cFosSpeedJest oficjalnym akceleratorem internetowym dla produktów gammingowych ASUS, GIGABYTE, ASRock oraz MSI.

Aby uzyskać bezpłatną licencję (cFosSpeed), pomóż nam z 10 lub więcej tłumaczeniami.
Niektóre teksty są generowane przez tłumaczenie maszynowe. Pomóż nam ulepszyć te teksty. Kliknij przycisk, aby uruchomić tryb zmiany.

Przedstawiciele cFos

Przedstawiciele cFos

Boilerplate

cFos Software GmbH, Bonn (Niemcy) rozwijają oprogramowanie komunikacyjne oraz sterowniki sieciowe trybu jądra dla systemu Windows od 1993 roku. Nasze produkty obejmują cFosSpeed, zaawansowane oprogramowanie do kształtowania ruchu w internecie szerokopasmowym, cFos Personal Net, osobisty serwer internetowy i serwer w chmurze, cFos IPv6 Link, sterownik dial-up i oprogramowanie dla routera jak również cFos / cFos Broadband Connect, wysokowydajne sterowniki do DSL i dial-up ISDN.

Kontakt / Pomoc

Aby poprosić o wsparcie lub skontaktować się z nami, skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.

Nota prawna

Informacja zgodna z TDG (German Tele Services Act):

Odpowiedzialnym za dostarczanie usług www.cfos.de i www.cfosspeed.de jest cFos Software GmbH, reprezentowany przez właścicieli-menedżerów Christoph'a Lüders i Martin'a Winkler, Nordstr. 65a, 53111 Bonn, Phone: +49 2287669826, zarejestrowany znak towarowy: Bonn, HRB 9150; UStID / Vat-No.: DE813105998, eMail: .

cFos® jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

Polityka prywatności

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wykazaliście zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych jest szczególnie ważna dla kierownictwa cFos Software GmbH. Korzystanie ze stron internetowych cFos Software GmbH jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce korzystać ze specjalnych usług dla firm za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma ustawowej podstawy do takiego przetwarzania, na ogół uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, zawsze musi być zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) i zgodnie z ochroną danych dla danego kraju przepisy mające zastosowanie do cFos Software GmbH. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane za pomocą niniejszej deklaracji ochrony danych o prawach, do których są uprawnione.

Jako kontroler cFos Software GmbH wdrożył wiele środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić jak najlepszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Internetowe transmisje danych mogą jednak zasadniczo mieć luki w zabezpieczeniach, więc absolutna ochrona może nie być zagwarantowana. Z tego powodu każdy podmiot danych może przesłać nam dane osobowe za pomocą alternatywnych środków, np. Telefonicznie.

 1. Definicje

  Deklaracja ochrony danych cFos Software GmbH opiera się na warunkach stosowanych przez eurpejskiego ustawodawcę w celu przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Nasza deklaracja ochrony danych powinna być czytelna i zrozumiała dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić używaną terminologię.

  W niniejszej deklaracji ochrony danych używamy między innymi następujących terminów:

  • a) Dane osobowe

   Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”). Możliwe do zidentyfikowania osoby fizyczne to takie, które można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator online lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, tożsamość genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.

  • b) Osoba, której dane dotyczą

   Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

  • c) Przetwarzanie

   Przetwarzanie to dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, niezależnie od tego, czy są to zautomatyzowane środki, takie jak zbieranie, nagrywanie, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, pobieranie, konsultacja, wykorzystanie, ujawnienie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnienie w inny sposób, dostosowanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

  • d) Ograniczenie przetwarzania

   Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

  • e) Profilowanie

   Profilowanie oznacza każdą formę automatycznego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wyników pracy tej osoby fizycznej, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych , zainteresowania, niezawodność, zachowanie, lokalizacja lub ruchy.

  • f) Pseudonimizacja

   Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być już przypisane konkretnemu podmiotowi danych bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia że dane osobowe nie są przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

  • g) Kontroler lub kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie

   Administratorem lub kontrolerem odpowiedzialnym za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i środki takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego nominacji mogą być przewidziane przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.

  • h) Procesor

   Procesor to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora.

  • i) Odbiorca

   Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania.

  • j) Strona trzecia

   Stroną trzecią jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający i osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

  • k) Zgoda

   Zgoda osoby, której dane dotyczą, jest dowolną dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną informacją o życzeniach osoby, której dane dotyczą, dzięki której, poprzez oświadczenie lub wyraźną akcję afirmatywną, oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby .

 2. Nazwa i adres kontrolera

  Kontroler do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), innych przepisów dotyczących ochrony danych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych to:

  cFos Software GmbH
  Nordstr. 65a
  53111 Bonn
  Niemcy
  Telefon: 0228-7669826
  E-mail: helpcfos@cfos.de
  Strona internetowa: www.cfos.de

 3. Pliki cookie

  Strony internetowe cFos Software GmbH wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

  Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie jest unikalnym identyfikatorem pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, dzięki któremu strony internetowe i serwery mogą być przypisane do określonej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Pozwala to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom na odróżnienie poszczególnych przeglądarek tematów z innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana oraz zidentyfikowana przy użyciu unikalnego identyfikatora pliku cookie.

  Poprzez użycie plików cookie, cFos Software GmbH może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

  Dzięki plikowi cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane z myślą o użytkowniku. Pliki cookie pozwalają nam, jak wcześniej wspomniano, rozpoznawać naszych użytkowników witryny. Celem tego uznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony, który używa plików cookie, np. Nie musi wprowadzać danych dostępu za każdym razem, gdy strona jest dostępna, ponieważ jest ona przejęta przez stronę internetową, a ciasteczko jest w ten sposób przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Sklep internetowy pamięta artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pośrednictwem pliku cookie.

  Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych programów. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, to nie wszystkie funkcje naszej strony mogą być w pełni użyteczne.

 4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

  Strona internetowa cFos Software GmbH gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system wywołuje witrynę. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Zebrane mogą być (1) używane typy i wersje przeglądarki, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu dociera do naszej strony (tzw. Polecający), (4) sub - strony internetowe, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) wszelkie inne podobne dane i informacje, które mogą być wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

  Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, cFos Software GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej, jak również jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej rentowności naszych systemów informatycznych i technologii witryn internetowych oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania karnego w przypadku ataku cybernetycznego. Dlatego cFos Software GmbH analizuje anonimowo zebrane dane i informacje statystycznie, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

 5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

  Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość rejestracji na stronie internetowej kontrolera ze wskazaniem danych osobowych. To, które dane osobowe są przesyłane do kontrolera, jest określane przez odpowiednią maskę wejściową używaną do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora oraz do jego własnych celów. Administrator może zażądać transferu do jednego lub większej liczby procesorów (np. Usługi paczkowej), która również wykorzystuje dane osobowe do celów wewnętrznych, które można przypisać kontrolerowi.

  Rejestrując się na stronie internetowej kontrolera, adres IP - przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez osobę, której dane dotyczą - datę i godzinę rejestracji są również przechowywane. Przechowywanie tych danych odbywa się na tle tego, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu naszych usług i, w razie konieczności, umożliwić zbadanie popełnionych przestępstw. O ile przechowywanie tych danych jest konieczne do zabezpieczenia kontrolera. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje ustawowy obowiązek przekazania danych lub jeżeli przekaz służy celowi ścigania karnego.

  Rejestracja osoby, której dane dotyczą, z dobrowolnym wskazaniem danych osobowych, ma na celu umożliwienie administratorowi oferowania treści lub usług podmiotu danych, które mogą być oferowane tylko zarejestrowanym użytkownikom ze względu na charakter danej sprawy. Zarejestrowane osoby mogą w dowolnym momencie zmienić dane osobowe określone podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z zapasów danych kontrolera.

  Administrator danych w dowolnym momencie dostarcza na żądanie każdej osobie, której dane dotyczą, informacje o tym, jakie dane osobowe są przechowywane na temat osoby, której dane dotyczą. Ponadto administrator danych koryguje lub usuwa dane osobowe na żądanie lub wskazanie osoby, której dane dotyczą, o ile nie istnieją ustawowe obowiązki przechowywania. Inspektor ochrony danych, szczególnie wskazany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, jak również wszyscy pracownicy kontrolera są pod tym względem dostępni dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe.

 6. Subskrypcja naszych promocji

  Na stronie internetowej cFos Software GmbH użytkownicy mają możliwość subskrypcji biuletynu naszego przedsiębiorstwa. Maska wejściowa używana do tego celu określa, jakie dane osobowe są przesyłane, a także kiedy biuletyn jest zamawiany z kontrolera.

  cFos Software GmbH regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pomocą biuletynu o ofertach dla przedsiębiorstw. Biuletyn przedsiębiorstwa może otrzymać tylko osoba, której dane dotyczą, jeżeli (1) osoba, której dane dotyczą, ma prawidłowy adres e-mail i (2) osoba, której dane dotyczą, rejestruje się w celu wysyłki biuletynu. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana na adres e-mail zarejestrowany przez osobę, której dane dotyczą, po raz pierwszy w przypadku wysyłki biuletynu, ze względów prawnych, w procedurze podwójnej zgody. Ten e-mail z potwierdzeniem służy do potwierdzenia, czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, jest upoważniony do otrzymywania biuletynu.

  Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP systemu komputerowego przypisanego przez dostawcę usług internetowych (ISP) i wykorzystywanego przez osobę, której dane dotyczą, w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne w celu zrozumienia (możliwego) niewłaściwego wykorzystania adresu e-mail osoby, której dane dotyczą w późniejszym terminie, a zatem służy ochronie prawnej administratora.

  Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji do biuletynu będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego biuletynu. Ponadto subskrybenci biuletynu mogą być informowani pocztą elektroniczną, o ile jest to konieczne do działania usługi biuletynu lub rejestracji, o której mowa, ponieważ może to mieć miejsce w przypadku modyfikacji oferty biuletynu, lub w przypadku zmiany warunków technicznych. Nie będzie transferu danych osobowych zebranych przez usługę biuletynu na rzecz osób trzecich. Subskrypcja naszego newslettera może zostać rozwiązana przez osobę, której dane dotyczą, w dowolnym momencie. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, które podmiot danych podał do wysyłki biuletynu, może zostać w dowolnym momencie odwołana. W celu unieważnienia zgody w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link. Możliwe jest również anulowanie subskrypcji biuletynu w dowolnym momencie bezpośrednio na stronie kontrolera lub przekazanie tego kontrolerowi w inny sposób.

 7. Śledzenie newslettera

  Biuletyn cFos Software GmbH zawiera tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzenia to miniaturowa grafika osadzona w takich wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić zapisywanie i analizę pliku dziennika. Pozwala to na analizę statystyczną sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. W oparciu o wbudowany piksel śledzenia cFos Software GmbH może sprawdzić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, a które linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez osoby, których dane dotyczą.

  Takie dane osobowe gromadzone w pikselach śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i analizowane przez kontrolera w celu optymalizacji wysyłki biuletynu, a także w celu lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, są w każdej chwili uprawnione do odwołania odpowiedniej oddzielnej deklaracji zgody wydanej w ramach procedury podwójnego opt-in. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez kontroler. cFos Software GmbH automatycznie uznaje wycofanie się z otrzymywania biuletynu za odwołanie.

 8. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

  Strona internetowa cFos Software GmbH zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, a także bezpośrednią komunikację z nami, która zawiera również ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z kontrolerem pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, do administratora danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Nie przekazuje się tych danych osobowych osobom trzecim.

 9. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

  Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w zakresie, w jakim jest to przyznawane przez europejskiego prawodawcę lub innych ustawodawców w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator danych do.

  Jeśli cel przechowywania nie ma zastosowania lub wygasa okres przechowywania określony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego prawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

 10. Prawa osoby, której dane dotyczą

  • a) Prawo do potwierdzenia

   Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dotyczące go dane osobowe są przetwarzane. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem kontrolera.

  • b) Prawo dostępu

   Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bezpłatnych informacji o jego danych osobowych przechowywanych w dowolnym czasie oraz kopię tych informacji. Ponadto europejskie dyrektywy i rozporządzenia przyznają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

   • cele przetwarzania;
   • kategorie danych osobowych, których to dotyczy;
   • odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w krajach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
   • w miarę możliwości przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;
   • istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   • istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego;
   • w przypadku gdy dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje dotyczące ich źródła;
   • istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie PKB, a przynajmniej w tych przypadkach, znaczących informacji na temat logiki, jak również znaczenia i przewidywanych konsekwencji takie przetwarzanie dla osoby, której dane dotyczą.

   Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z transferem.

   Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem kontrolera.

  • c) Prawo do sprostowania

   Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego na uzyskanie od administratora danych bez zbędnej zwłoki sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczenie oświadczenia uzupełniającego.

   Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem kontrolera.

  • d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

   Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, bez zbędnej zwłoki, a administrator ma obowiązek usunąć dane osobowe bez zbędnej zwłoki, jeżeli jedna z następujących przyczyn ma zastosowanie, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

   • Dane osobowe nie są już konieczne w odniesieniu do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone.
   • Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na którą opiera się przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie PKB lub art. 9 ust. do przetwarzania.
   • Osoba, której dotyczą dane, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie PKB i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust.
   • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
   • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych.
   • Dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o której mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie PKB.

   Jeśli jedna z powyższych przyczyn ma zastosowanie, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez cFos Software GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem kontrolera. Inspektor ochrony danych cFos Software GmbH lub innego pracownika niezwłocznie zapewnia, że wniosek o usunięcie danych zostanie natychmiast spełniony.

   W przypadku gdy administrator udostępnił dane osobowe publicznie i jest zobowiązany zgodnie z art. 17 ust. 1 do usunięcia danych osobowych, administrator, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, podejmuje rozsądne kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorzy przetwarzający dane osobowe, o które osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia przez takich kontrolerów wszelkich linków do tych danych osobowych lub ich kopiowania lub powielania, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Inspektor ochrony danych cFos Software GmbH lub inny pracownik zorganizuje niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.

  • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

   Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego w celu uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, gdy ma zastosowanie jedno z poniższych:

   • Podmiot danych kwestionuje dokładność danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi zweryfikowanie dokładności danych osobowych.
   • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a podmiot danych sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda zamiast tego ograniczenia ich wykorzystania.
   • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez osobę, której dane dotyczą, do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
   • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie PKB do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione powody administratora nie zastępują uzasadnień osoby, której dane dotyczą.

   Jeśli jeden z wyżej wymienionych warunków zostanie spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez cFos Software GmbH, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem kontrolera. Inspektor ochrony danych cFos Software GmbH lub innego pracownika zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

  • f) Prawo do przenoszenia danych

   Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do otrzymywania danych osobowych, które go dotyczą, które zostały przekazane administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla komputera formacie. Ma on prawo przekazać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora danych, którym dane osobowe zostały dostarczone, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. PKBR lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie PKB lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie PKB, a przetwarzanie odbywa się za pomocą środków zautomatyzowanych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub do wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

   Ponadto, korzystając z przysługującego jej prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia w sprawie PKB, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przekazywania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, w przypadkach gdy jest to technicznie wykonalne, a gdy tak nie jest niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

   W celu zapewnienia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez cFos Software GmbH lub innego pracownika.

  • g) Prawo do sprzeciwu

   Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do sprzeciwu, z przyczyn odnoszących się do jego szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie, do przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, co jest oparte na lit. e) lub (f)) art. 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie PKB. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

   cFos Software GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają pierwszeństwo przed interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczenia prawne.

   Jeśli cFos Software GmbH przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które jej dotyczą, w celach marketingowych. Dotyczy to profilowania w takim zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu przez cFos Software GmbH do celów marketingu bezpośredniego, cFos Software GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

   Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z powodów związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących przez cFos Software GmbH w celach naukowych lub historycznych, lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania przeprowadzonego z uwagi na interes publiczny.

   Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może bezpośrednio skontaktować się z inspektorem ochrony danych cFos Software GmbH lub innym pracownikiem. Ponadto osoba, której dane jest wolny w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, oraz nie naruszając dyrektywy 2002/58/WE, aby skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu w sposób automatyczny z wykorzystaniem specyfikacji technicznych.

  • h) Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, wliczając profilowanie

   Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne dotyczące niego lub w podobny sposób wpływa na niego, o ile decyzja (1) nie jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych, lub (2) nie jest dozwolone przez prawo Unii lub państwo członkowskie, któremu podlega administrator danych i które również ustanawia ustanowić odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności podmiotu danych oraz uzasadnionych interesów, lub (3) nie opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

   Jeśli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych lub (2) jest oparta na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, cFos Software GmbH wdroży odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności podmiotu danych oraz uzasadnionych interesów, przynajmniej prawa do uzyskania interwencji ze strony administratora danych, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

   Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw związanych z automatycznym podejmowaniem indywidualnych decyzji, może w dowolnym momencie skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych cFos Software GmbH lub innym pracownikiem kontrolera.

  • i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

   Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

   Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych cFos Software GmbH lub innym pracownikiem kontrolera.

 11. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Facebooka

  Na tej stronie kontroler zintegrował elementy korporacyjnego Facebooka. Facebook to sieć społecznościowa.

  Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczności online, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i współdziałać w przestrzeni wirtualnej. Sieć społeczna może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook pozwala użytkownikom sieci społecznościowych na tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i tworzenie sieci za pośrednictwem znajomych.

  Firma operacyjna Facebooka to Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Jeśli osoba mieszka poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą, kontrolerem jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

  Z każdym wezwaniem do jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler i do której został zintegrowany komponent Facebook (wtyczki Facebook), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monit o pobranie wyświetlania odpowiedniego komponentu Facebook z Facebooka za pomocą komponentu Facebook. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można uzyskać pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/. W trakcie tej procedury technicznej Facebook jest informowany o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedził podmiot danych.

  Jeśli podmiot danych jest zalogowany w tym samym czasie na Facebooku, Facebook wykrywa przy każdym wywołaniu na naszej stronie przez osobę, której dane dotyczą - i przez cały czas ich pobytu na naszej stronie internetowej - która konkretna podstrona naszego Internetu stronę odwiedził podmiot danych. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Facebook i powiązane z odpowiednim kontem Facebook osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych z naszą witryną, np. Przycisk „Lubię to” lub jeśli osoba, której dane dotyczą, prześle komentarz, Facebook dopasuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebook osoby, której dane dotyczą, i przechowa dane osobiste.

  Facebook zawsze otrzymuje, za pośrednictwem komponentu Facebooka, informacje o wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, ilekroć osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w tym samym czasie na Facebooku w czasie wywołania na naszej stronie. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, klika komponent Facebooka, czy nie. Jeśli taka transmisja informacji do Facebooka nie jest pożądana dla osoby, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się z konta na Facebooku przed wywołaniem na naszej stronie.

  Wytyczne dotyczące ochrony danych opublikowane przez Facebooka, dostępne na stronie https://facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Ponadto wyjaśniono, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto udostępniane są różne opcje konfiguracji, aby umożliwić wyeliminowanie transmisji danych do Facebooka, np. Bloker Facebooka dostawcy Webgraph, który można uzyskać pod adresem http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Te aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, w celu wyeliminowania transmisji danych do Facebooka.

 12. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google AdSense

  Na tej stronie kontroler zintegrował Google AdSense. Google AdSense to usługa online, która umożliwia umieszczanie reklam w witrynach osób trzecich. Google AdSense opiera się na algorytmie, który wybiera reklamy wyświetlane w witrynach innych firm, aby dopasować je do treści odpowiedniej witryny innej firmy. Google AdSense umożliwia oparte na zainteresowaniach kierowanie użytkownika internetowego, które jest realizowane za pomocą generowania indywidualnych profili użytkowników.

  Firma operacyjna komponentu Google AdSense to Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

  Celem komponentu AdSense Google jest integracja reklam na naszej stronie internetowej. Ze względu na sposób wywoływania Google AdSense nie umieszcza plików cookie w naszej witrynie. Definicja plików cookie wyjaśniono powyżej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez kontrolera i w której zintegrowany jest komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane za pośrednictwem Komponent Google AdSense do celów reklamy online i rozliczania prowizji dla Alphabet Inc. W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo Alphabet Inc. zdobywa wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, która obsługuje Alphabet Inc., między innymi, aby zrozumieć pochodzenie użytkowników i kliknięć, a następnie utworzyć rozliczenia prowizyjne.

  Ponadto Google AdSense używa również tzw. Pikseli śledzących. Piksel śledzenia to miniaturowa grafika osadzona na stronach internetowych w celu umożliwienia zapisu pliku dziennika i analizy pliku dziennika, za pomocą którego można przeprowadzić analizę statystyczną. W oparciu o osadzone piksele śledzące Alphabet Inc. jest w stanie określić, czy i kiedy witryna została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, i które linki zostały kliknięte przez osobę, której dane dotyczą. Piksele śledzące służą między innymi do analizy przepływu użytkowników na stronie internetowej.

  Dzięki Google AdSense dane osobowe i informacje - w tym adres IP i niezbędne do zbierania i rozliczania wyświetlanych reklam - są przekazywane do Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alphabet Inc. może ujawniać zebrane dane osobowe za pośrednictwem tej procedury technicznej stronom trzecim.

  Google AdSense wyjaśniono poniżej pod linkiem https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

 13. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

  Na tej stronie kontroler zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizera). Google Analytics to usługa analizy internetowej. Analityka internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych na temat zachowania odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy internetowej zbiera między innymi dane o stronie internetowej, z której pochodzi osoba (tzw. Strona odsyłająca), które podstrony były odwiedzane lub jak często i przez jaki czas była wyświetlana podstrona. Analizy internetowe są wykorzystywane głównie do optymalizacji strony internetowej i do przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

  Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

  W przypadku analiz internetowych za pomocą Google Analytics kontroler używa aplikacji „_gat. _AnonymizeIp”. Za pomocą tej aplikacji adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skrócony przez Google i zanonimizowany podczas uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego umawiającego się państwa do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

  Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu na naszej stronie. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje, między innymi, do oceny korzystania z naszej strony internetowej i do dostarczania raportów online, które pokazują działania na naszych stronach internetowych oraz do świadczenia innych usług dotyczących korzystania z naszej strony internetowej dla nas.

  Ze względu na sposób wywoływania Google Analytics nie umieszcza plików cookie w naszej witrynie. Definicja plików cookie wyjaśniono powyżej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez kontrolera i w której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane za pośrednictwem Komponent Google Analytics do celów reklamy online i rozliczania prowizji dla Google. W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo Google zyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, która służy Google między innymi do zrozumienia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do tworzenia rozliczeń prowizyjnych.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się zbiorowi danych generowanych przez Google Analytics, które są związane z korzystaniem z tej strony, a także przetwarzaniem tych danych przez Google i możliwością wykluczenia takich danych . W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać dodatek przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane i informacje o odwiedzinach stron internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatków do przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeciw. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub nowo zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatki przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą, lub jakąkolwiek inną osobę, która jest związana z ich sferą kompetencji lub jest wyłączony, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne włączenie dodatków przeglądarki.

  Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można uzyskać pod https://www.google.com/intl/en/policy/privacy/ i pod http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics wyjaśniono poniżej w linku https://www.google.com/analytics/.

 14. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google+

  Na tej stronie kontroler zintegrował przycisk Google+ jako komponent. Google+ to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczności online, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i współdziałać w przestrzeni wirtualnej. Sieć społeczna może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Google+ pozwala użytkownikom sieci społecznościowej na tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci za pośrednictwem zapytań znajomych.

  Firma operacyjna Google+ to Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

  Z każdym wezwaniem do jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler i na której został zintegrowany przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie pobiera wyświetlenie odpowiedniego Przycisk Google+ Google za pomocą odpowiedniego komponentu przycisku Google+. W trakcie tej procedury technicznej Google jest informowany o tym, która konkretna podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Bardziej szczegółowe informacje o Google+ są dostępne pod https://developers.google.com/+/.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do Google+, Google rozpoznaje przy każdym wywołaniu na naszej stronie osobę, której dane dotyczą, i przez cały okres jej pobytu na naszej stronie internetowej, które konkretne podstrony naszego Strona internetowa była odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Te informacje są zbierane za pomocą przycisku Google+, a Google dopasowuje je do odpowiedniego konta Google+ powiązanego z osobą, której dane dotyczą.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk Google+ zintegrowany z naszą witryną, a tym samym wyda zalecenie Google+ 1, Google przypisze tę informację do osobistego konta użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą, i przechowa dane osobowe. Google przechowuje rekomendację Google+ 1 osoby, której dane dotyczą, udostępniając ją publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi przez podmiot danych w tym zakresie. Następnie rekomendacja Google+ 1 podana przez podmiot danych na tej stronie wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google+ używana przez osobę, której dane dotyczą, i przechowywane zdjęcie, jest przechowywana i przetwarzana w innych usługach Google, takich jak wyszukiwarka wyniki wyszukiwarki Google, konta Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, np. na stronach internetowych lub w związku z reklamami. Google może również połączyć wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi w Google. Google dalej rejestruje te dane osobowe w celu ulepszenia lub optymalizacji różnych usług Google.

  Za pomocą przycisku Google+ Google otrzymuje informacje o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą w momencie wywołania na naszej stronie, jest zalogowana do Google+. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie, czy nie kliknie przycisku Google+.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce przesyłać danych osobowych do Google, może uniemożliwić taką transmisję, wylogowując się z konta Google+ przed wywołaniem naszej witryny.

  Więcej informacji i postanowienia dotyczące ochrony danych Google można uzyskać pod https://www.google.com/intl/en/policy/privacy/. Więcej referencji od Google dotyczących przycisku Google+ 1 można uzyskać pod adresem https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 15. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Instagram

  Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty usługi Instagram. Instagram to usługa, którą można zakwalifikować jako platformę audiowizualną, umożliwiającą użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także rozpowszechnianie takich danych w innych sieciach społecznościowych.

  Firma obsługująca usługi oferowane przez Instagram to Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, UNITED STATES.

  Z każdym wezwaniem do jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler i na której został zintegrowany komponent Instagram (przycisk Insta), automatycznie wyświetlana jest przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą do pobrania ekranu odpowiedniego składnika Instagram na Instagramie. W trakcie tej procedury technicznej Instagram zdaje sobie sprawę z tego, która konkretna podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą.

  Jeśli podmiot danych jest zalogowany w tym samym czasie na Instagramie, Instagram wykrywa przy każdym wywołaniu na naszej stronie internetowej osobę, której dane dotyczą - i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej - która konkretna podstrona naszego Internetu stronę odwiedził podmiot danych. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Instagram i są powiązane z odpowiednim kontem Instagram osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Instagram zintegrowanych z naszą stroną internetową, Instagram dopasuje te informacje do osobistego konta użytkownika Instagram osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

  Instagram otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Instagram, który osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą witrynę, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Instagramie w momencie połączenia z naszą stroną. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba kliknie przycisk Instagram, czy nie. Jeśli taka transmisja informacji do Instagramu nie jest pożądana dla osoby, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się z konta Instagram przed wywołaniem na naszej stronie.

  Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych na Instagramie można pobrać z https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 16. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Twittera

  Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty Twittera. Twitter to wielojęzyczna publicznie dostępna usługa mikroblogowania, na której użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tak zwane „tweety”, np. Krótkie wiadomości, które są ograniczone do 140 znaków. Te krótkie wiadomości są dostępne dla wszystkich, w tym dla tych, którzy nie są zalogowani na Twitterze. Tweety są również wyświetlane tak zwanym obserwatorom odpowiedniego użytkownika. Obserwujący to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Co więcej, Twitter umożliwia adresowanie do szerokiego grona odbiorców za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.

  Operatorem Twittera jest Twitter, Inc., Market Street 1355, Suite 900, San Francisco, CA 94103, STANY ZJEDNOCZONE.

  Z każdym wezwaniem do jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez kontroler i na której zintegrowano komponent Twitter (przycisk Twitter), automatycznie wyświetlana jest przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą pobrać ekran odpowiedniego komponentu Twittera na Twitterze. Więcej informacji na temat przycisków Twittera można znaleźć pod https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W trakcie tej procedury technicznej Twitter uzyskuje wiedzę o tym, która konkretna podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Celem integracji komponentu Twitter jest retransmisja zawartości tej strony, aby umożliwić naszym użytkownikom wprowadzenie tej strony do świata cyfrowego i zwiększenie liczby odwiedzających.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w tym samym czasie na Twitterze, Twitter wykrywa ją przy każdym wywołaniu na naszej stronie przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej, która konkretna podstrona naszej strony internetowej była odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Twitter i powiązane z odpowiednim kontem Twitter osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Twittera zintegrowanych z naszą witryną, Twitter przypisze tę informację do osobistego konta użytkownika Twitter podmiotu danych i przechowa dane osobowe.

  Twitter otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Twitter, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Twitterze w momencie wywołania na naszej stronie. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba kliknie komponent Twittera, czy nie. Jeśli taka transmisja informacji do Twittera nie jest pożądana dla osoby, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się z konta na Twitterze, zanim zostanie wykonane wezwanie na naszą stronę.

  Odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych na Twitterze można uzyskać pod https://twitter.com/privacy? Lang = en.

 17. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące aplikacji i korzystania z YouTube

  Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który pozwala wydawcom wideo na bezpłatne tworzenie klipów wideo i innych użytkowników, co zapewnia również bezpłatne przeglądanie, przeglądanie i komentowanie ich. YouTube umożliwia publikowanie wszelkiego rodzaju filmów, dzięki czemu można uzyskać dostęp do pełnych filmów i programów telewizyjnych, a także do teledysków, zwiastunów i filmów tworzonych przez użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego.

  Firma operacyjna YouTube to YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, STANY ZJEDNOCZONE. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

  Przy każdym wywołaniu do jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez kontroler i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), automatycznie wyświetlana jest przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą pobrać ekran odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji o YouTube można uzyskać pod https://www.youtube.com/yt/about/en/. W trakcie tej procedury technicznej YouTube i Google zdobywają wiedzę o tym, która konkretna podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje przy każdym wywołaniu podstronę zawierającą wideo YouTube, która konkretna podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

  YouTube i Google otrzymają informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę, jeśli osoba, której dane dotyczą w momencie połączenia z naszą stroną internetową, jest zalogowana na YouTube; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba kliknie film z YouTube, czy nie. Jeśli taka transmisja tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądana dla osoby, której dane dotyczą, dostawa może zostać uniemożliwiona, jeśli osoba, której dane dotyczą, wyloguje się z własnego konta YouTube przed wezwaniem na naszą stronę.

  Przepisy dotyczące ochrony danych YouTube, dostępne na stronie https://www.google.com/intl/en/policy/privacy/, zawierają informacje na temat zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

 18. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z DoubleClick

  Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty DoubleClick firmy Google. DoubleClick jest znakiem towarowym firmy Google, w ramach którego głównie specjalne rozwiązania marketingowe online są sprzedawane agencjom reklamowym i wydawcom.

  Firma operacyjna DoubleClick firmy Google to Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

  DoubleClick by Google przesyła dane do serwera DoubleClick z każdym wyświetleniem, kliknięciem lub inną aktywnością. Każdy z tych transferów danych uruchamia żądanie cookie do przeglądarki podmiotu danych. Jeśli przeglądarka zaakceptuje to żądanie, DoubleClick wykorzystuje plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Celem pliku cookie jest optymalizacja i wyświetlanie reklam. Plik cookie jest używany między innymi do wyświetlania i umieszczania reklam istotnych dla użytkownika, a także do tworzenia lub ulepszania raportów dotyczących kampanii reklamowych. Ponadto plik cookie służy do uniknięcia wielokrotnego wyświetlania tego samego ogłoszenia.

  DoubleClick używa identyfikatora pliku cookie, który jest wymagany do wykonania procesu technicznego. Na przykład identyfikator pliku cookie jest wymagany do wyświetlenia reklamy w przeglądarce. DoubleClick może również używać identyfikatora pliku cookie do rejestrowania, które reklamy zostały już wyświetlone w przeglądarce, aby uniknąć powielania. DoubleClick może również śledzić konwersje za pomocą identyfikatora pliku cookie. Na przykład konwersje są przechwytywane, gdy użytkownik wcześniej wyświetlał reklamę reklamową DoubleClick, a następnie dokonuje zakupu w witrynie reklamodawcy za pomocą tej samej przeglądarki internetowej.

  Plik cookie z DoubleClick nie zawiera żadnych danych osobowych. Jednak plik cookie DoubleClick może zawierać dodatkowe identyfikatory kampanii. Identyfikator kampanii służy do identyfikacji kampanii, z którymi użytkownik miał już kontakt.

  Przy każdym wywołaniu do jednej z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwanej przez kontroler i na której zintegrowano komponent DoubleClick, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent DoubleClick do wysyłania danych w celu reklamy internetowej i rozliczania prowizji do Google. W trakcie tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę o wszelkich danych, które Google może wykorzystać do tworzenia obliczeń prowizyjnych. Google może między innymi zrozumieć, że osoba, której dane dotyczą, kliknęła na pewne linki na naszej stronie.

  Osoba, której dane dotyczą, może, jak stwierdzono powyżej, zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie za pomocą odpowiedniej regulacji używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Takie dostosowanie zastosowanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google ustawienie cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już używane przez Google mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów.

  Więcej informacji i odpowiednie postanowienia dotyczące ochrony danych w DoubleClick można uzyskać w DoubleClick przez Google https://www.google.com/intl/en/policy/.

 19. Podstawa prawna przetwarzania

  Art. 6(1) lit. a GDPR służy jako podstawa prawna operacji przetwarzania, w przypadku których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tak jak ma to miejsce na przykład, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług, przetwarzanie jest na podstawie Article 6(1) lit. b GDPR.

  To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Czy nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, zgodnie z którym wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6(1) lit. c GDPR.

  W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Tak byłoby na przykład, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wtedy przetwarzanie byłoby oparte na Art. 6(1) lit. d GDPR.

  Wreszcie operacje przetwarzania mogą opierać się na Article 6(1) lit. f GDPR. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub stronę trzecią, z wyjątkiem przypadków, gdy interesy te są nadrzędne przez interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. Uważał, że uzasadniony interes można założyć, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 RODO).

 20. Uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub osobę trzecią

  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Article 6(1) lit. f GDPR naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności na rzecz dobrobytu wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

 21. Okres, w którym będą przechowywane dane osobowe

  Kryteriami stosowanymi do określenia okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już konieczne do realizacji umowy lub rozpoczęcia umowy.

 22. Podanie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny; Wymaganie konieczne do zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje braku dostarczenia takich danych

  Wyjaśniamy, że dostarczanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. Przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. Informacji o partnerze umownym). Czasami może być konieczne zawarcie umowy, którą osoba, której dane dotyczą, przekazuje nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana do podania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nią umowę. Brak dostarczenia danych osobowych spowodowałby, że umowa z podmiotem danych nie mogłaby zostać zawarta.

  Zanim dane osobowe zostaną dostarczone przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Nasz inspektor ochrony danych wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek dostarczenia danych osobowych i konsekwencje niedostarczenia dane osobowe.

 23. Istnienie automatycznego podejmowania decyzji

  Jako firma odpowiedzialna nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

  Niniejsza Polityka prywatności została wygenerowana przez Generatora Polityki Prywatności Zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych z DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który został opracowany we współpracy z WILDE BEUGER SOLMECKE | Prawnicy i używany sprzedawca sprzętu RC GmbH.