cFosSpeed jest teraz w nowych rękach. Atlas Tech Solutions jest teraz właścicielem, rozwija i sprzedaje jego nowe wersje
Nowość! Stworzony przez twórców cFosSpeed: cFos EVSE

Przedstawiciele cFos

Przedstawiciele cFos

Boilerplate

cFos Software GmbH, Bonn (Niemcy) rozwijają oprogramowanie komunikacyjne oraz sterowniki sieciowe trybu jądra dla systemu Windows od 1993 roku. Nasze produkty obejmują cFosSpeed, zaawansowane oprogramowanie do kształtowania ruchu w internecie szerokopasmowym, cFos Personal Net, osobisty serwer internetowy i serwer w chmurze, cFos IPv6 Link, sterownik dial-up i oprogramowanie dla routera jak również cFos / cFos Broadband Connect, wysokowydajne sterowniki do DSL i dial-up ISDN.

Kontakt / Pomoc

Aby poprosić o wsparcie lub skontaktować się z nami, skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.

Nota prawna

Informacja zgodna z TDG (German Tele Services Act):

Odpowiedzialnym za dostarczanie usług www.cfos.de i www.cfosspeed.de jest cFos Software GmbH, reprezentowany przez właścicieli-menedżerów Christoph'a Lüders i Martin'a Winkler, Nordstr. 65a, 53111 Bonn, Phone: +49 2287669826, zarejestrowany znak towarowy: Bonn, HRB 9150; UStID / Vat-No.: DE813105998, eMail: .

cFos® jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

Polityka prywatności

1. Prywatność w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych zamieszczonym pod tym tekstem.

Zbieranie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Zawiadomienie o organie odpowiedzialnym” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak zbieramy Twoje dane?

Po pierwsze, Twoje dane są gromadzone wtedy, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego działania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Masz również prawo, w określonych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli masz dodatkowe pytania na temat ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz tę stronę, Twoje działania podczas surfowania mogą zostać poddane analizie statystycznej. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Prywatność

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się dzieje.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

cFos Software GmbH
Nordstr. 65a
53111 Bonn
Niemcy

Telefon: 0228-7669826
E-mail: helpcfos@cfos.de
Strona internetowa: www.cfos.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

czas przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli zgłosisz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania danych podatkowych lub handlowych); w tym drugim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych przyczyn.

Ogólne informacje o podstawie prawnej przetwarzania danych na tej stronie

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeżeli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji na swoim urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 25 ust. 1 TTDSG. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Jeżeli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub do wykonania czynności przedumownych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy Twoje dane, jeżeli są one niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może odbywać się również na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Poniższe paragrafy niniejszego oświadczenia o ochronie danych zawierają informacje o odpowiednich podstawach prawnych w każdym indywidualnym przypadku.

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Między innymi korzystamy z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne na mocy przepisów o ochronie danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z unijnym. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do udostępnienia danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę zainteresowaną działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. tajne służby) będą przetwarzać, oceniać i trwale przechowywać Twoje dane na amerykańskich serwerach w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, którą już wyraziłeś. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

EŻELI PRZETWARZANIE DANYCH OPIERA SIĘ NA ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDYM MOMENCIE DO WSTRZYMANIA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ OSOBISTEJ SYTUACJI; ODNOSI SIĘ TO RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH POSTANOWIENIACH. PODSTAWY PRAWNE, NA PODSTWIE KTÓRYCH PRZETWARZANE SĄ DANE, MOŻNA ZNALEŹĆ W UDOSTĘPNIONYCH DANYCH POLITYKI PRYWATNOŚCI. NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU WYRAŻENIA PRZEZ CIEBIE BRAKU ZGODY NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, NIE BĘDZIEMY DŁUŻEJ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, O ILE NIE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ KOMPLEKSOWYCH PODSTAW DLA PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZESŁANIAJĄ TWOJE INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI LUB PRZETWARZANIE MA NA CELU EGZEKWOWANIE, KORZYSTANIE Z PRAWA DO NIE WYRAŻENIA ZGODY LUB OCHRONY TEGO PRAWA ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 21 (1) RODO.

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WYRAZIĆ SPRZECIW NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW TAKICH REKLAM; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z BEZPOŚREDNIĄ REKLAMĄ. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DLA CELÓW BEZPOŚREDNICH REKLAM (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osoby poszkodowane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawa masz prawo do bezpłatnej informacji o Twoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie . W każdej chwili możesz się z nami skontaktować, jeśli masz dodatkowe pytania na temat danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania badania masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych nastąpiło/odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli wniosłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy porównać Twoje interesy i nasze. Dopóki nie zostało jeszcze ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważne interesy publiczne Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec promocyjnych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy witryn wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niezamówionych reklam, takich jak wiadomości e-mail ze spamem.

3. Zbieranie danych na tej stronie

ciasteczka

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. „cookies”. Cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych uszkodzeń Twojego urządzenia końcowego. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym tymczasowo, na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub na stałe (cookies stałe). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Cookies stałe pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich samodzielnego usunięcia przez Ciebie lub do momentu ich automatycznego usunięcia przez Twoją przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym po wejściu na naszą stronę (tzw. cookie podmiotów trzecich). Umożliwiają nam one lub Państwu korzystanie z niektórych usług firmy zewnętrznej (np. plików cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie koniecznych, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych funkcji, których Państwo potrzebują (np. funkcji koszyka zakupów) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności w sieci) (niezbędne pliki cookie) przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że zostanie wskazana inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są używane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy o tym osobno w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych i, jeśli to konieczne, poprosimy o zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, zostaną przez nas zachowane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli to było pytane.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub przestanie obowiązywać cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu rozpatrzenia Twojego zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli to było pytane.

Dane, które wysłałeś do nas za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostaną u nas do momentu, gdy zażądasz usunięcia, cofniesz zgody na przechowywanie lub przestanie obowiązywać cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu wniosku). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

4. Media społecznościowe

Wtyczki mediów społecznościowych z Shariff

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są wtyczki mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Wtyczki można zwykle rozpoznać po logo odpowiednich mediów społecznościowych. Aby zapewnić ochronę danych na tej stronie, używamy tych wtyczek wyłącznie wraz z tak zwanym rozwiązaniem „Shariff”. Ta aplikacja zapobiega przesyłaniu danych przez wtyczki zintegrowane na tej stronie internetowej do odpowiedniego dostawcy przy pierwszym wejściu na stronę.

Bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy jest nawiązywane (zgoda) dopiero po aktywacji odpowiedniej wtyczki poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Gdy tylko aktywujesz wtyczkę, odpowiedni dostawca otrzyma informację, że odwiedziłeś tę stronę z Twoim adresem IP. Jeśli jesteś jednocześnie zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych (np. Facebook), odpowiedni dostawca może przypisać wizytę na tej stronie do Twojego konta użytkownika.

Aktywacja wtyczki oznacza zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgodę tę możesz w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

5. Biuletyny

dane biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletyn Informacyjny . Dalsze dane nie są gromadzone lub zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracji do newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład poprzez link „rezygnacja z subskrypcji” w newsletterze. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane, które zapisałeś u nas w celu zapisania się do newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do czasu wypisania się z newslettera i usunięcia z listy dystrybucyjnej newslettera po wypisaniu się z newslettera lub po jego zaprzestaniu w dowolnym celu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane przechowywane przez nas w innych celach pozostają nienaruszone.

Po usunięciu Cię z listy dystrybucyjnej biuletynu Twój adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu na czarnej liście, jeśli jest to konieczne, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy służą wyłącznie do tego celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi przestrzegania wymogów prawnych podczas wysyłania biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

6. Wtyczki i narzędzia

Youtube

Ta witryna zawiera filmy z witryny YouTube. Operatorem serwisu jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron internetowych, na których zintegrowany jest YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś.

Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu końcowym lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. odcisków palców urządzenia). W ten sposób YouTube może otrzymywać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 25 ust. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Postępowanie z danymi użytkownika Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności YouTube pod adresem: https://policy.google.com/privacy hl = en.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie używamy „Google reCAPTCHA” (zwanego dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy wprowadzanie danych na tej stronie (np. w formularzu kontaktowym) jest dokonywane przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę internetową. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas, przez jaki odwiedzający witrynę spędza w witrynie lub ruchy myszy wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę nie są informowani o przeprowadzaniu analizy.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami i automatycznym szpiegowaniem oraz przed SPAMEM. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. B. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych Google i warunkach korzystania z usług Google pod następującymi linkami: https://policy.google.com/privacy?hl=de i https://policy.google.com/warunki?hl=de.

Google AdSense

Na tej stronie używamy „Google AdSense”. Google AdSense to usługa online, która umożliwia umieszczanie reklam w witrynach stron trzecich. Google AdSense opiera się na algorytmie, który wybiera reklamy wyświetlane w witrynach osób trzecich, które pasują do treści odpowiednich witryn osób trzecich. Google AdSense umożliwia targetowanie internautów w oparciu o zainteresowania, realizowane poprzez generowanie indywidualnych profili użytkowników.

Dostawcą komponentu Google AdSense jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem komponentu Google AdSense jest integracja reklam na naszej stronie internetowej. Google AdSense umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając plik cookie, Alphabet Inc. może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której został zintegrowany komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni składnik Google AdSense do przesyłania danych do Alphabet Inc. w celu reklamy online i rozliczania prowizji. W ramach tego procesu technicznego Alphabet Inc. uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP zainteresowanej osoby, które Alphabet Inc. wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie w celu umożliwienia rozliczania prowizji .

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Alphabet Inc. umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Alphabet Inc. można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Google AdSense wykorzystuje również tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona na stronach internetowych w celu umożliwienia rejestracji pliku dziennika i analizy pliku dziennika, co umożliwia przeprowadzenie oceny statystycznej. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego Alphabet Inc. może sprawdzić, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła witrynę internetową oraz jakie linki kliknęły osoby, których dane dotyczą. Piksele śledzące służą między innymi do oceny przepływu odwiedzających na stronie internetowej.

Dane osobowe i informacje, które obejmują również adres IP i są niezbędne do zbierania i rozliczania wyświetlanych reklam, są przesyłane do Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem Google AdSense. Te dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alphabet Inc. może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym osobom trzecim.

Google AdSense jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.de/intl/de/adsense/start/

Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Na tej stronie korzystamy z „Google Analytics (z funkcją anonimizacji)”. Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i ocena danych o zachowaniu osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera między innymi dane dotyczące strony internetowej, z której dana osoba trafiła na stronę internetową (tzw. referrer), które podstrony strony internetowej były odwiedzane oraz jak często i na jak długo przeglądana była podstrona. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Dostawcą komponentu Google Analytics jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Używamy dodatku „_gat._anonymizeIp” do analizy internetowej za pośrednictwem Google Analytics. Dzięki temu uzupełnieniu adres IP połączenia internetowego danej osoby jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszej strony internetowej pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu odwiedzających na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia dla nas raportów online, które pokazują aktywność na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając plik cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni składnik Google Analytics do przesyłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które Google wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia rozliczania prowizji.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się i uniemożliwienia gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i przetwarzaniem tych danych przez Google. W tym celu, na dodatek w linku przeglądarka musi osoba https://tools.google.com/dlpage/gaoptout pobrać i zainstalować. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest oceniana przez Google jako sprzeczność. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę zainteresowaną lub inną osobę, która jest przypisana do jej strefy wpływów, istnieje możliwość ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatku do przeglądarki.

Aby uzyskać więcej informacji i prywatności prawa przez Google może na https://www.google.de/Intl/de/polityka/Prywatność/ i http://www.google.com/analytics/terminy/en.html być pobierane. Google Analytics znajduje się pod tym linkiem https://www.google.com/intl/en_gb/analytics/ wyjaśnione bardziej szczegółowo.

Google AdWords

Na tej stronie używamy „Google AdWords”. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwania Google, jak iw sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy wstępne zdefiniowanie pewnych słów kluczowych, które będą używane do wyświetlania reklamy w wynikach wyszukiwania Google tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z wyszukiwarki do pobrania wyników wyszukiwania związanych ze słowami kluczowymi. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane do serwisów tematycznych za pomocą automatycznego algorytmu i z uwzględnieniem zdefiniowanych wcześniej słów kluczowych.

Dostawcą usług Google AdWords jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem Google AdWords jest promowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklam związanych z zainteresowaniami na stronach internetowych firm zewnętrznych oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google oraz wyświetlanie reklam stron trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej za pośrednictwem reklamy Google, tak zwany plik cookie konwersji jest przechowywany w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, przez Google. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie jest używany do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, plik cookie konwersji służy do określenia, czy na naszej stronie internetowej uzyskano dostęp do określonych podstron, takich jak koszyk z systemu sklepu internetowego. Plik cookie konwersji umożliwia nam i Google zrozumienie, czy osoba, która trafiła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała przychody, tj. dokonała lub anulowała zakup.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Z kolei wykorzystujemy te statystyki odwiedzin do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam AdWords, tj. do określenia sukcesu lub niepowodzenia odpowiedniej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords na przyszłość . Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby posłużyć do zidentyfikowania danej osoby.

Plik cookie konwersji służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strona internetowa odwiedzana przez daną osobę. W związku z tym za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google AdWords można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się reklamie opartej na zainteresowaniach przez Google. W tym celu osoba zainteresowana musi/ustawienia/reklamy z każdej przeglądarki internetowej, której używa i dokonać tam żądanych ustawień.

Więcej informacji i przepisów dotyczących prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policy/privacy/ retrieve.

Źródło: https://www.e-recht24.de