected
 like with -show.

+ Changed rx-shaping so that it allows for faster speed recovery when rx speed
 is too low.

+ Until now -l7-prot rule didn't accept the protocol "unknown", this has been
 fixed. Now you can write "filter=-tx -l7-prot unknown -c lowest" to match
 all packets with no recognised l7-protocol.

+ cFos now keeps RTTs of each TCP connection. We have to see how useful
 that turns out to be. View them with "cfo cons -rtt". The column key for
 rtts is 'i'.

+ More switches for cfo cons: -win, -all, -speed to add window limit, all
 variables resp. all speed critical variables to display.

x Fixes in rx-shaping for slow speeds (like ISDN).

x Fixed a rare problem with license keys when re-installing cFos.

x Fix for a crash at deinstallation.

x cFos now doesn't CAPI_RELEASE or closes the CAPI at all. This seems to lock
 up some Vista machines.

x Fixed a bug where layer-7 detection sometimes confused http streaming server
 with client.

x Various fixes for Vista: don't display the tip of the day (caused trouble with
 Windows Defender); fixed key registration problem; fixed missing program names
 for connections; don't change TcpWindowSize or RWIN parameter (it's no longer
 supported thanks to TCP/IP auto-tuning).

x Fixed dynamic loading of CAPI2032.DLL, which sometimes wasn't working.
 Thanks to G�nter Niedermeier.

x Trace output of process names for some OSes was trashed. Fixed.

x Sometimes not all settings were loaded from DATA.INI when a port was opened.
 Fixed.

x Fixed a problem where V.110 and V.120 would not be available when
 CAPI2032.dll was used. Thanks to Olaf Krebs.

x Upload speed was sometimes too low when low-latency mode was activated.
 Fixed.

x Fixed IP checksum check, which sometimes let packets with bad IP checksums
 pass. This bug was introduced in build 7.05.2990.

x Fixed a rare crash in DSL reception code. Thanks to Novad Protikin for the
 dump file.

- When connecting to the Internet with DSL the default setting of S83
 (PPP LCP Echo-Req generation timer) is now 0, i.e. the Echo-Req generation
 is switched off. If you want to switch it back on, just add some extra
 initialisation string like "ATS83=5 S84=24".

- Again a hint to heavy downloaders: limit the number of your download
 connections. This ensures more stable download rates and in the end faster
 downloads. 20-40 seems to be a good value.

- cFos now accepts new language files: just place a file named cfosml_XX.txt
 (replace XX with some language abbreviation) into cFos' homedir. Set the
 #language of that file to a yet unused number. In CFOS.INI, set the
 fulllangid key in the [cFos] section to that number and restart your
 computer (or only cfosdnt.exe).

- TCP window size is now adjusted to allow 25 Mbit/s downloads.cFos 7.04 build 2968 -- 30-Aug-2006

x New cFos installations had empty settings.hta dialog. Fixed.cFos 7.02 build 2967 -- 28-Aug-2006

+ Added display of budget level in skins that support it.

+ Added context menu entry to switch latency setting.

+ cFosSpeed default skin now has a nice explanatory "panel" that pops up
 when you hover over one of the active areas.

+ Recoded RX (downstream) traffic shaping. This should help especially
 BitTorrent users with improved download speed and better ping times. To
 further increase your download speed, limit the number of receiving
 connections. 400 seem to be normal with Azureus, but 50 result in better
 download speed.

 This fix could as well help users that had the effect of dropping TX rates
 over time.

+ RX (downstream) traffic shaping can now be switched on or off by setting
 "cfo gset rx_shape 1" resp. "0". In the same way traffic shaping can now
 be totally switched on or off by setting "cfo gset shape 1" resp. "0".

+ "cfo cons" output can now be sorted and only specific columns can be
 printed. Use -sort: to sort and -show: to specify
 the columns to be printed. Column keys are case significant. -noudp
 and -notcp will not print UDP resp. tcp connections.

 Column keys are:
   p  Protocol (TCP or UDP) (only display, no sort)
   l  Local IP:port number
   o  Remote IP:port number
   g  Program name
   7  L7-protocol
   r  RX volume
   t  TX volume
   R  Current RX speed
   T  Current TX speed
   d  Duration of connection
   -  To reverse the sorting order

 Example: "cfo cons -sort:-d -show:lod -noudp" shows all TCP connections
 and displays local and remote IP:ports and their connection time, oldest
 first.

+ HTA dialogs are now existent only once and pull their language specific
 texts from the regular ml-file cfosml.txt. Translators now only have to
 translate cfosml.txt and no longer work on the HTA files as well.

 Dialogs are available in all our previously supported languages, which
 are: German, English, Spanish, Hungarian, Turkish and traditional Chinese.

+ "Current Connections" has a new design and can now be sorted.

+ Added "medium /?", "set medium /?" and "set method /?" with a list of
 available settings.

x cFos runs now under Vista x64. Thanks to Paul Mercer for his help.

x Small HTA fixes for IE7.

x Settings entry in context menu is now again visible under Win2000.

x Fixed an endless loop when changing firewall setting (through command
 line or 'Settings' menu).

x Fixed dump_sessions 4. Thanks to martin winkler. :)

x Now cFos properly distinguishes between http media downloads and
 streamed plays.

x Fixed Kademlia detection.

- Switched off tooltip display for skin windows.

- Status windows show speeds now based on transmitted IP packet volume.
 Thanks to Vigil for inspiration.

- Context menu entries "Clear calibration data" and "Send calibration pulse"
 are now reduced to one entry.cFos 7.00 build 2944 -- 31-May-2006

* Major feature: Added Protocol Layer 7 Detection. From now on,
 cFos analyzes traffic based on the transferred data rather than
 the port number used. This gives cFos precise traffic analysis
 capabilities and thereby allows you fine-grained control over your
 traffic. cFos detects the following protocols:

   Commonly used: HTTP, FTP, POP3, SMTP, IMAP4
   Voice-over IP: RTP, RTCP, SIP
   Special protocols: Telnet, SSH, SSL, IRC, DNS, (S)NTP, RPC
   Filesharing: eDonkey, Kazaa, Bittorrent, Kademlia, Gnutella(2),
    Direct Connect
   Streaming Media: HTTP-Streams with various Media-Players and RTSP

 For each protocol cFos distinguishes between client and server
 mode. All protocols can be prioritized individually. In addition there
 is a "Connections console" giving you real-time information about the
 current connections and their detected protocols. User data of these
 connections can also be recorded into a log file for analysis, see session
 dumping below.

 As a by-product you can now use internet connection sharing to connect
 several computers to the Internet and still have e.g. filesharing traffic
 prioritized low. The next major release will have additional bandwidth
 negotiation for multiple PCs connected to a single router.

* New Technology: cFos is now available as 64-bit version for Windows XP x64
 Edition. Driver, Status Window and Setup are true 64-bit programs! The
 64-bit version has all the features of the 32-bit version.

 ISDN support works with CAPI2064.DLL and kernelmode CAPI.

* Added support for ISDN. From now on ISDN users also benefit from
 cFos Traffic Shaping! This makes your ISDN connections more responsive
 by reducing ping times. All the advantages of the broadband Traffic Shaping
 are now available for ISDN.

* cFos is now able to traffic shape VJ-compressed connections as well.

* Added UDP pseudo-connection tracking. UDP packets between two peers are
 believed to belong to the same connection if they arrive less 10 seconds
 apart. The pseudo-connections are displayed under "cfo cons" as well.
 The timeout can be adjusted by the udp_timeout gset variable (the variable
 is in milliseconds).

* Added session dump: you can now dump TCP sessions and UDP pseudo-sessions
 in their own files. This way you can have all packets of one session in
 one file (and not more). Activate it with "cfo gset dump_sessions 2" and
 switch on TCP payload dumping with "cfo gset dump_tcp_data 1" (without TCP
 data dumps there won't be anything interesting for us to see). The
 maximum file size is set to 100k, if you want to change it use
 "cfo gset max_session_dump_size 200k" (change "200k" to your liking).

 All in one line that is:
 cfo gset dump_sessions 2; gset dump_tcp_data 1

 "cfo gset dump_sessions" accepts the following values:
  0 don't dump sessions
  2 dump, but delete dump file if there was no data except TCP SYNs
  3 dump like 2, but delete also if l7-protocol is known.
  4 dump and never delete dump file

+ Azureus.exe has been added to program prios. Unfortunately, the new Azureus
 release uses encryption which makes detection hard. Therefore, these
 streams are not yet detected by our layer7 detection.

+ Protocols and programs that are set to "normal" prio are not matched at all
 (since there is no longer a filter rule for normal prio). Especially,
 packets of protocols that are set to normal can be matched by later
 program filters (usually protocols are matched first and only if no match
 was found, programs are matched).

+ Added "cfo fstat" command to display which filters matched how often. Use
 it to check if your filters are working. "cfo fstat -clear" clears the
 stats.

+ Added traditional chinese and turkish HTA dialogs.

+ Added "click-through" mode to skin windows. If you activate it, mouse clicks
 are processed by the window beneath the cFos skin window.

+ Added support for dynamic loading of CAPI2032.DLL. Also, cFos will now try
 to load CAPI2032.DLL when you open a port if it could not be loaded earlier.

+ Added new skin variable "latency_mode" and a new action to execute cfo
 commands via skin buttons. Thus our skins now allow you to switch to low
 latency mode. The additional variable "latency" indicates if low latency
 mode is actually on.

+ Added new cfo command "cfo connections" or "cfo cons". This will show a
 list of all tcp connections with traffic, uptime and program, one per line.

+ Now tray icons are re-displayed after explorer restarts.

+ Errors while doing a "cfo reload" are now printed on the console as well
 (not only to the ctrace.txt file).

+ The new gset parameter "strict_rtp_check=0" in the [Param] section of
 cfos.ini can now turn off strict checking of RTP packets. With strict
 checking RTP packets must contain a source ID, previously introduced by a
 corresponding RTCP packet. Disable this check if you use Voice over IP
 Software which doesn't generate RTCP packets, like VoIPBuster. Default is 1
 (enabled).

+ Better ping times in "Favour Ping Time" mode, since we limit the MSS
 there to 536 bytes, if your connection is slower than about 20-30 kb/sec.

+ Rx shaping should more smooth now, i.e. you should experience less
 fluctuations in the ping time.

+ Improved accuracy of downstream speed calculation.

+ "method" set variable can now be entered and displayed symbolically.

+ Added IP fragmentation support.

+ Better Multilink PPP support, now fully supports MP fragmentation and VJ
 compression.

+ Reintroduced TCP checksums: if a packet doesn't check out, it will be
 ignored by cFos.

+ Added -mp-header, -mp-begin, -mp-end filter, -mp-frag, -rand rules.
 See filter_expressions.txt for details.

+ The rule that caused a packet to be dropped is now printed to FWLOG.TXT.

+ Some internal changes and speed improvements.

+ Added "cfo dump ip" to dump IP packets (possibly fragmented, but after
 MP-reassembly and VJ-decompression) and "cfo dump ipr" to dump IP datagrams
 (after IP reassembly) when they are handled by cFos.

+ AT&F now reads its settings from cfos.ini section factory (if existent).
 AT&WF can be used to write this section. AT&F1 can be used to really
 reset to internal "factory" defaults.

+ Increased number of internal buffers for PPPoE. This should fix
 "Internal structures full" messages in ctrace.txt.

+ Added differential statistics to "cfo pingstat". The numbers in brackets
 are the counts starting after the last time a ping worked. This should
 help diagnose problems where pings work but at some time stop doing so.

+ TCP RWIN is now set so that DSL-6000 (and other 6mbit fast connections)
 will work with full speed. Thanks to graf for the hint.

+ New S76=2 setting allows you to set ISDN protocol for incoming calls
 regardless of LLC/HLC signalling.

+ Fixed problems with HTA dialogs related to registry permissions.

+ "cfo cstat" now shows txspeed and max_queue_size as well.

+ Added modem command AT#L to simulate a login event for test purposes.

+ cFos now handles (i.e. mainly ignores) the GSM AT commands +CBST, CPIN
 and +CREG.

+ TCP data retransmissions of packets that are still queued are no longer
 sent out. This can save some 1% tx volume.

+ Improved the way ping messages are sent out. This helps the shaping
 algorithm to run more smoothly.

x Fixed a bug where PPPoE login would not work reliably when more than one
 PPPoE server answered.

x Fixed a rare problem where cFos would not detect incoming calls.

x Changes to fix problems when displaying taskbar icon.

x Fixed a rare crash.

x Fixed a semi-rare crash.

x Another fix for VJ-compression in only one direction was needed.

x Fixed a crash when VJ-compression was used in only one direction.

x Fixed problem with missing import for certain NT4 systems.

x Shaping is now only activated when it is switched on in feature setup (i.e.
 if -x80 is set to something other than zero.) Until now, even with -x80=0
 a connection listed under [connections] in cfos.ini would have been shaped.

x Now tcp_warn and strict_mp switches are properly read from [Param] section
 of cfos.ini and properly inited.

x Fixed a problem where .ini files could not be accessed due to sharing
 violations.

x Fixed a rare UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP crash. Thanks to Samuel Lee
 for a minidump and testing.

x On connections with low-downstream bandwidth rx shaping might have taken some
 seconds to effectively kick in. Fixed.

x Too many packets were logged to FWLOG.TXT. Fixed.

x Final fix for that RTP crash. Thanks to Armin Sch�ffmann for testing.

x The cFosSpeed-style skins in cFos didn't show the red arrows that indicate
 incoming data. Fixed. Thanks to Joshua Lee for the report.

x It seems that some routers reassemble TCP streams. This resulted in some
 unwanted "method 1 to 2" switches. Fixed.

x Fixed a bug that caused the ACK-filter to filter way too many ACKs, thus
 degrading download performance. Thanks to AlexV for his help.

x Fixed a missing external "SHGetSpecialFolderPathW under NT4.

x Fix which prevents RINGING indication on already used COM ports.

x Fixed a spurious crash. Thanks to Dirk Schoen for his help.

x Fixed DSL code for the detection of network cards. This should fix
 problems users were having in connecting with nForce 4 cards.

x The burst code should be more stable now.

x cFos sometimes waited a longer time for CAPI messages than needed. This
 may have slowed communications on many ports simultaneously. Thanks to
 Frank Auerswald for testing.

x Fixed an occasional crash at shutdown when data kept pouring in.

x Fixed a bug which could result in wrong amounts of "Segments w/o
 connection". This could have been the cause for processes sending too
 fast, even with low(est) priorisation.

x Fixed some more "unverified RST" warnings. Strange TCP segments travel the
 Internet! :)

- Removed filter_expressions.txt from distribution. See
 http://www.cfos.de/speed/documentation/filter_expressions.shtml instead.

- Firewall can now be switched on/off in context-menu > settings while cFos is
 running.

- Tracing is now on by default, i.e. there is always a CTRACE.TXT file
 created with some basic info on your system and connections. If you are
 reporting bugs, please attach this file to your mail.

- Changed speed reported to Windows on PPPoE connections to 100 mbps.

- New design of HTML files.cFos 6.10 build 2875 -- 07-Jul-2005

...If you're interested in even older history, get it from our FTP
server as CFOSHIST.ZIP.------------------------ End of file ---------------------------