cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

Trang này chưa được dịch đầy đủ!

Sở hữu một bản quyền miễn phí cFos, cFosSpeed hoặc cFosBC bằng cách giúp chúng tôi dịch.
Tìm hiểu thêm

Enable port forwarding for the Zhone ZNID-GPON-2426A-2TS


Zhone ZNID-GPON-2426A-2TS Step 1

1 Log into your Zhone ZNID-GPON-2426A-2TS with your username and passwordZhone ZNID-GPON-2426A-2TS Steps 2-4

2 Click on tab "Configuration"

3 Click on "Firewall"

4 Click on "Port Forwarding"Zhone ZNID-GPON-2426A-2TS Step 5

5 Click on "Type" and select RangeZhone ZNID-GPON-2426A-2TS Steps 6-10

6 Enter a "Name" for the new rule

7 Enter port, in this case port 80

8 Select protocol TCP

9 Enter the IP address of the computer cFos Personal Net is running on

10 Press "Add Rule"Zhone ZNID-GPON-2426A-2TS Step 11

11 Log out of your routerPort forwarding is now configured for your computer!