cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

Trang này chưa được dịch đầy đủ!

Sở hữu một bản quyền miễn phí cFos, cFosSpeed hoặc cFosBC bằng cách giúp chúng tôi dịch.
Tìm hiểu thêm

Enable port forwarding for the AVM FRITZ!Box 3370


AVM FRITZ!Box 3370 Step 1

1 Log into your Fritz!Box with your passwordAVM FRITZ!Box 3370 Steps 2-5

2 Go to the menu "Internet"

3 Select the option "Freigaben"

4 Now choose "Portfreigaben"

5 Click on the button "Neue Portfreigabe"AVM FRITZ!Box 3370 Steps 6-8

6 Choose "HTTP-Server"

7 Select the computer cFos Personal Net is running on

8 Click on "OK"AVM FRITZ!Box 3370 Steps 9-10

9 Click on "Übernehmen" to activate the configuration

10 Click on the three dots and then on "Abmelden"Port forwarding is now configured for your computer!