cFosSpeed je oficiální internetový akcelerátor herních produktů ASUS, GIGABYTE, ASRock a MSI
Nový! Od tvůrců cFosSpeed: cFos EVSE

Získejte zdarma licenci (cFosSpeed) za pomoc s 10 a více opravami našeho webového překladu
Některé texty jsou generovány strojovým překladem. Pomozte nám tyto texty vylepšit. Klepnutím na tlačítko spustíte režim revize.

cFos agenti

cFos agenti

Kotelní deska

cFos Software GmbH, Bonn (Německo) vyvíjí komunikační software a síťové ovladače pro režim jádra pro Windows od roku 1993. Mezi naše produkty patří cFosSpeed, pokročilý software pro vytváření provozu pro širokopásmový internet, cFos Personal Net, osobní webový a cloudový server, cFos IPv6 Link, dial-up ovladač & softwarový směrovač IPv6 a cFos / cFos Broadband Connect, vysoce výkonný DSL a vytáčené ovladače ISDN.

Kontakt / Podpora

Pro žádost o podporu nebo nás kontaktujte prosím použijte náš kontaktní formulář.

Zákonné oznámení

Informace podle TDG (německý zákon o telekomunikačních službách):

Poskytovatelem služeb odpovědným za www.cfos.de a www.cfosspeed.de je společnost cFos Software GmbH, zastoupená majiteli-manažery Christophem Lüdersem a Martinem Winklerem, Nordstr. 65a, 53111 Bonn, telefon: +49 2287669826, položka v obchodním rejstříku: Bonn, HRB 9150; UStID / Vat-č .: DE813105998, e-mail: .

cFos® je registrovaná ochranná známka.

Zásady ochrany osobních údajů

1. Soukromí na první pohled

Obecná informace

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tuto webovou stránku. Osobní údaje jsou všechny údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem.

Sběr dat na tomto webu

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

Zpracování údajů na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje naleznete v tomto prohlášení o ochraně údajů v části „Oznámení odpovědného orgánu“.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je sdělíte. To může být z. B. být údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tuto webovou stránku.

K čemu vaše údaje používáme?

Část dat je shromažďována, aby bylo zajištěno, že web je poskytován bez chyb. Další údaje lze použít k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli zdarma obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Máte také právo za určitých okolností požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V případě jakýchkoli dalších dotazů k tématu ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Když navštívíte tento web, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. To se provádí především pomocí takzvaných analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

2. Obecné informace a povinné informace

Soukromí

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

cFos Software GmbH
Nordstr. 65a
53111 Bonn
Německo

Telefon: 0228-7669826
E-mail: helpcfos@cfos.de
Webové stránky: www.cfos.de

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

doba uložení

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů stanovena konkrétní doba uchování, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud přestane platit účel zpracování údajů. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonem přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. daňové nebo obchodní lhůty uchovávání); v druhém případě budou údaje vymazány, jakmile tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na této webové stránce

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR, jsou-li zpracovávány zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR. Pokud jste souhlasili s ukládáním souborů cookie nebo přístupem k informacím na vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisků prstů zařízení), je zpracování údajů rovněž založeno na § 25 (1) TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud jsou vaše údaje nutné ke splnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Dále zpracováváme vaše údaje, pokud jsou povinny splnit zákonnou povinnost na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Zpracování údajů může probíhat také na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Následující odstavce tohoto prohlášení o ochraně údajů poskytují informace o příslušných právních základech v každém jednotlivém případě.

Poznámka k přenosu dat do USA a dalších třetích zemí

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou bezpečné podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny do těchto třetích zemí a tam zpracovány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit žádnou úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny poskytnout osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli vy jako dotčená osoba podniknout právní kroky. Nelze tedy vyloučit, že orgány USA (např. tajné služby) budou zpracovávat, vyhodnocovat a trvale uchovávat vaše údaje na serverech USA pro účely sledování. Na tyto zpracovatelské činnosti nemáme žádný vliv.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů, které probíhalo do odvolání, zůstává odvoláním nedotčeno.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a přímou reklamu (článek 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ DAT ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F GDPR, MÁTE KDYKOLI PRÁVO VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. R POKUD VZNESNETE NÁMITKU, VAŠE DOTYČNÉ OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDEME ZPRACOVÁVAT, POKUD NEBUDEME PROKÁZAT KOMPLEXNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEPÍNAJÍ VAŠE ZÁJMY, PRÁVA A SVOBODY NEBO ZPRACOVÁNÍ JE URČENO K VYMÁHÁNÍ, VÝKONU VÝKONU 1.) GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO PŘÍMOU REKLAMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKOVÉ REKLAMY; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU SOUVISEJÍCÍM S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMI. POKUD PODÁTE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU POUŽÍVÁNY K ÚČELŮM PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA DLE ČL. 21 (2) GDPR).

Právo na odvolání u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě jejich obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa domnělého porušení. Právo podat stížnost není dotčeno žádným jiným správním nebo soudním opravným prostředkem.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byly vám nebo třetí straně předány v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude tak učiněno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek posíláte, používá tato stránka šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

Informace, mazání a opravy

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů kdykoliv . V případě jakýchkoli dalších dotazů k tématu osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v těchto případech:

  • Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů, které uchováváme, obvykle potřebujeme čas, abychom to zkontrolovali. Po dobu trvání vyšetření máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/probíhá nezákonně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat místo výmazu omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 (1) GDPR, vaše a naše zájmy musí být zváženy. Dokud ještě nebylo určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - použity pouze s vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti propagačním e-mailům

Tímto nesouhlasíme s používáním kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tiráž k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádané reklamy, jako jsou spamové e-maily.

3. Sběr dat na této webové stránce

cookies

Naše webové stránky používají takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Jsou uloženy na vašem koncovém zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace se po vaší návštěvě automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je sami nesmažete nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být soubory cookie od společností třetích stran také uloženy na vašem koncovém zařízení, když vstoupíte na naše stránky (cookies třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Četné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné cookies slouží k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nutné k provádění procesu elektronické komunikace, k poskytování určitých funkcí, které chcete (např. pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webu (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu) (nezbytné soubory cookie). uloženy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud není stanoven jiný právní základ. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání nezbytných cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování jeho služeb. Pokud byl požadován souhlas s ukládáním cookies a srovnatelných technologií rozpoznávání, probíhá zpracování výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být omezena funkčnost tohoto webu.

Pokud soubory cookie používají společnosti třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom samostatně informovat v tomto prohlášení o ochraně údajů a v případě potřeby vás požádáme o souhlas.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • Referenční adresa URL
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými datovými zdroji.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci jeho webu – k tomuto účelu musí být evidovány log soubory serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uložíme pro účely zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáváme.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) pokud bylo toto dotazováno.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo pomine účel pro uložení údajů (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Poptávka e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, váš dotaz včetně všech z toho vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložíme a zpracujeme za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáváme.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) pokud bylo toto dotazováno.

Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo pomine účel uložení údajů (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

4. Sociální média

Pluginy sociálních médií se Shariffem

Na tomto webu se používají pluginy sociálních médií (např. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Pluginy obvykle poznáte podle loga příslušných sociálních sítí. Abychom zajistili ochranu dat na tomto webu, používáme tyto pluginy pouze společně s tzv. řešením „Shariff“. Tato aplikace zabraňuje zásuvným modulům integrovaným na této webové stránce přenášet data příslušnému poskytovateli při prvním vstupu na stránku.

Přímé připojení k serveru poskytovatele je navázáno (souhlas) pouze tehdy, když aktivujete příslušný plugin kliknutím na příslušné tlačítko. Jakmile plugin aktivujete, příslušný poskytovatel obdrží informaci, že jste navštívili tuto webovou stránku s vaší IP adresou. Pokud jste současně přihlášeni ke svému příslušnému účtu na sociálních sítích (např. Facebook), může příslušný poskytovatel přiřadit návštěvu této webové stránky k vašemu uživatelskému účtu.

Aktivace pluginu představuje souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

5. Zpravodaje

údaje o newsletteru

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním zpravodaj . Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů uvedených v registračním formuláři newsletteru probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Svůj souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejich používání pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „odhlásit se“ v newsletteru. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou uchovávány námi nebo poskytovatelem služeb newsletteru, dokud se neodhlásíte z odběru newsletteru, a vymazány z distribučního seznamu newsletteru poté, co se odhlásíte z newsletteru nebo poté, co přestane sloužit. jakýkoli účel. Vyhrazujeme si právo smazat nebo zablokovat e-mailové adresy z našeho distribučního seznamu newsletterů dle vlastního uvážení v rámci našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR.

Údaje, které uchováváme pro jiné účely, zůstávají nedotčeny.

Poté, co jste byli odstraněni z distribučního seznamu newsletterů, může být vaše e-mailová adresa uložena námi nebo poskytovatelem služeb newsletteru na černé listině, pokud je to nutné k zamezení budoucího rozesílání. Údaje z černé listiny slouží pouze k tomuto účelu a neslučují se s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak i našemu zájmu o dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Uložení na blacklistu není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad našimi oprávněnými zájmy.

6. Pluginy a nástroje

Youtube

Tento web obsahuje videa z webu YouTube. Provozovatelem webu je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pokud navštívíte některou z našich webových stránek, na kterých je integrována služba YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován, které z našich stránek jste navštívili.

Kromě toho může YouTube na vašem koncovém zařízení ukládat různé soubory cookie nebo k rozpoznání používat srovnatelné technologie (např. otisky prstů zařízení). Tímto způsobem může YouTube přijímat informace o návštěvnících tohoto webu. Tyto informace se mimo jiné používají ke shromažďování statistik videí, ke zlepšení uživatelské přívětivosti a k zabránění pokusům o podvod.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

YouTube používáme v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a čl. 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v zařízení uživatele (např. otisky zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Zacházení s uživatelskými údaji Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy hl = en.

Google reCAPTCHA

Na této webové stránce používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účelem reCAPTCHA je zkontrolovat, zda zadávání údajů na této webové stránce (např. do kontaktního formuláře) provádí člověk nebo automatizovaný program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webu na základě různých charakteristik. Tato analýza se spustí automaticky, jakmile návštěvník webu vstoupí na web. Pro analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např. IP adresu, jak dlouho návštěvník webu na webu stráví nebo pohyby myši uživatele). Údaje shromážděné během analýzy jsou předány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA běží zcela na pozadí. Návštěvníci webu nejsou informováni o tom, že probíhá analýza.

Ukládání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužitím automatizovaného špehování a před SPAMem. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 lit. DSGVO a § 25 odst. B. otisky zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Další informace o Google reCAPTCHA naleznete v předpisech Google o ochraně osobních údajů a v podmínkách použití Google pod následujícími odkazy: https://policies.google.com/privacy?hl=de a https://policies.google.com/podmínky?hl=de.

Google AdSense

Na tomto webu používáme „Google AdSense“. Google AdSense je online služba, která umožňuje umístění reklamy na stránky třetích stran. Služba Google AdSense je založena na algoritmu, který vybírá reklamy zobrazené na stránkách třetích stran, které odpovídají obsahu příslušné stránky třetí strany. Google AdSense umožňuje zájmově orientované cílení na uživatele internetu, které je realizováno generováním individuálních uživatelských profilů.

Poskytovatelem součásti Google AdSense je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účelem součásti Google AdSense je integrace reklam na našich webových stránkách. Google AdSense umístí soubor cookie do systému informačních technologií dotyčné osoby. Co jsou cookies, již bylo vysvětleno výše. Nastavením souboru cookie je společnosti Alphabet Inc. umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek tohoto webu, který je provozován osobou odpovědnou za zpracování a na které je integrována součást Google AdSense, se automaticky aktivuje internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby příslušnou součást Google AdSense k přenosu dat společnosti Alphabet Inc. za účelem online reklamy a vyúčtování provizí. V rámci tohoto technického procesu získává Alphabet Inc. znalost osobních údajů, jako je IP adresa dotčené osoby, které Alphabet Inc. využívá mimo jiné ke sledování původu návštěvníků a kliknutí a následně k umožnění výpisu provizí. .

Dotyčná osoba může zamezit nastavování cookies naší webovou stránkou, jak již bylo popsáno výše, pomocí odpovídajícího nastavení v používaném internetovém prohlížeči a tím trvale vznést námitku proti nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by rovněž znemožnilo Alphabet Inc. nastavit soubor cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený společností Alphabet Inc. kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Google AdSense také používá takzvané sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika, která je vložena do webových stránek, aby umožnila záznam souboru protokolu a analýzu souboru protokolu, což umožňuje provádět statistické vyhodnocení. Na základě zabudovaného sledovacího pixelu může společnost Alphabet Inc. zjistit, zda a kdy subjekt údajů otevřel webové stránky a na které odkazy subjekty údajů klikly. Sledovací pixely se používají mimo jiné k vyhodnocení toku návštěvníků na webové stránky.

Osobní údaje a informace, které zahrnují také IP adresu a jsou nezbytné pro sběr a účtování zobrazovaných reklam, jsou předávány společnosti Alphabet Inc. ve Spojených státech amerických prostřednictvím Google AdSense. Tyto osobní údaje jsou uloženy a zpracovávány ve Spojených státech amerických. Alphabet Inc. může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.

Google AdSense je podrobněji vysvětleno pod tímto odkazem https://www.google.de/intl/de/adsense/start/

Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Na této webové stránce používáme „Google Analytics (s funkcí anonymizace)“. Google Analytics je služba pro analýzu webu. Webová analýza je sběr, sběr a vyhodnocování dat o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy shromažďuje mimo jiné údaje o webových stránkách, ze kterých dotčená osoba na webové stránky přišla (tzv. referrer), které podstránky webu byly navštíveny nebo jak často a jak dlouho byla podstránka prohlížena. Webová analýza se používá především k optimalizaci webových stránek a k analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.

Poskytovatelem komponenty Google Analytics je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pro analýzu webu prostřednictvím Google Analytics používáme doplněk „_gat._anonymizeIp“. Tímto dodatkem je IP adresa internetového připojení dotčené osoby zkrácena a anonymizována společností Google, pokud je náš web navštěvován z členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat toky návštěvníků na našich webových stránkách. Google používá získané údaje a informace mimo jiné k vyhodnocování používání našich webových stránek, k sestavování online zpráv, které ukazují aktivity na našich webových stránkách, a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek.

Google Analytics umístí soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Co jsou cookies, již bylo vysvětleno výše. Nastavením souboru cookie je Google schopen analyzovat používání našich webových stránek. Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek tohoto webu, který je provozován osobou odpovědnou za zpracování a na které je integrována součást Google Analytics, automaticky se aktivuje internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby příslušnou komponentu Google Analytics k přenosu dat společnosti Google k online analýze. V rámci tohoto technického procesu získává Google znalost osobních údajů, jako je IP adresa dotčené osoby, které Google využívá mimo jiné ke sledování původu návštěvníků a kliknutí a následně k umožnění vyúčtování provizí.

Soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako je doba přístupu, místo, odkud byl přístup uskutečněn, a frekvence návštěv naší webové stránky dotčenou osobou. Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používaného dotyčnou osobou, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje uchovává společnost Google ve Spojených státech amerických. Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.

Dotyčná osoba může zamezit nastavování cookies naší webovou stránkou, jak již bylo popsáno výše, pomocí odpovídajícího nastavení v používaném internetovém prohlížeči a tím trvale vznést námitku proti nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by rovněž bránilo společnosti Google v nastavení cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Soubor cookie již nastavený službou Google Analytics lze navíc kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má dále možnost vznést námitku a zabránit shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics souvisejících s používáním této webové stránky a zpracováním těchto údajů společností Google. K tomu si musí uživatel https://tools.google.com/dlpage/gaoptout stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče na odkazu. Tento doplněk prohlížeče sděluje službě Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že do služby Google Analytics nesmí být přenášena žádná data a informace o návštěvách webových stránek. Instalaci doplňku prohlížeče hodnotí Google jako rozpor. Pokud bude informační systém subjektu údajů později smazán, naformátován nebo přeinstalován, musí subjekt údajů znovu nainstalovat doplněk prohlížeče, aby deaktivoval Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo deaktivován dotčenou osobou nebo jinou osobou, která spadá do její sféry vlivu, existuje možnost přeinstalovat nebo znovu aktivovat doplněk prohlížeče.

Další informace a zákony o ochraně osobních údajů společnosti Google lze získat na https://www.google.de/intl/de/policy/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics je podrobněji vysvětleno na tomto odkazu https://www.google.com/intl/en_gb/analytics/

Google AdWords

Na tomto webu používáme „Google AdWords“. Google AdWords je internetová reklamní služba, která umožňuje inzerentům umisťovat reklamy jak do výsledků vyhledávače Google, tak do reklamní sítě Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi předdefinovat určitá klíčová slova, která se použijí k zobrazení reklamy ve výsledcích vyhledávače Google, pouze pokud uživatel použije vyhledávač k načtení výsledku vyhledávání souvisejícího s klíčovými slovy. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány na tematicky relevantní webové stránky pomocí automatického algoritmu a s přihlédnutím k předem definovaným klíčovým slovům.

Poskytovatelem služeb Google AdWords je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účelem Google AdWords je propagovat naše webové stránky zobrazováním zájmově orientované reklamy na webových stránkách společností třetích stran a ve výsledcích vyhledávače vyhledávače Google a zobrazováním reklamy třetích stran na našich webových stránkách.

Pokud subjekt údajů vstoupí na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, uloží se do systému informačních technologií subjektu údajů společností Google tzv. konverzní cookie. Co jsou cookies, již bylo vysvětleno výše. Konverzní cookie ztrácí platnost po třiceti dnech a neslouží k identifikaci dotčené osoby. Pokud ještě nevypršela platnost souboru cookie, použije se konverzní soubor cookie ke zjištění, zda byly některé podstránky, jako je nákupní košík ze systému internetového obchodu, přístupné na našem webu. Konverzní cookie nám i společnosti Google umožňuje zjistit, zda osoba, která přišla na naše webové stránky prostřednictvím reklamy AdWords, generovala příjmy, tj. dokončila nebo zrušila nákup.

Údaje a informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie používá Google k vytváření statistik návštěvnosti našich webových stránek. Tyto statistiky návštěv zase používáme k určení celkového počtu uživatelů, kteří nám byli odkázáni prostřednictvím reklam AdWords, tj. k určení úspěšnosti či neúspěchu příslušné reklamy AdWords a k optimalizaci našich reklam AdWords do budoucna. Naše společnost ani jiní inzerenti Google AdWords nedostávají od společnosti Google informace, které by mohly být použity k identifikaci dotčené osoby.

Konverzní cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako jsou webové stránky navštívené dotyčnou osobou. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou tedy osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používaného dotyčnou osobou, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje uchovává společnost Google ve Spojených státech amerických. Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.

Dotyčná osoba může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo popsáno výše, pomocí odpovídajícího nastavení v používaném internetovém prohlížeči, a tím trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také bránilo společnosti Google v nastavení konverzního cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Soubor cookie již nastavený službou Google AdWords lze navíc kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má dále možnost vznést námitku proti zájmově orientované reklamě ze strany společnosti Google. K tomu musí dotyčná osoba/nastavení/reklamy z každého z internetových prohlížečů, které používá, a provést zde požadovaná nastavení.

Další informace a zákony o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na https://www.google.de/intl/de/policy/privacy/ retrieve.

Zdroj: https://www.e-recht24.de

Stránka kontaktů softwaru cFos.