cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

cFosSpeed feature highlights

Điểm truy cập Wi-Fi

Enable cFos Traffic Shaping for smartphones, tablets and other mobile devices.

Tìm hiểu thêm
RWIN mở rộng

Người dùng có thể tang tốc độ tải về lên đến 172% với cFosSpeed's RWIN Expansion.

Tìm hiểu thêm
Ưu tiên

Ưu tiên- dòng quan trọng đầu tiên của bạn

Tìm hiểu thêm
Kết nối hiện tại

Sơ lược về các kết nối
Trên bay ưu tiên các kết nối

Tìm hiểu thêm

Một số tính năng khác