cFosSpeed е официалният интернет ускорител за игрални продукти ASUS, GIGABYTE, ASRock и MSI

Get a free license (cFosSpeed) for helping us with 10 or more reviews.
Някои текстове се генерират чрез машинен превод. Помогнете ни да подобрим тези текстове. Щракнете върху бутона, за да започнете режим на ревизия.

Агенти на cFos

Агенти на cFos

Стереотипния

cFos Software GmbH, Bonn (Германия) разработва комуникационен софтуер и мрежови драйвери за режим на ядро за Windows от 1993 г. Нашите продукти включват cFosSpeed, усъвършенстваният софтуер за оформяне на трафик за широколентов интернет, cFos Personal Net, личен уеб и облачен сървър, cFos IPv6 Link, IPv6 dial-up драйвери & софтуерен рутер и cFos / cFos Broadband Connect, високоефективни DSL и ISDN dial-up драйвери.

Контакт / Поддръжка

За заявка за поддръжка или за да се свържете с нас, моля използвайте нашата форма за контакт.

Правна информация

Информация съгласно TDG (германски Закон за телевизионните услуги):

Доставчикът на услуги, отговорен за www.cfos.de и www.cfosspeed.de, е cFos Software GmbH, представляван от собствениците-мениджъри Кристоф Людерс и Мартин Винклер, Nordstr. 65a, 53111 Bonn, Телефон: +49 2287669826, вписване в търговския регистър: Bonn, HRB 9150; UStID / Vat-No .: DE813105998, електронна поща: ,

cFos® е регистрирана търговска марка.

Политика за поверителност

Много се радваме, че проявихте интерес към нашето предприятие. Защитата на данните е от особено висок приоритет за управлението на cFos Software GmbH. Използването на интернет страниците на cFos Software GmbH е възможно без никакви указания за лични данни; обаче, ако субектът на данни иска да използва специални корпоративни услуги чрез нашия уебсайт, обработката на лични данни може да се наложи. Ако обработката на лични данни е необходима и няма законова основа за такава обработка, ние обикновено получаваме съгласие от субекта на данните.

Обработката на лични данни, като име, адрес, имейл адрес или телефонен номер на субект на данни, винаги трябва да е в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и в съответствие със специфичната за страната защита на данните разпоредби, приложими за cFos Software GmbH. Чрез тази декларация за защита на данните нашето предприятие би искало да информира широката общественост за естеството, обхвата и целта на личните данни, които събираме, използваме и обработваме. Освен това субектите на данни се информират чрез тази декларация за защита на данните за правата, на които имат право.

Като администратор, cFos Software GmbH изпълни множество технически и организационни мерки, за да осигури най-пълната защита на личните данни, обработвани чрез този уебсайт. Въпреки това, по интернет преносът на данни може по принцип да има пропуски в сигурността, така че може да не се гарантира абсолютна защита. Поради тази причина всеки субект на данни е свободен да прехвърля лични данни към нас чрез алтернативни средства, например по телефона.

 1. Определения

  Декларацията за защита на данните на cFos Software GmbH се основава на условията, използвани от европейския законодател за приемането на Общия регламент за защита на данните (GDPR).

  В тази декларация за защита на данните използваме, inter alia, следните термини:

  • а) Лични данни

   Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице („субект на данните“). Различимо физическо лице е този, който може да бъде идентифициран пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или на един или повече фактори, специфични за физическите, физиологичните и др. генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.

  • б) Субект на данните

   Субект на данни е всяко идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице, чиито лични данни се обработват от администратора, отговорен за обработката.

  • в) Обработка

   Обработката е всяка операция или набор от операции, които се извършват върху лични данни или върху набори от лични данни, независимо дали са или не чрез автоматизирани средства, като събиране, запис, организация, структуриране, съхранение, адаптиране или изменение, извличане, консултации, употреба и др. разкриване чрез предаване, разпространение или предоставяне по друг начин, подравняване или комбинация, ограничаване, заличаване или унищожаване.

  • г) Ограничаване на обработката

   Ограничаването на обработката е маркирането на съхраняваните лични данни с цел ограничаване на тяхното обработване в бъдеще.

  • д) Профилиране

   Профилиране означава всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни, състояща се от използването на лични данни за оценка на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, по-специално за анализиране или прогнозиране на аспекти, свързани с представянето на това физическо лице на работа, икономическо положение, здраве, лични предпочитания , интереси, надеждност, поведение, местоположение или движения.

  • е) Псевдонимизация

   Псевдонимизацията е обработка на лични данни по такъв начин, че личните данни вече не могат да бъдат приписвани на конкретен субект на данни без използването на допълнителна информация, при условие че тази допълнителна информация се съхранява отделно и е обект на технически и организационни мерки за гарантиране че личните данни не се приписват на идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице.

  • ж) Контролер или контролер, отговорен за обработката

   Контролер или администратор, отговорен за обработването, е физическото или юридическото лице, публичният орган, агенцията или друг орган, който сам или съвместно с други лица определя целите и средствата за обработка на лични данни; когато целите и средствата на такава обработка са определени от законодателството на Съюза или на държавите-членки, администраторът или специфичните критерии за неговото определяне могат да бъдат предвидени от законодателството на Съюза или на държавите-членки.

  • з) процесор

   Обработващият е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на администратора.

  • i) Получател

   Получателят е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Въпреки това публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие със законодателството на Съюза или на държавите-членки, не се считат за получатели; обработването на тези данни от тези публични органи е в съответствие с приложимите правила за защита на данните в съответствие с целите на обработването.

  • й) Трета страна

   Трето лице е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или орган, различен от субекта на данните, администратор, обработващ данни и лица, които под прякото ръководство на администратора или обработващия лица са упълномощени да обработват лични данни.

  • к) Съгласие

   Съгласието на субекта на данни е всяко свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено посочване на желанията на субекта на данните, чрез което той, тя, чрез изявление или чрез ясно потвърдително действие, означава съгласие за обработването на лични данни, свързани с него или нея ,

 2. Име и адрес на контролера

  Контролер за целите на Общия регламент за защита на данните (GDPR), други закони за защита на данните, приложими в държавите-членки на Европейския съюз, и други разпоредби, свързани със защитата на данните, са:

  cFos Software GmbH
  Nordstr. 65a
  53111 Bonn
  Германия
  Телефон: 0228-7669826
  Имейл: helpcfos@cfos.de
  Уебсайт: www.cfos.de

 3. Бисквитки

  Интернет страниците на cFos Software GmbH използват бисквитки. Бисквитките са текстови файлове, които се съхраняват в компютърна система чрез интернет браузър.

  Много интернет сайтове и сървъри използват бисквитки. Много бисквитки съдържат така наречения идентификационен номер на бисквитката. Идент. № на бисквитката е уникален идентификатор на бисквитката. Състои се от символен низ, чрез който интернет страници и сървъри могат да бъдат присвоени на конкретния интернет браузър, в който се съхранява бисквитката. Това позволява на посетените интернет сайтове и сървъри да разграничават отделния браузър на dats темата от други интернет браузъри, които съдържат други бисквитки. Конкретен интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран с помощта на уникалния идентификатор на бисквитката.

  Чрез използването на бисквитки cFos Software GmbH може да предостави на потребителите на този уебсайт по-удобни за потребителите услуги, които не биха били възможни без настройката на бисквитките.

  Чрез бисквитка информацията и офертите на нашия уебсайт могат да бъдат оптимизирани, като се има предвид потребителят. Бисквитките ни позволяват, както беше споменато по-горе, да разпознаем потребителите на нашия уебсайт. Целта на това разпознаване е да улесни потребителите да използват нашия уебсайт. Потребителят на уебсайта, който използва бисквитки, напр. Не трябва да въвежда данни за достъп при всеки достъп до уебсайта, тъй като това се поема от уебсайта и бисквитката се съхранява в компютърната система на потребителя. Друг пример е бисквитката на пазарска количка в онлайн магазин. Онлайн магазинът запомня статиите, които клиент е поставил във виртуалната количка за пазаруване чрез бисквитка.

  Субектът на данни може по всяко време да предотврати настройката на бисквитките чрез нашия уебсайт чрез съответна настройка на използвания интернет браузър и по този начин може да откаже трайно настройката на бисквитките. Освен това вече зададените бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или други софтуерни програми. Това е възможно във всички популярни интернет браузъри. Ако субектът на данни деактивира настройката на бисквитките в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уебсайт могат да бъдат напълно използваеми.

 4. Събиране на общи данни и информация

  Уебсайтът на cFos Software GmbH събира серия от общи данни и информация, когато субект на данни или автоматизирана система извиква уебсайта. Тези общи данни и информация се съхраняват в лог файловете на сървъра. Събраните могат да бъдат (1) използваните типове и версии на браузъра, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) уебсайта, от който система за достъп достига до нашия уебсайт (така наречените рефери), (4) под -уебсайтове, (5) дата и час на достъп до интернет сайта, (6) адрес на интернет протокол (IP адрес), (7) доставчик на интернет услуги на системата за достъп и (8) всякакви други подобни данни и информация, която може да се използва в случай на атаки срещу нашите системи за информационни технологии.

  Когато използва тези общи данни и информация, cFos Software GmbH не прави никакви заключения относно субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима, за да (1) да достави правилно съдържанието на нашия уебсайт, (2) да оптимизира съдържанието на нашия уебсайт, както и неговата реклама, (3) да осигури дългосрочната жизнеспособност на нашите системи за информационни технологии и технология на уебсайтовете. и (4) предоставят на органите на реда информация, необходима за наказателно преследване в случай на кибератака. Следователно, cFos Software GmbH анализира статистически анонимно събраните данни и информация, с цел повишаване на защитата на данните и сигурността на данните на нашето предприятие и за осигуряване на оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни на лог файловете на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.

 5. Регистрация на нашия уебсайт

  Субектът на данни има възможност да се регистрира на уебсайта на администратора с посочване на лични данни. Кои лични данни се предават на контролера, се определя от съответната входна маска, използвана за регистрацията. Личните данни, въведени от субекта на данните, се събират и съхраняват изключително за вътрешна употреба от администратора и за собствените му цели. Контролерът може да поиска прехвърляне на един или повече процесори (напр. Услуга за колети), който също използва лични данни за вътрешна цел, която се приписва на контролера.

  Чрез регистриране в уебсайта на администратора, IP адресът - определен от доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от субекта на данните - дата и час на регистрацията също се съхраняват. Съхраняването на тези данни става на фона на това, че това е единственият начин да се предотврати злоупотребата с нашите услуги и, ако е необходимо, да се направи възможност за разследване на извършени престъпления. Доколкото съхранението на тези данни е необходимо за осигуряване на контролера. Тези данни не се предават на трети лица, освен ако има законово задължение за предаване на данните или ако прехвърлянето служи на целта на наказателното преследване.

  Регистрацията на субекта на данните с доброволното посочване на лични данни има за цел да даде възможност на администратора да предложи съдържанието или услугите на субекта на данните, които могат да се предлагат само на регистрирани потребители поради естеството на въпросния въпрос. Регистрираните лица могат да променят личните данни, посочени по време на регистрацията, по всяко време или да ги изтрият напълно от запасите от данни на администратора.

  Контролерът на данни по всяко време предоставя информация при поискване на всеки субект на данни за това, какви лични данни се съхраняват за субекта на данните. В допълнение администраторът на данни коригира или изтрива лични данни при поискване или посочване на субекта на данните, доколкото няма законови задължения за съхранение. Служител по защита на данните, специално определен в тази декларация за защита на данните, както и цялото количество служители на администратора са на разположение на субекта на данни в това отношение като лица за контакт.

 6. Абонамент за нашите бюлетини

  На уебсайта на cFos Software GmbH потребителите получават възможност да се абонират за бюлетина на нашето предприятие. Използваната за тази цел входна маска определя какви лични данни се предават, както и кога бюлетинът се поръчва от контролера.

  cFos Software GmbH информира редовно своите клиенти и бизнес партньори чрез бюлетин за офертите на предприятията. Информационният бюлетин на предприятието може да бъде получен от субекта на данните само ако (1) субектът на данни има валиден адрес на електронна поща и (2) субектът на данни се регистрира за изпращане на бюлетина. Е-мейл за потвърждение ще бъде изпратен на имейл адреса, регистриран от субекта на данните за първи път за изпращане на бюлетин, по правни причини, в процедурата за двойно включване. Този имейл за потвърждение се използва за доказване дали собственикът на имейл адреса като субект на данни е упълномощен да получава бюлетина.

  По време на регистрацията за бюлетина ние съхраняваме и IP адреса на компютърната система, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от субекта на данните към момента на регистрацията, както и датата и часа на регистрацията. Събирането на тези данни е необходимо, за да се разбере (възможно) злоупотребата с електронния адрес на субект на данни на по-късна дата и следователно служи за целта на правната защита на администратора.

  Личните данни, събрани като част от регистрация за бюлетина, ще бъдат използвани само за изпращане на нашия бюлетин. В допълнение, абонатите на бюлетина могат да бъдат информирани по електронна поща, стига това да е необходимо за функционирането на бюлетинската услуга или въпросната регистрация, тъй като това може да се случи в случай на промени в офертата на бюлетина, или в случай на промяна в техническите обстоятелства. Няма да има прехвърляне на лични данни, събрани от бюлетинската служба, на трети страни. Абонаментът за нашия бюлетин може да бъде прекратен от субекта на данните по всяко време. Съгласието за съхранение на лични данни, което субектът на данни е дал за изпращане на бюлетина, може да бъде отменен по всяко време. За целите на оттегляне на съгласието, във всеки бюлетин се намира съответна връзка. Възможно е също да се отпишете от бюлетина по всяко време директно на уебсайта на контролера или да го съобщите на контролера по друг начин.

 7. Проследяване на бюлетини

  Бюлетинът на cFos Software GmbH съдържа така наречените проследяващи пиксели. Проследяващият пиксел е миниатюрна графика, вградена в такива имейли, които се изпращат в HTML формат, за да се даде възможност за запис и анализ на лог файл. Това позволява статистически анализ на успеха или неуспеха на онлайн маркетинговите кампании. Въз основа на вградения проследяващ пиксел, cFos Software GmbH може да види дали и кога имейл е отворен от субекта на данните и кои връзки в имейла са били извиквани от субектите на данни.

  Такива лични данни, събрани в пикселите за проследяване, съдържащи се в бюлетините, се съхраняват и анализират от контролера с цел оптимизиране на доставката на бюлетина, както и за адаптиране на съдържанието на бъдещите бюлетини още по-добре към интересите на субекта на данните. Тези лични данни няма да бъдат предавани на трети страни. Субектите на данни имат право по всяко време да отменят съответната отделна декларация за съгласие, издадена чрез процедурата за двойно включване. След отмяна тези лични данни ще бъдат изтрити от администратора. cFos Software GmbH автоматично счита оттеглянето от получаването на бюлетина като оттегляне.

 8. Възможност за връзка чрез уебсайта

  Уебсайтът на cFos Software GmbH съдържа информация, която позволява бърз електронен контакт с нашето предприятие, както и директна комуникация с нас, която включва и общ адрес на така наречената електронна поща (имейл адрес). Ако субектът на данни се свърже с администратора по електронна поща или чрез формуляр за контакт, личните данни, предадени от субекта на данните, се съхраняват автоматично. Такива лични данни, предавани на доброволна основа от субект на данни на администратора на данни, се съхраняват с цел обработка или връзка с субекта на данните. Няма прехвърляне на тези лични данни на трети страни.

 9. Рутинно изтриване и блокиране на лични данни

  Администраторът на данни обработва и съхранява личните данни на субекта на данни само за периода, необходим за постигането на целта на съхранение, или доколкото това е предоставено от европейския законодател или други законодатели в закони или разпоредби, на които администраторът е подчинен.

  Ако целта на съхранение не е приложима или ако срокът за съхранение, предписан от европейския законодател или друг компетентен законодател, изтича, личните данни рутинно се блокират или изтриват в съответствие със законовите изисквания.

 10. Права на субекта на данните

  • а) Право на потвърждение

   Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора потвърждение за това дали личните данни, засягащи него или нея, се обработват или не. Ако субектът на данни желае да се възползва от това право на потвърждение, той или тя може по всяко време да се свърже с нашия служител по защита на данните или друг служител на администратора.

  • б) Право на достъп

   Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора безплатна информация за неговите лични данни, съхранявани по всяко време, и копие от тази информация. Освен това европейските директиви и разпоредби предоставят на субекта на данни достъп до следната информация:

   • целите на обработката;
   • съответните категории лични данни;
   • получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, по-специално получателите в трети страни или международни организации;
   • където е възможно, предвидения период, за който ще се съхраняват личните данни, или, ако не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период;
   • съществуването на правото да поиска от администратора поправяне или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се за субекта на данните, или да възрази срещу такова обработване;
   • наличието на право да се подаде жалба до надзорен орган;
   • когато личните данни не се събират от субекта на данните, всяка налична информация относно техния източник;
   • наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, посочено в член 22, параграфи 1 и 4 от GDPR и, поне в тези случаи, съдържателна информация за използваната логика, както и за значимостта и предвидените последици от такава обработка за субекта на данните.

   Освен това субектът на данни има право да получава информация дали личните данни се предават на трета държава или на международна организация. В такъв случай субектът на данни има право да бъде информиран за подходящите защитни мерки, свързани с прехвърлянето.

   Ако субектът на данни желае да се възползва от това право на достъп, той или тя може по всяко време да се свърже с нашия служител по защита на данните или друг служител на администратора.

  • в) Право на коригиране

   Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора без неоправдано забавяне поправянето на неточни лични данни, отнасящи се до него или нея. Като се вземат предвид целите на обработването, субектът на данни има право да попълни непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнително изявление.

   Ако субектът на данни желае да упражни това право на коригиране, той или тя може по всяко време да се свърже с нашия служител по защита на данните или друг служител на администратора.

  • г) Право на заличаване (Право да бъдеш забравен)

   Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора изтриването на лични данни, които го засягат, без ненужно забавяне и администраторът има задължението да изтрива личните данни без ненужно забавяне, когато е едно от следните основания важи, стига обработката да не е необходима:

   • Личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени по друг начин.
   • Субектът на данни оттегля съгласието, на което се основава обработването съгласно член 6, параграф 1, буква а) от GDPR или член 9, параграф 2, буква а) от GDPR, и когато няма друго правно основание за обработката.
   • Субектът на данни възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от GDPR и няма по-важни законни основания за обработването, или субектът на данни възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2 от GDPR.
   • Личните данни са обработени незаконно.
   • Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на правно задължение в законодателството на Съюза или на държавите-членки, на което администраторът е подчинен.
   • Личните данни са събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество, посочени в член 8, параграф 1 от GDPR.

   Ако една от горепосочените причини е приложима и субектът на данни желае да поиска изтриването на лични данни, съхранявани от cFos Software GmbH, той или тя може по всяко време да се свърже с нашия служител по защита на данните или друг служител на администратора. Служителят по защита на данните на cFos Software GmbH или друг служител незабавно гарантира, че искането за изтриване се изпълнява незабавно.

   Когато администраторът публикува личните данни и е длъжен съгласно член 17, параграф 1 да изтрие личните данни, администраторът, като взема предвид наличната технология и разходите за внедряване, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да информира други контролери, обработващи личните данни, които субектът на данни е поискал да бъдат изтрити от тези администратори на всякакви връзки към или копиране или репликация на тези лични данни, доколкото не се изисква обработка. Служителят по защита на данните на cFos Software GmbH или друг служител ще организира необходимите мерки в отделни случаи.

  • д) Право на ограничаване на обработката

   Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора ограничение за обработка, когато се прилага едно от следните:

   • Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за период, който дава възможност на администратора да провери точността на личните данни.
   • Обработката е незаконна и субектът на данни се противопоставя на заличаването на личните данни и вместо това иска ограничаване на използването им.
   • Администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработването, но те се изискват от субекта на данните за установяване, упражняване или защита на правни искове.
   • Субектът на данни е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от GDPR в очакване на проверката дали легитимните основания на администратора надделяват над тези на субекта на данните.

   Ако някое от горепосочените условия е изпълнено и субектът на данни желае да поиска ограничаване на обработката на лични данни, съхранявани от cFos Software GmbH, той или тя може по всяко време да се свърже с нашия служител по защита на данните или друг служител на администратора. Служителят по защита на данните на cFos Software GmbH или друг служител ще организира ограничаването на обработката.

  • е) Право на преносимост на данните

   Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получава личните данни относно него или нея, които са предоставени на администратор, в структуриран, често използван и машинно четим формат. Той или тя има право да предава тези данни на друг администратор без пречки от администратора, на който са предоставени личните данни, стига обработването да се основава на съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) от GDPR или член 9, параграф 2, буква а) от GDPR или на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от GDPR и обработката се извършва с автоматизирани средства, стига обработката не е необходима за изпълнение на задача, извършена в обществен интерес или за упражняване на официални правомощия, предоставени на администратора.

   Освен това, при упражняването на правото си на преносимост на данните съгласно член 20, параграф 1 от GDPR, субектът на данни има право да предава лични данни директно от един администратор на друг, когато това е технически осъществимо и когато това не прави влияят неблагоприятно върху правата и свободите на другите.

   За да отстоява правото на преносимост на данните, субектът на данни може по всяко време да се свърже с служителя по защита на данните, определен от cFos Software GmbH или друг служител.

  • ж) Право на възражение

   Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да възрази по причини, свързани с неговото конкретно положение, по всяко време на обработване на лични данни, засягащи него или нея, което се основава на буква д) или (е)) от член 6, параграф 1 от GDPR. Това се отнася и за профилиране въз основа на тези разпоредби.

   cFos Software GmbH вече няма да обработва личните данни в случай на възражение, освен ако не можем да демонстрираме убедителни законни основания за обработването, които надделяват над интересите, правата и свободите на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни искове.

   Ако cFos Software GmbH обработва лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право да възрази по всяко време на обработването на лични данни, засягащи него или нея за такъв маркетинг. Това се отнася за профилиране до степента, до която е свързана с такъв директен маркетинг. Ако субектът на данни възразява срещу cFos Software GmbH срещу обработката за целите на директния маркетинг, cFos Software GmbH вече няма да обработва личните данни за тези цели.

   Освен това субектът на данни има право, поради причини, свързани с конкретната му ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него от cFos Software GmbH, за научни или исторически изследователски цели или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от GDPR, освен ако обработката е необходима за изпълнение на задача, извършена по причини от обществен интерес.

   За да упражни правото на възражение, субектът на данни може директно да се свърже с служителя по защита на данните на cFos Software GmbH или друг служител. Освен това, субектът на данните е безплатно в контекста на използването на услугите на информационното общество, и независимо от Директива 2002/58,/ЕО, да използват правото си да се противопостави чрез автоматизирани средства, използващи технически спецификации.

  • з) Автоматизирано индивидуално вземане на решения, включително профилиране

   Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да не подлежи на решение, основано единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което поражда правни последици за него или нея, или по подобен начин засяга значително него, стига решението (1) не е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данните и администратора на данни, или (2) не е разрешено от законодателството на Съюза или държавата-членка, на което администраторът е подчинен и който също така определя определянето на подходящи мерки за защита правата и свободите на субекта на данните и законните интереси или (3) не се основава на изричното съгласие на субекта на данните.

   Ако решението (1) е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данни и администратора на данни, или (2) то се основава на изричното съгласие на субекта на данните, cFos Software GmbH прилага подходящи мерки за защита на правата и свободите и законните интереси на субекта на данните, най-малкото правото да получи човешка намеса от страна на администратора, да изрази своята гледна точка и да оспори решението.

   Ако субектът на данни желае да упражнява правата, свързани с автоматизираното индивидуално вземане на решения, той или тя може по всяко време директно да се свърже с нашия служител по защита на данните на cFos Software GmbH или друг служител на администратора.

  • и) Право на оттегляне на съгласието за защита на данните

   Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни по всяко време.

   Ако субектът на данни желае да упражни правото си да оттегли съгласието, той или тя може по всяко време директно да се свърже с нашия служител по защита на данните на cFos Software GmbH или друг служител на администратора.

 11. Разпоредби за защита на данните относно приложението и използването на Facebook

  На този уебсайт контролерът е интегрирал компоненти на предприятието Facebook. Facebook е социална мрежа.

  Социалната мрежа е място за социални срещи в Интернет, онлайн общност, което обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит или да даде възможност на интернет общността да предоставя лична или бизнес информация. Facebook позволява на потребителите на социалните мрежи да включват създаването на частни профили, да качват снимки и мрежи чрез заявки за приятели.

  Операционната компания на Facebook е Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Съединени щати. Ако човек живее извън САЩ или Канада, контролерът е Facebook Ireland Ltd., площад 4 Grand Canal, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

  С всяко повикване до една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от контролера и в която е интегриран компонент на Facebook (Facebook плъгини), уеб браузърът в системата на информационните технологии на субекта на данните е автоматично подканя да изтеглите показване на съответния компонент на Facebook от Facebook чрез Facebook компонента. Преглед на всички плъгини във Facebook може да се получи под https://developers.facebook.com/docs/плъгини/. По време на тази техническа процедура Facebook се запознава с това кой конкретен под-сайт на нашия уебсайт е бил посетен от субекта на данните.

  Ако субектът на данни е влязъл едновременно във Facebook, Facebook открива с всяко повикване до нашия уебсайт от субекта на данните - и за целия период на престоя им на нашия уебсайт - кой конкретен под-сайт на нашия Интернет страницата е посетена от субекта на данните. Тази информация се събира чрез компонента на Facebook и се свързва със съответния Facebook акаунт на субекта на данните. Ако субектът на данни кликне върху един от бутоните на Facebook, интегриран в нашия уебсайт, напр. Бутон „Харесвам“ или ако субектът на данни изпрати коментар, тогава Facebook съпоставя тази информация с личния потребителски акаунт на Facebook на субекта на данните и съхранява лични данни.

  Чрез компонента на Facebook Facebook винаги получава информация за посещение на нашия уебсайт от субекта на данните, всеки път, когато субектът на данни е влязъл едновременно във Facebook по време на повикването до нашия уебсайт. Това се случва независимо от това дали субектът на данни кликва върху компонента на Facebook или не. Ако такова предаване на информация във Facebook не е желателно за субекта на данните, тогава той или тя може да предотврати това, като излезе от акаунта си във Facebook, преди да се направи повикване до нашия уебсайт.

  Публикуваният от Facebook наръчник за защита на данните, който е достъпен на https://facebook.com/about/privacy/, предоставя информация за събирането, обработката и използването на лични данни от Facebook. Освен това там е обяснено какви опции за настройка предлага Facebook за защита на поверителността на субекта на данните. Освен това са достъпни различни опции за конфигуриране, за да се позволи елиминирането на предаване на данни във Facebook, например блокера на Facebook на доставчика Webgraph, който може да бъде получен на http://webgraph.com/ресурси/facebookblocker/. Тези приложения могат да бъдат използвани от субекта на данните за премахване на предаването на данни във Facebook.

 12. Разпоредби за защита на данните относно приложението и използването на Google AdSense

  На този уебсайт администраторът е интегрирал Google AdSense. Google AdSense е онлайн услуга, която позволява поставянето на реклама в сайтове на трети страни. Google AdSense се основава на алгоритъм, който избира рекламите, показвани на сайтове на трети страни, да съвпадат със съдържанието на съответния сайт на трети страни. Google AdSense позволява насочване по интереси на интернет потребителя, което се осъществява чрез генериране на индивидуални потребителски профили.

  Оперативната компания на компонента на Google в AdSense е Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Съединени щати.

  Целта на компонента на Google в AdSense е интегрирането на реклами в нашия уебсайт. Поради начина, по който се извиква Google AdSense, той не поставя бисквитки на нашия сайт. Дефиницията на бисквитките е обяснена по-горе. С всяко повикване до една от отделните страници на този интернет сайт, която се управлява от контролера и в която е интегриран компонент на Google AdSense, интернет браузърът в системата на информационните технологии на субекта на данните автоматично ще изпраща данни чрез Google AdSense компонента за целите на онлайн рекламата и уреждането на комисионни на Alphabet Inc. По време на тази техническа процедура предприятието Alphabet Inc. придобива знания за лични данни, като например IP адреса на субекта на данните, който обслужва Alphabet Inc., между другото, за да разбере произхода на посетите��ите и кликванията и впоследствие да създаде комисионни разчети.

  Освен това Google AdSense използва също така наречените проследяващи пиксели. Проследяващият пиксел е миниатюрна графика, която е вградена в уеб страници, за да даде възможност за запис на лог файл и анализ на лог файл, чрез който може да се извърши статистически анализ. Въз основа на вградените пиксели за проследяване Alphabet Inc. е в състояние да определи дали и кога уебсайтът е бил отворен от субект на данни и кои връзки са били щракнати от субекта на данните. Проследяващите пиксели служат, inter alia, за анализ на потока от посетители на уебсайт.

  Чрез Google AdSense личните данни и информация - която също включва IP адреса и са необходими за събирането и отчитането на показаните реклами - се предават на Alphabet Inc. в Съединените американски щати. Тези лични данни ще се съхраняват и обработват в Съединените американски щати. Alphabet Inc. може да разкрие събраните лични данни чрез тази техническа процедура на трети страни.

  Google AdSense се обяснява допълнително под следната връзка https://www.google.com/intl/bg/adsense/start/.

 13. Разпоредби за защита на данните относно приложението и използването на Google Analytics (с функция за анонимност)

  На този уебсайт контролерът е интегрирал компонента на Google Analytics (с функцията за анонимност). Google Analytics е услуга за уеб анализи. Уеб аналитика е събиране, събиране и анализ на данни за поведението на посетителите на уебсайтове. Услуга за уеб анализ събира, inter alia, данни за уебсайта, от който е дошъл човек (т. Нар. Референт), кои подстраници са били посещавани или колко често и за каква продължителност е била преглеждана подстраницата. Уеб анализите се използват главно за оптимизиране на уебсайт и за извършване на анализ на разходите и ползите на интернет рекламата.

  Операторът на компонента на Google Analytics е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Съединени щати.

  За уеб аналитика чрез Google Analytics контролерът използва приложението "_gat. _AnonymizeIp". Чрез това приложение IP адресът на интернет връзката на субекта на данни се съкращава от Google и се анонимизира при достъп до нашите уебсайтове от държава-членка на Европейския съюз или друга договаряща държава към Споразумението за Европейското икономическо пространство.

  Целта на компонента Google Analytics е да анализира трафика на нашия уебсайт. Google използва събраните данни и информация, inter alia, за да оцени използването на нашия уебсайт и за предоставяне на онлайн отчети, които показват дейностите на нашите уебсайтове, както и за предоставяне на други услуги, свързани с използването на нашия уебсайт за нас.

  Поради начина на извикване на Google Analytics, той не поставя бисквитки на нашия сайт. Дефиницията на бисквитките е обяснена по-горе. С всяко повикване до една от отделните страници на този интернет сайт, която се управлява от контролера и в която е интегриран компонент на Google Analytics, интернет браузърът в системата на информационните технологии на субекта на данните автоматично ще изпраща данни чрез Компонент на Google Analytics с цел онлайн реклама и уреждане на комисионни на Google. По време на тази техническа процедура предприятието Google придобива познания за лична информация, като например IP адреса на субекта на данните, който служи на Google, inter alia, за да разбере произхода на посетителите и кликванията и впоследствие да създаде комисионни сетълменти.

  Освен това субектът на данни има възможност да възрази срещу събиране на данни, които се генерират от Google Analytics, което е свързано с използването на този уебсайт, както и обработката на тези данни от Google и възможността да се предотврати всяко такова , За тази цел субектът на данни трябва да изтегли добавка на браузър под връзката https://tools.google.com/dlpage/gaoptout и да го инсталира. Тази добавка на браузъра казва на Google Analytics чрез JavaScript, че никакви данни и информация за посещенията на интернет страници може да не се предават на Google Analytics. Инсталирането на добавки в браузъра се счита за възражение от Google. Ако по-късно системата за информационни технологии на субекта на данните бъде изтрита, форматирана или наскоро инсталирана, субектът на данни трябва да инсталира отново добавките на браузъра, за да деактивира Google Analytics. Ако добавката на браузъра е била деинсталирана от субекта на данни или което и да е друго лице, което се дължи на тяхната сфера на компетентност, или е деактивирано, е възможно да се извърши преинсталиране или повторно активиране на добавките на браузъра.

  Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Google могат да бъдат извлечени под https://www.google.com/intl/bg/Policy/privacy/ и под http://www.google.com/analytics/terms/us. HTML. Google Analytics се обяснява допълнително в следната връзка https://www.google.com/analytics/.

 14. Разпоредби за защита на данните относно приложението и използването на Google+

  На този уебсайт контролерът е интегрирал бутона Google+ като компонент. Google+ е така наречената социална мрежа. Социалната мрежа е място за социални срещи в Интернет, онлайн общност, което обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит или да даде възможност на интернет общността да предоставя лична или бизнес информация. Google+ позволява на потребителите на социалната мрежа да включват създаването на частни профили, да качват снимки и мрежа чрез заявки за приятели.

  Операционната компания на Google+ е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ОБЕДИНЕНИ ДЪРЖАВИ.

  С всяко повикване до една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от контролера и в която е интегриран бутон Google+, интернет браузърът в системата на информационните технологии на субекта на данните автоматично изтегля дисплей на съответната Бутон Google+ на Google чрез съответния компонент на Google+. В хода на тази техническа процедура Google се осведомява каква конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетена от субекта на данните. По-подробна информация за Google+ е налична на адрес https://developers.google.com/+/.

  Ако субектът на данни е влязъл едновременно в Google+, Google разпознава при всяко обаждане до нашия уебсайт от субекта на данните и за целия период на престоя му на нашия интернет сайт, кои конкретни под-страници на нашия Интернет страницата беше посетена от субекта на данните. Тази информация се събира чрез бутона Google+ и Google съответства на тази със съответния акаунт в Google+, свързан със субекта на данните.

  Ако субектът на данни кликне върху бутона Google+, интегриран в нашия уебсайт и по този начин дава препоръка на Google+ 1, тогава Google присвоява тази информация в личния потребителски акаунт в Google+ на субекта на данните и съхранява личните данни. Google съхранява препоръката на Google+ 1 на субекта на данните, като я прави публично достъпна в съответствие с условията и условията, приети от субекта на данните в това отношение. Впоследствие препоръка на Google+ 1, дадена от субекта на данните на този уебсайт заедно с други лични данни, като например името на акаунта в Google+, използвано от субекта на данните, и съхранената снимка, се съхраняват и обработват в други услуги на Google, като търсачката резултати от търсачката на Google, акаунта в Google на субекта на данни или на други места, например на интернет страници или във връзка с реклами. Google също е в състояние да свърже посещението на този уебсайт с други лични данни, съхранявани в Google. Google допълнително записва тази лична информация с цел подобряване или оптимизиране на различните услуги на Google.

  Чрез бутона Google+ Google получава информация, че субектът на данни е посетил нашия уебсайт, ако субектът на данни към момента на повикване до нашия уебсайт е влязъл в Google+. Това се случва независимо от това дали субектът на данни кликва или не натиска бутона Google+.

  Ако субектът на данни не желае да предава лични данни на Google, той или тя може да предотврати такова предаване, като излезе от профила си в Google+, преди да извика нашия уебсайт.

  Допълнителна информация и разпоредбите за защита на данните на Google могат да бъдат извлечени под https://www.google.com/intl/bg/policy/privacy/. Повече референции от Google за бутона Google+ 1 могат да бъдат получени в https://developers.google.com/+/web/button-policy.

 15. Разпоредби за защита на данните относно приложението и използването на Instagram

  На този уебсайт контролерът е интегрирал компоненти на услугата Instagram. Instagram е услуга, която може да бъде квалифицирана като аудиовизуална платформа, която позволява на потребителите да споделят снимки и видеоклипове, както и да разпространяват такива данни в други социални мрежи.

  Оперативната компания на услугите, предлагани от Instagram, е Instagram LLC, 1 Hacker Way, сграда 14 първи етаж, Menlo Park, CA, ОБЕДИНЕНИ ДЪРЖАВИ.

  С всяко повикване до една от отделните страници на този интернет сайт, която се управлява от контролера и в която е интегриран компонент на Instagram (бутон Insta), интернет браузърът в системата на информационните технологии на субекта на данните автоматично се подканва. към изтеглянето на дисплей на съответния Instagram компонент на Instagram. По време на тази техническа процедура Instagram става наясно каква конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетена от субекта на данните.

  Ако субектът на данни е влязъл едновременно в Instagram, Instagram открива при всяко обаждане до нашия уебсайт от субекта на данните - и за целия период на престоя им на нашия уебсайт - коя конкретна подстраница на нашия Интернет страницата е посетена от субекта на данните. Тази информация се събира чрез компонента на Instagram и е свързана със съответния Instagram акаунт на субекта на данните. Ако субектът на данни кликне върху един от бутоните на Instagram, интегриран в нашия уебсайт, тогава Instagram съпоставя тази информация с личния потребителски акаунт в Instagram на субекта на данните и съхранява личните данни.

  Instagram получава информация чрез компонента на Instagram, че субектът на данни е посетил нашия уебсайт, при условие че субектът на данни е влязъл в Instagram в момента на обаждането до нашия уебсайт. Това се случва независимо от това дали човекът натиска бутона Instagram или не. Ако такова предаване на информация в Instagram не е желателно за субекта на данните, тогава той или тя може да предотврати това, като излезе от акаунта си в Instagram, преди да се направи повикване до нашия уебсайт.

  Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Instagram могат да бъдат извлечени под https://help.instagram.com/155833707900388 и https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 16. Разпоредби за защита на данните относно приложението и използването на Twitter

  На този уебсайт контролерът е интегрирал компоненти на Twitter. Twitter е многоезична, обществено достъпна услуга за микроблогове, на която потребителите могат да публикуват и разпространяват така наречените „туитове“, например кратки съобщения, които са ограничени до 140 знака. Тези кратки съобщения са достъпни за всички, включително и за тези, които не са влезли в Twitter. Туитовете се показват и на така наречените последователи на съответния потребител. Последователите са други потребители в Twitter, които следват туитове на потребителя. Освен това Twitter ви позволява да се обърнете към широка аудитория чрез hashtags, линкове или ретуити.

  Операционната компания на Twitter е Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ОБЕДИНЕНИ ДЪРЖАВИ.

  С всяко повикване до една от отделните страници на този интернет сайт, който се управлява от контролера и в който е интегриран компонент на Twitter (бутон Twitter), интернет браузърът в системата на информационните технологии на субекта на данните се подканва автоматично. за да изтеглите дисплей на съответния компонент на Twitter. Допълнителна информация за бутоните в Twitter е достъпна под https://about.twitter.com/de/ресурси/бутони. По време на тази техническа процедура Twitter придобива информация за това, коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетена от субекта на данните. Целта на интегрирането на компонента Twitter е препредаване на съдържанието на този уебсайт, за да позволи на нашите потребители да въведат тази уеб страница в дигиталния свят и да увеличат броя на посетителите си.

  Ако субектът на данни е влязъл едновременно в Twitter, Twitter открива с всяко извикване на нашия уебсайт от субекта на данните и за целия период на престоя им на нашия уебсайт коя конкретна подстраница на нашата интернет страница е била посещавана от субекта на данните. Тази информация се събира чрез компонента на Twitter и се свързва със съответния акаунт в Twitter на субекта на данните. Ако субектът на данни кликне върху един от бутоните на Twitter, интегриран в нашия уебсайт, тогава Twitter присвоява тази информация на личния потребителски акаунт в Twitter на субекта на данните и съхранява личните данни.

  Twitter получава информация чрез компонента на Twitter, че субектът на данни е посетил нашия уебсайт, при условие че субектът на данни е влязъл в Twitter в момента на повикване до нашия уебсайт. Това се случва независимо от това дали човекът кликва върху компонента на Twitter или не. Ако такова предаване на информация в Twitter не е желателно за субекта на данните, тогава той или тя може да предотврати това, като излезе от акаунта си в Twitter, преди да бъде направено повикване до нашия уебсайт.

  Приложимите разпоредби за защита на данните на Twitter могат да бъдат достъпни под https://twitter.com/privacy? Lang = en.

 17. Разпоредби за защита на данните относно приложението и използването на YouTube

  На този уебсайт администраторът е интегрирал компоненти на YouTube. YouTube е интернет видео портал, който дава възможност на издателите на видеоклипове да задават безплатно видеоклипове и други потребители, което също така осигурява безплатно гледане, преглед и коментиране на тях. YouTube ви позволява да публикувате всички видове видеоклипове, така че можете да получите достъп както до пълни филми и телевизионни предавания, така и до музикални видеоклипове, трейлъри и видеоклипове, направени от потребителите чрез интернет портала.

  Операционната компания на YouTube е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., Сан Бруно, Калифорния 94066, ОБЕДИНЕНИ ДЪРЖАВИ. YouTube, LLC е дъщерно дружество на Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ОБЕДИНЕНИ ДЪРЖАВИ.

  С всяко повикване до една от отделните страници на този интернет сайт, която се управлява от контролера и в която е интегриран компонент на YouTube (видеоклип в YouTube), интернет браузърът в системата на информационните технологии на субекта на данните се подканва автоматично. за да изтеглите дисплей на съответния компонент на YouTube. Допълнителна информация за YouTube може да бъде получена под https://www.youtube.com/yt/about/bg/. По време на тази техническа процедура YouTube и Google получават знания за това, коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетена от субекта на данните.

  Ако субектът на данни е влязъл в YouTube, YouTube разпознава с всяко повикване на подстраница, която съдържа видеоклип в YouTube, коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетена от субекта на данните. Тази информация се събира от YouTube и Google и се присвоява на съответния YouTube акаунт на субекта на данните.

  YouTube и Google ще получат информация чрез компонента на YouTube, че субектът на данни е посетил нашия уебсайт, ако субектът на данните в момента на обаждането до нашия уебсайт е влязъл в YouTube; това се случва независимо от това дали човек кликва върху видеоклип в YouTube или не. Ако такова предаване на тази информация на YouTube и Google не е желателно за субекта на данните, доставката може да бъде предотвратена, ако субектът на данни излезе от собствения си акаунт в YouTube, преди да се извърши повикване до нашия уебсайт.

  Разпоредбите за защита на данните на YouTube, достъпни на https://www.google.com/intl/bg/политики/поверителност/, предоставят информация за събирането, обработката и използването на лични данни от YouTube и Google.

 18. Разпоредби за защита на данните относно приложението и използването на DoubleClick

  На този уебсайт контролерът е интегрирал компоненти на DoubleClick от Google. DoubleClick е търговска марка на Google, под която предимно специални онлайн маркетингови решения се предлагат на рекламни агенции и издатели.

  Операционната компания на DoubleClick от Google е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ОБЕДИНЕНИ ДЪРЖАВИ.

  DoubleClick от Google предава данни на DoubleClick сървъра с всяко импресиране, кликвания или друга дейност. Всеки от тези прехвърляния на данни задейства заявка за бисквитка към браузъра на субекта на данните. Ако браузърът приеме това искане, DoubleClick използва бисквитка в системата за информационни технологии на субекта на данните. Дефиницията на бисквитките е обяснена по-горе. Целта на бисквитката е оптимизирането и показването на реклама. „Бисквитката“ се използва, inter alia, за показване и поставяне на реклама, подходяща за потребителите, както и за създаване или подобряване на отчети за рекламни кампании. Освен това бисквитката служи за избягване на многократно показване на една и съща реклама.

  DoubleClick използва идентификатор на бисквитка, който е необходим за изпълнение на техническия процес. Например идентификационният номер на „бисквитката“ е необходим за показване на реклама в браузър. DoubleClick може също така да използва идентификатора на бисквитките, за да запише кои реклами вече са показани в браузър, за да се избегнат дублирания. Възможно е също DoubleClick да проследява реализациите чрез идентификационния номер на бисквитката. Например, реализациите се улавят, когато на потребителя преди това е била показана рекламна реклама DoubleClick и впоследствие той извършва покупка на уебсайта на рекламодателя, използвайки същия интернет браузър.

  „Бисквитка“ от DoubleClick не съдържа никакви лични данни. Бисквитката DoubleClick обаче може да съдържа допълнителни идентификационни номера на кампанията. Идент. № на кампанията се използва за идентифициране на кампании, с които потребителят вече е в контакт.

  С всяко повикване до една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от контролера и в която е интегриран компонент DoubleClick, интернет браузърът в системата на информационните технологии на субекта на данните се подканва автоматично от съответния компонент DoubleClick да изпращате данни с цел онлайн реклама и фактуриране на комисионни до Google. По време на тази техническа процедура Google придобива познания за всички данни, които Google може да използва за създаване на изчисления на комисионната. Google може, inter alia, да разбере, че субектът на данни е кликнал върху определени връзки на нашия уебсайт.

  Субектът на данни може, както е посочено по-горе, да предотврати настройката на бисквитките чрез нашия уебсайт по всяко време чрез съответна настройка на използвания уеб браузър и по този начин трайно да откаже настройката на бисквитките. Подобна корекция на използвания интернет браузър също би попречила на Google да зададе бисквитка на системата за информационни технологии на субекта на данните. Освен това бисквитките, които вече се използват от Google, могат да бъдат изтривани по всяко време чрез уеб браузър или други софтуерни програми.

  Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на DoubleClick могат да бъдат извлечени от DoubleClick от Google https://www.google.com/intl/bg/policy/.

 19. Правно основание за обработката

  Art. 6(1) lit. a GDPR служи като правно основание за операции по обработка, за които получаваме съгласие за конкретна цел на обработка. Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данни е страна, какъвто е случаят, например, когато операциите по обработка са необходими за доставката на стоки или за предоставяне на друга услуга, обработването е въз основа на Article 6(1) lit. b GDPR.

  Същото се отнася и за такива операции по обработка, които са необходими за извършване на преддоговорни мерки, например в случай на запитвания относно нашите продукти или услуги. Подлежи ли на нашето дружество правно задължение, чрез което се изисква обработване на лични данни, като например за изпълнение на данъчни задължения, обработването се основава на Art. 6(1) lit. c GDPR.

  В редки случаи обработката на лични данни може да е необходима за защита на жизнените интереси на субекта на данните или на друго физическо лице. Такъв е случаят, например, ако посетител е ранен в нашата компания и неговото име, възраст, данни за здравно осигуряване или друга жизненоважна информация трябва да бъдат предадени на лекар, болница или друга трета страна. Тогава обработката ще се основава на Art. 6(1) lit. d GDPR.

  И накрая, операциите по обработка могат да се основават на Article 6(1) lit. f GDPR. Това правно основание се използва за операции по обработка, които не са обхванати от някое от горепосочените правни основания, ако обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от нашата компания или от трето лице, освен когато тези интереси са отменени от интересите или основни права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни. Подобни операции по обработка са особено допустими, тъй като са конкретно посочени от европейския законодател. Той счита, че може да се приеме легитимен интерес, ако субектът на данни е клиент на администратора (съображение 47 Решение 2 GDPR).

 20. Законните интереси, преследвани от администратора или от трета страна

  Когато обработката на лични данни се основава на Article 6(1) lit. f GDPR легитимният ни интерес е да извършваме бизнеса си в полза на благосъстоянието на всички наши служители и акционери.

 21. Период, за който ще се съхраняват личните данни

  Критериите, използвани за определяне на периода на съхранение на личните данни, са съответните законови периоди на запазване. След изтичане на този период съответните данни се заличават рутинно, стига вече да не са необходими за изпълнение на договора или за започване на договор.

 22. Предоставяне на лични данни като законово или договорно изискване; Изискване, необходимо за сключване на договор; Задължение на субекта на данните за предоставяне на личните данни; възможни последици от предоставянето на такива данни

  Изясняваме, че предоставянето на лични данни е частично изисквано от закона (например данъчни разпоредби) или може да произтича от договорни разпоредби (напр. Информация за договорния партньор). Понякога може да се наложи сключване на договор, който субектът на данни ни предоставя лични данни, които впоследствие трябва да бъдат обработвани от нас. Субектът на данни например е длъжен да ни предостави лични данни, когато нашата компания подпише договор с него или нея. Непредоставянето на личните данни би довело до това, че договорът със субекта на данните не може да бъде сключен.

  Преди да бъдат предоставени лични данни от субекта на данните, субектът на данните трябва да се свърже с нашия служител по защита на данните. Нашият служител по защита на данните изяснява на субекта на данните дали предоставянето на личните данни се изисква по закон или договор или е необходимо за сключването на договора, дали има задължение за предоставяне на личните данни и последиците от не предоставянето на личните данни.

 23. Наличие на автоматизирано вземане на решения

  Като отговорна компания не използваме автоматично вземане на решения или профилиране.

  Тази Политика за поверителност е генерирана от Генератора на политики за поверителност на служителя по защита на данните от DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, който е разработен в сътрудничество с WILDE BEUGER SOLMECKE | Юристи и търговец на употребяван хардуер RC GmbH.

cFos Страница за контакт на софтуера.