cFosSpeed je oficiální internetový akcelerátor herních produktů ASUS, GIGABYTE, ASRock a MSI

Získejte zdarma licenci (cFosSpeed) za pomoc s 10 a více opravami našeho webového překladu
Některé texty jsou generovány strojovým překladem. Pomozte nám tyto texty vylepšit. Klepnutím na tlačítko spustíte režim revize.

cFos agenti

cFos agenti

Kotelní deska

cFos Software GmbH, Bonn (Německo) vyvíjí komunikační software a síťové ovladače pro režim jádra pro Windows od roku 1993. Mezi naše produkty patří cFosSpeed, pokročilý software pro vytváření provozu pro širokopásmový internet, cFos Personal Net, osobní webový a cloudový server, cFos IPv6 Link, dial-up ovladač & softwarový směrovač IPv6 a cFos / cFos Broadband Connect, vysoce výkonný DSL a vytáčené ovladače ISDN.

Kontakt / Podpora

Pro žádost o podporu nebo nás kontaktujte prosím použijte náš kontaktní formulář.

Zákonné oznámení

Informace podle TDG (německý zákon o telekomunikačních službách):

Poskytovatelem služeb odpovědným za www.cfos.de a www.cfosspeed.de je společnost cFos Software GmbH, zastoupená majiteli-manažery Christophem Lüdersem a Martinem Winklerem, Nordstr. 65a, 53111 Bonn, telefon: +49 2287669826, položka v obchodním rejstříku: Bonn, HRB 9150; UStID / Vat-č .: DE813105998, e-mail: .

cFos® je registrovaná ochranná známka.

Zásady ochrany osobních údajů

Jsme velmi rádi, že jste projevili zájem o náš podnik. Ochrana dat má pro správu společnosti cFos Software GmbH mimořádně vysokou prioritu. Použití internetových stránek společnosti cFos Software GmbH je možné bez uvedení osobních údajů; pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím naší webové stránky využívat zvláštní podnikové služby, může být nezbytné zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pro takové zpracování neexistuje zákonný základ, obvykle získáváme souhlas od subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) a v souladu s ochranou údajů o dané zemi. předpisy vztahující se na cFos Software GmbH. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů by náš podnik chtěl informovat širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou dále prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů informovány o právech, na která mají nárok.

Jako správce provedla společnost cFos Software GmbH řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Internetový přenos dat však může mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena. Z tohoto důvodu je každý subjekt údajů oprávněn předávat nám osobní údaje alternativními prostředky, např. Telefonicky.

 1. Definice

  Prohlášení o ochraně údajů společnosti cFos Software GmbH vychází z podmínek použitých evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné jak pro širokou veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom nejprve vysvětlili použitou terminologii.

  V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující výrazy:

  • a) Osobní údaje

   Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzický, fyziologický, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby.

  • b) Subjekt údajů

   Subjekt údajů je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

  • c) Zpracování

   Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovanými prostředky, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, použití, zveřejnění přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním, vyrovnání nebo kombinací, omezením, vymazáním nebo zničením.

  • d) Omezení zpracování

   Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnu.

  • e) Profilování

   Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo predikci aspektů týkajících se výkonu fyzické osoby v práci, hospodářské situace, zdraví, osobních preferencí , zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo pohyby.

  • f) Pseudonymizace

   Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nemohou být přisuzovány konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto doplňkové informace uchovávány samostatně a podléhají technickým a organizačním opatřením k zajištění že osobní údaje nejsou přiřazeny k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

  • g) Řadič nebo správce odpovědný za zpracování

   Správcem nebo správcem odpovědným za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s ostatními určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky takového zpracování stanoveny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovena právem Unie nebo členského státu.

  • h) Procesor

   Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

  • i) Příjemce

   Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sděleny, ať už třetí strana, či nikoli. Veřejné orgány, které mohou přijímat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují; zpracování těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů podle účelu zpracování.

  • j) Třetí strana

   Třetí osoba je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo orgán jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou pod přímým oprávněním správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

  • k) Souhlas

   Souhlas subjektu údajů je jakékoli svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné vyjádření přání subjektu údajů, kterým on nebo ona prohlášením nebo jasným kladným jednáním vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jej týkají .

 2. Jméno a adresa správce

  Správcem pro účely obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), dalších právních předpisů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů je:

  cFos Software GmbH
  Nordstr. 65a
  53111 Bonn
  Německo
  Telefon: 0228-7669826
  E-mail: helpcfos@cfos.de
  Web: www.cfos.de

 3. Soubory cookie

  Internetové stránky cFos Software GmbH používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

  Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souborů cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, prostřednictvím kterého lze internetové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovým serverům a serverům odlišit jednotlivé prohlížeče datových subjektů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné cookies. Specifický internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

  Prostřednictvím používání souborů cookie může společnost cFos Software GmbH uživatelům této webové stránky poskytovat uživatelsky přívětivější služby, které by nebyly možné bez nastavení souborů cookie.

  Pomocí cookies mohou být informace a nabídky na našem webu optimalizovány s ohledem na uživatele. Cookies nám umožňují, jak již bylo zmíněno, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Uživatel webu, který používá cookies, např. Nemusí zadávat přístupová data pokaždé, když je web přístupný, protože to je převzato webem, a cookie je tedy uložena v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je soubor cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje články, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku pomocí cookie.

  Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování cookies prostřednictvím naší webové stránky pomocí odpovídajícího nastavení použitého internetového prohlížeče, a může tak trvale popírat nastavení cookies. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech populárních internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našeho webu plně použitelné.

 4. Shromažďování obecných údajů a informací

  Webové stránky společnosti cFos Software GmbH shromažďují řadu obecných údajů a informací, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá webovou stránku. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Shromážděny mohou být (1) použité typy prohlížečů a verze, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) webová stránka, ze které přístupový systém dosáhne našeho webu (tzv. Odkazující osoby), (4) dílčí - webové stránky, (5) datum a čas přístupu k internetové stránce, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a (8) jakákoli jiná podobná data a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

  Při použití těchto obecných údajů a informací společnost cFos Software GmbH nevyvodí žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné k (1) správnému doručení obsahu naší webové stránky, (2) optimalizaci obsahu naší webové stránky a její reklamy, (3) zajištění dlouhodobé životaschopnosti našich systémů informačních technologií a technologie webových stránek a (4) poskytují donucovacím orgánům informace nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Proto společnost cFos Software GmbH statisticky analyzuje anonymně shromážděná data a informace s cílem zvýšit ochranu dat a bezpečnost dat našeho podniku a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

 5. Registrace na našem webu

  Subjekt údajů má možnost zaregistrovat se na webových stránkách správce s uvedením osobních údajů. Jaké osobní údaje jsou předávány do kontroléru, je určeno příslušnou vstupní maskou použitou pro registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a ukládány výhradně pro interní použití kontrolérem a pro jeho vlastní účely. Řadič může požadovat přenos do jednoho nebo více procesorů (např. Balíková služba), která také používá osobní údaje pro interní účely, které lze přičíst kontroléru.

  Registrací na webové stránce řadiče se také uloží IP adresa - přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) a použitá subjektem údajů - datum a čas registrace. Ukládání těchto údajů probíhá na pozadí, že je to jediný způsob, jak zabránit zneužití našich služeb, a v případě potřeby umožnit vyšetřování spáchaných trestných činů. Uložení těchto údajů je proto nezbytné k zabezpečení řídicí jednotky. Tyto údaje se nepředávají třetím osobám, pokud neexistuje zákonná povinnost tyto údaje předat, nebo pokud přenos neslouží k účelu trestního stíhání.

  Účelem registrace subjektu údajů s dobrovolným uvedením osobních údajů je umožnit správci nabídnout obsah subjektu nebo služby subjektu údajů, které mohou být nabízeny pouze registrovaným uživatelům z důvodu povahy dané záležitosti. Registrované osoby mohou kdykoli změnit osobní údaje uvedené při registraci nebo je nechat zcela vymazat z datového skladu správce.

  Správce údajů poskytne kdykoli na požádání každému subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje jsou o subjektu údajů uloženy. Kromě toho správce údajů opraví nebo vymaže osobní údaje na žádost nebo označení subjektu údajů, pokud neexistují žádné zákonné povinnosti uchovávání. Subjekt údajů je v tomto ohledu k dispozici jako kontaktní osoba inspektor ochrany údajů, který je v tomto prohlášení o ochraně údajů jmenován, jakož i všichni zaměstnanci správce.

 6. Předplatné našich zpravodajů

  Na webových stránkách společnosti cFos Software GmbH mají uživatelé příležitost přihlásit se k odběru novinek našeho podniku. Maska vstupu použitá pro tento účel určuje, jaké osobní údaje jsou přenášeny, a také, kdy je zpravodaj objednán od správce.

  Společnost cFos Software GmbH pravidelně informuje své zákazníky a obchodní partnery prostřednictvím informačního bulletinu o podnikových nabídkách. Subjekt údajů může podnikový informační bulletin obdržet pouze v případě, že (1) subjekt údajů má platnou e-mailovou adresu a (2) registry subjektu údajů pro zasílání zpravodaje. Potvrzující e-mail bude zaslán na e-mailovou adresu zaregistrovanou subjektem údajů poprvé pro zasílání zpravodaje z právních důvodů v postupu dvojitého přihlášení. Tento potvrzovací e-mail se používá k prokázání, zda je majitel e-mailové adresy jako subjektu údajů oprávněn k přijímání zpravodaje.

  Při registraci na informační bulletin také ukládáme IP adresu počítačového systému přidělenou poskytovatelem internetových služeb (ISP) a používanou subjektem údajů v době registrace, jakož i datum a čas registrace. Shromažďování těchto údajů je nezbytné k pochopení (možného) zneužití e-mailové adresy subjektu údajů k pozdějšímu datu, a slouží tedy cíli právní ochrany správce.

  Osobní údaje shromážděné v rámci registrace k odběru zpravodaje budou použity pouze k odeslání našeho zpravodaje. Kromě toho mohou být účastníci informačního bulletinu informováni e-mailem, pokud je to nezbytné pro provoz zpravodajské služby nebo příslušné registrace, jak by tomu mohlo být v případě úprav nabídky informačního bulletinu, nebo v případě změny technických okolností. Nedojde k žádnému přenosu osobních údajů shromážděných zpravodajskou službou třetím stranám. Subjekt údajů může předplatné na náš newsletter kdykoli ukončit. Souhlas s uložením osobních údajů, který subjekt údajů vydal pro zasílání zpravodaje, může být kdykoli odvolán. Za účelem odvolání souhlasu je v každém zpravodaji nalezen odpovídající odkaz. Je také možné odhlásit se z odběru newsletteru kdykoli přímo na webových stránkách správce, nebo sdělit to správci jiným způsobem.

 7. Sledování zpravodaje

  Informační bulletin společnosti cFos Software GmbH obsahuje tzv. Sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika zabudovaná do takových e-mailů, které jsou odesílány ve formátu HTML, aby bylo možné zaznamenávat a analyzovat soubory protokolu. To umožňuje statistickou analýzu úspěchu nebo neúspěchu online marketingových kampaní. Na základě vloženého sledovacího pixelu může společnost cFos Software GmbH zjistit, zda a kdy byl subjekt údajů otevřen e-mail a které odkazy v e-mailu byly vyvolány subjekty údajů.

  Takové osobní údaje shromážděné ve sledovacích pixelech obsažených v bulletinech jsou uloženy a analyzovány správcem, aby se optimalizovala přeprava zpravodaje a aby se obsah budoucích zpravodajů ještě lépe přizpůsobil zájmům subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou předány třetím stranám. Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoli zrušit příslušné samostatné prohlášení o souhlasu vydané postupem dvojitého přihlášení. Po zrušení budou tyto osobní údaje odstraněny správcem. Společnost cFos Software GmbH považuje stažení z přijetí bulletinu automaticky za zrušení.

 8. Kontaktujte možnost prostřednictvím webové stránky

  Webové stránky společnosti cFos Software GmbH obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naším podnikem, jakož i přímou komunikaci s námi, což také zahrnuje obecnou adresu tzv. Elektronické pošty (e-mailová adresa). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje přenášené subjektem údajů se automaticky ukládají. Takové osobní údaje dobrovolně přenášené subjektem údajů do správce údajů se ukládají za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Neexistuje žádný přenos těchto osobních údajů třetím stranám.

 9. Rutinní výmaz a blokování osobních údajů

  Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchovávání, nebo pokud to evropský zákonodárce nebo jiní zákonodárci udělují v zákonech nebo předpisech, kterým správce podléhá. na.

  Pokud není účel uchovávání použitelný nebo pokud doba uchovávání stanovená evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem vyprší, jsou osobní údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými požadavky.

 10. Práva subjektu údajů

  • a) Právo na potvrzení

   Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce potvrzení, zda se osobní údaje, které se ho týkají, zpracovávají či nikoli. Pokud si subjekt údajů přeje využít toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na našeho inspektora ochrany údajů nebo jiného zaměstnance správce.

  • b) Právo na přístup

   Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby od správce získal kdykoli zdarma uložené informace o svých osobních údajích a kopii těchto informací. Evropské směrnice a nařízení dále umožňují subjektu údajů přístup k těmto informacím:

   • účely zpracování;
   • kategorie dotčených osobních údajů;
   • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny osobní údaje, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
   • pokud je to možné, předpokládané období, po které budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria použitá k určení tohoto období;
   • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo namítat takové zpracování;
   • existence práva podat stížnost orgánu dozoru;
   • pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;
   • existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o logice, o které se jedná, a o významu a předpokládaných důsledcích takové zpracování pro subjekt údajů.

   Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo být informován o příslušných zárukách týkajících se přenosu.

   Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na přístup, může se kdykoli obrátit na našeho inspektora ochrany údajů nebo jiného zaměstnance správce.

  • c) Právo na opravu

   Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů, které se jej týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím doplňkového prohlášení.

   Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na našeho inspektora ochrany údajů nebo jiného zaměstnance správce.

  • d) Právo na výmaz (Právo být zapomenut)

   Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby od správce získal bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se ho týkají, a správce má povinnost vymazat osobní údaje bez zbytečného odkladu, pokud nastane některý z následujících důvodů platí, pokud zpracování není nutné:

   • Osobní údaje již nejsou nezbytné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
   • Subjekt údajů odejme souhlas, na kterém je zpracování založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. A) GDPR, a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování.
   • Subjekt údajů vznáší námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné naléhavé legitimní důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznáší námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
   • Osobní údaje byly nezákonně zpracovány.
   • Osobní údaje musí být vymazány, aby byly splněny zákonné povinnosti podle práva Unie nebo práva členského státu, kterým podléhá správce.
   • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

   Pokud existuje jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o vymazání osobních údajů uložených společností cFos Software GmbH, může se kdykoli obrátit na našeho inspektora ochrany údajů nebo jiného zaměstnance správce. Úředník pro ochranu údajů společnosti cFos Software GmbH nebo jiný zaměstnanec neprodleně zajistí, aby byla žádost o vymazání okamžitě splněna.

   Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je podle čl. 17 odst. 1 povinen osobní údaje vymazat, podnikne správce s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce, který zpracovává osobní údaje, o které subjekt údajů požádal, aby tyto správce vymazal veškerá spojení nebo kopírování nebo replikaci těchto osobních údajů, pokud není zpracování požadováno. Úředník pro ochranu údajů společnosti cFos Software GmbH nebo jiný zaměstnanec zajistí nezbytná opatření v jednotlivých případech.

  • e) Právo na omezení zpracování

   Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce omezení zpracování, pokud platí jedna z těchto podmínek:

   • Subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů po dobu, která správci umožní ověřit správnost osobních údajů.
   • Zpracování je nezákonné a subjekt údajů se staví proti vymazání osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich použití.
   • Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro účely zjišťování, výkonu nebo obrany právních nároků.
   • Subjekt údajů má námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR až do ověření, zda legitimní důvody správce mají přednost před důvody subjektu údajů.

   Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených společností cFos Software GmbH, může se kdykoli obrátit na našeho inspektora ochrany údajů nebo jiného zaměstnance správce. Úředník pro ochranu údajů společnosti cFos Software GmbH nebo jiný zaměstnanec zajistí omezení zpracování.

  • f) Právo na přenositelnost dat

   Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem obdržet osobní údaje, které se ho týkají, které byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má právo předat tyto údaje jinému správci bez překážek od správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovanými prostředky, pokud zpracování není nezbytné pro výkon úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci.

   Kromě toho má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo na předávání osobních údajů přímo od jednoho správce k druhému, pokud je to technicky proveditelné a pokud tak neučiní nepříznivě ovlivňují práva a svobody ostatních.

   Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů se může subjekt údajů kdykoli obrátit na inspektora ochrany údajů určeného společností cFos Software GmbH nebo jiným zaměstnancem.

  • g) Právo vznést námitku

   Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárným orgánem kdykoli z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, založené na písmenech e) nebo f)) čl. 6 odst. 1 GDPR. To platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních.

   cFos Software GmbH nebude v případě námitky dále zpracovávat osobní údaje, ledaže dokážeme prokázat přesvědčivé legitimní důvody ke zpracování, které mají přednost před zájmy, právy a svobodami subjektu údajů nebo pro zřízení, výkon nebo obranu právní nároky.

   Pokud společnost cFos Software GmbH zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pro takový marketing. To platí pro profilování, pokud se týká takového přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznáší námitky vůči zpracování cFos Software GmbH pro účely přímého marketingu, nebude společnost cFos Software GmbH pro tyto účely nadále zpracovávat osobní údaje.

   Subjekt údajů má kromě toho právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, společností cFos Software GmbH pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle článku 89 odst. 1 GDPR, ledaže je zpracování nezbytné pro výkon úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

   Za účelem uplatnění práva na vznesení námitky může subjekt údajů přímo kontaktovat inspektora ochrany údajů společnosti cFos Software GmbH nebo jiného zaměstnance. Kromě toho, že subjekt údajů je zdarma v souvislosti s používáním služeb informační společnosti, a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES, použít svého práva vznést pomocí automatizovaných pomocí technických specifikací.

  • h) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

   Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby nebyl předmětem rozhodnutí založeného pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má právní účinky, které se ho týkají, nebo jej podobně významně ovlivňuje, pokud je toto rozhodnutí (1) není nezbytný pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) není povolen právem Unie nebo členského státu, kterému se správce vztahuje, a který rovněž stanoví stanoví vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) není založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

   Je-li rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, provede společnost cFos Software GmbH vhodná opatření. chránit práva a svobody a oprávněné zájmy subjektu údajů, přinejmenším právo na zásah člověka ze strany správce, vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí.

   Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může se kdykoli přímo obrátit na našeho inspektora ochrany údajů společnosti cFos Software GmbH nebo jiného zaměstnance správce.

  • i) Právo zrušit souhlas s ochranou údajů

   Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů.

   Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo odvolat souhlas, může se kdykoli přímo obrátit na našeho inspektora ochrany údajů společnosti cFos Software GmbH nebo jiného zaměstnance správce.

 11. Ustanovení o ochraně údajů o používání a používání Facebooku

  Na této webové stránce má řadič integrované komponenty podnikového Facebooku. Facebook je sociální síť.

  Sociální síť je místem pro společenská setkání na internetu, komunita online, která obvykle uživatelům umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo může umožnit internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociálních sítí zahrnout vytváření soukromých profilů, odesílání fotografií a síť prostřednictvím požadavků přátel.

  Provozující společností Facebooku je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy americké. Pokud osoba žije mimo území Spojených států nebo Kanady, je správcem společnost Facebook Ireland Ltd., 4 náměstí Grand Canal, přístav Grand Canal, Dublin 2, Irsko.

  Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek tohoto internetového webu, který je provozován řadičem a do kterého byla integrována komponenta Facebook (zásuvné moduly Facebook), je webový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzváni ke stažení zobrazení odpovídající komponenty Facebook z Facebooku prostřednictvím komponenty Facebook. Přehled všech plug-inů na Facebooku je přístupný na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/. V průběhu tohoto technického postupu je Facebook informován o tom, jaké konkrétní podstránky našeho webu navštívil subjekt údajů.

  Pokud je subjekt údajů přihlášen současně na Facebooku, Facebook zjistí při každém volání subjektu údajů na naši webovou stránku - a po celou dobu svého pobytu na našem internetovém serveru - který konkrétní podstránku našeho internetu stránku navštívil subjekt údajů. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Facebook a spojeny s příslušným účtem Facebook subjektu údajů. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Facebook integrovaných do naší webové stránky, např. Na tlačítko „Like“, nebo pokud subjekt údajů předloží komentář, pak Facebook porovná tyto informace s osobním uživatelským účtem Facebook subjektu údajů a uloží osobní data.

  Facebook vždy dostává prostřednictvím komponenty Facebook informace o návštěvě našeho webu subjektem údajů, kdykoli je subjekt údajů přihlášen současně na Facebooku během doby volání na náš web. K tomu dochází bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne na komponentu Facebook nebo ne. Pokud takový přenos informací na Facebook není pro subjekt údajů žádoucí, může mu zabránit tím, že se odhlásí ze svého účtu Facebook před provedením volání na náš web.

  Pokyny o ochraně údajů zveřejněné společností Facebook, které jsou k dispozici na adrese https://facebook.com/about/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Facebook. Dále je zde vysvětleno, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí subjektu údajů. Kromě toho jsou k dispozici různé možnosti konfigurace, které umožňují eliminovat přenos dat na Facebook, např. Blokátor Facebook poskytovatele Webgraph, který lze získat na adrese http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Tyto aplikace může subjekt údajů použít k eliminaci přenosu dat na Facebook.

 12. Ustanovení o ochraně údajů o používání a používání Google AdSense

  Na tomto webu správce integroval Google AdSense. Google AdSense je online služba, která umožňuje umisťování reklamy na weby třetích stran. Google AdSense je založen na algoritmu, který vybírá reklamy zobrazené na webech třetích stran tak, aby odpovídaly obsahu příslušných webů třetích stran. Google AdSense umožňuje cílení uživatele internetu na základě zájmů, které je implementováno generováním individuálních uživatelských profilů.

  Provozující společností komponenty AdSense společnosti Google je Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy americké.

  Účelem komponenty AdSense společnosti Google je integrace reklam na našem webu. Vzhledem k tomu, jak je Google AdSense vyvolán, neumisťuje na naše stránky soubory cookie. Definice cookies je vysvětlena výše. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek tohoto internetového serveru, který je provozován řadičem a do kterého je integrována součást Google AdSense, internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky odešle data prostřednictvím Komponenta Google AdSense za účelem online reklamy a vypořádání provizí společnosti Alphabet Inc. Během tohoto technického postupu získává podnik Alphabet Inc. znalosti osobních údajů, jako je IP adresa subjektu údajů, který slouží abecedě. Inc., mimo jiné, pochopit původ návštěvníků a kliknutí a následně vytvořit vypořádání provizí.

  Google AdSense dále používá také tzv. Sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika, která je zabudována do webových stránek, aby umožnila záznam souboru protokolu a analýzu souboru protokolu, pomocí kterého lze provést statistickou analýzu. Na základě vložených sledovacích pixelů je Alphabet Inc. schopna určit, zda a kdy byl subjekt údajů otevřen web a na které odkazy subjekt údajů klikl. Měřicí pixely slouží mimo jiné k analýze toku návštěvníků na webových stránkách.

  Prostřednictvím Google AdSense jsou osobní údaje a informace - které také zahrnují IP adresu a jsou nezbytné pro shromažďování a účtování zobrazovaných reklam - předávány společnosti Alphabet Inc. ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje budou uloženy a zpracovány ve Spojených státech amerických. Společnost Alphabet Inc. může shromážděné osobní údaje sdělit prostřednictvím tohoto technického postupu třetím stranám.

  Google AdSense je dále vysvětlen na následujícím odkazu https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

 13. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání Google Analytics (s funkcí anonymizace)

  Na tomto webu správce integroval komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizéru). Google Analytics je služba webové analýzy. Webová analytika je shromažďování, shromažďování a analýza údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy mimo jiné shromažďuje údaje o webové stránce, ze které osoba pochází (tzv. Referrer), které podstránky byly navštíveny, nebo jak často a na jak dlouhou dobu byla podstránka prohlížena. Webové analýzy se používají hlavně pro optimalizaci webových stránek a za účelem provedení analýzy nákladů a přínosů internetové reklamy.

  Provozovatelem komponenty Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy americké.

  Pro webovou analytiku pomocí Google Analytics používá řadič aplikaci „_gat. _AnonymizeIp“. Prostřednictvím této aplikace Google zkrátí IP adresu internetového připojení subjektu údajů a anonymizuje jej při přístupu na naše webové stránky z členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru.

  Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat provoz na našem webu. Shromážděná data a informace společnost Google používá mimo jiné k vyhodnocení používání našich webových stránek ak poskytování online zpráv, které ukazují aktivity na našich webových stránkách, ak poskytování dalších služeb týkajících se používání našeho internetového serveru pro nás.

  Vzhledem k tomu, jak je služba Google Analytics používána, neumisťuje na naše stránky soubory cookie. Definice cookies je vysvětlena výše. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek tohoto internetového serveru, který je provozován řadičem a do kterého byla integrována součást Google Analytics, bude internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky odesílat data prostřednictvím Komponenta Google Analytics za účelem online reklamy a vypořádání provizí společnosti Google. V průběhu tohoto technického postupu získává podnik Google znalosti osobních údajů, jako je IP adresa subjektu údajů, který společnosti Google slouží mimo jiné k pochopení původu návštěvníků a kliknutí a následně k vypořádání provizí.

  Subjekt údajů má navíc možnost vznést námitku proti sběru dat, která jsou generována službou Google Analytics, která souvisí s používáním tohoto webu, jakož i ke zpracování těchto údajů společností Google a šanci vyloučit takovéto údaje . Za tímto účelem musí subjekt údajů stáhnout odkaz prohlížeče pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainstalovat jej. Tento doplněk prohlížeče sděluje Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že do Google Analytics nemusí být přenášena žádná data a informace o návštěvách internetových stránek. Instalace doplňků prohlížeče je společností Google považována za námitku. Pokud je systém informačních technologií subjektu údajů později odstraněn, naformátován nebo nově nainstalován, musí subjekt údajů přeinstalovat doplňky prohlížeče, aby zakázal Google Analytics. Pokud byl doplněk prohlížeče odinstalován subjektem údajů nebo jakoukoli jinou osobou, kterou lze přičíst jejich působnosti, nebo je deaktivován, je možné provést přeinstalaci nebo reaktivaci doplňků prohlížeče.

  Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google lze získat na adrese https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ a na adrese http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics je dále vysvětlen na následujícím odkazu https://www.google.com/analytics/.

 14. Ustanovení o ochraně údajů o používání a používání Google+

  Na této webové stránce řadič integroval tlačítko Google+ jako součást. Google+ je tzv. Sociální síť. Sociální síť je místem společenských setkání na internetu, online komunitou, která obvykle uživatelům umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo může umožnit internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Google+ umožňuje uživatelům sociální sítě zahrnout vytváření soukromých profilů, odesílání fotografií a sítí prostřednictvím žádostí o přátelství.

  Provozující společností Google+ je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SPOJENÉ STÁTY.

  Internetový prohlížeč v informačním systému subjektu údajů automaticky při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této webové stránky, která je provozována řadičem a na které je integrováno tlačítko Google+, stáhne zobrazení odpovídajících Tlačítko Google+ společnosti Google prostřednictvím příslušné komponenty tlačítka Google+. V průběhu tohoto technického postupu je společnost Google informována o tom, jakou konkrétní podstránku našeho webu navštívil subjekt údajů. Podrobnější informace o Google+ jsou k dispozici na adrese https://developers.google.com/+/.

  Pokud je subjekt údajů přihlášen současně do Google+, Google při každém volání na náš web subjektem údajů a po celou dobu jeho pobytu na našem internetovém serveru rozpozná, které konkrétní podstránky Subjekt údajů navštívil internetovou stránku. Tyto informace se shromažďují pomocí tlačítka Google+ a Google je porovnává s příslušným účtem Google+ přidruženým k subjektu údajů.

  Pokud subjekt údajů klikne na tlačítko Google+ integrované na našem webu a vydá tak doporučení Google+ 1, Google přiřadí tyto informace osobnímu uživatelskému účtu Google+ subjektu údajů a uloží osobní údaje. Google ukládá doporučení subjektu údajů Google+ 1 a zveřejňuje jej v souladu s podmínkami přijatými v tomto ohledu subjektem údajů. Následně je doporučení Google+ 1 dané subjektem údajů na tomto webu spolu s dalšími osobními údaji, jako je například název účtu Google+ používaný subjektem údajů a uložená fotografie, uloženo a zpracováno v jiných službách Google, jako je vyhledávač. výsledky vyhledávače Google, účtu Google subjektu údajů nebo na jiných místech, např. na internetových stránkách nebo ve vztahu k reklamám. Google je také schopen propojit návštěvu tohoto webu s dalšími osobními údaji uloženými na Googlu. Google tyto osobní údaje dále zaznamenává s cílem zlepšit nebo optimalizovat různé služby Google.

  Prostřednictvím tlačítka Google+ Google přijímá informace, že subjekt údajů navštívil náš web, pokud je subjekt údajů v době volání na náš web přihlášený do Google+. K tomu dochází bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne nebo neklikne na tlačítko Google+.

  Pokud si subjekt údajů nepřeje předávat osobní údaje společnosti Google, může mu zabránit takovým přenosem odhlášením se ze svého účtu Google+ před vyvoláním našich webových stránek.

  Další informace a ustanovení o ochraně údajů společnosti Google lze získat na adrese https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Další odkazy od společnosti Google týkající se tlačítka Google+ 1 lze získat na stránce https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 15. Ustanovení o ochraně údajů o používání a používání Instagramu

  Na této webové stránce má řadič integrované komponenty služby Instagram. Instagram je služba, která může být kvalifikována jako audiovizuální platforma, která umožňuje uživatelům sdílet fotografie a videa, jakož i šířit taková data v jiných sociálních sítích.

  Provozovatelem služeb nabízených Instagramem je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, SPOJENÉ STÁTY.

  Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek tohoto internetového serveru, který je provozován řadičem a na kterém byla integrována komponenta Instagram (tlačítko Insta), je automaticky vyzván internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů. ke stažení zobrazení odpovídající Instagramové komponenty Instagramu. V průběhu tohoto technického postupu si Instagram uvědomí, jakou konkrétní podstránku našeho webu navštívil subjekt údajů.

  Pokud je subjekt údajů přihlášen současně na Instagramu, Instagram detekuje při každém volání subjektu údajů na naši webovou stránku - a po celou dobu svého pobytu na našem internetovém serveru - která konkrétní podstránka našeho internetu stránku navštívil subjekt údajů. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Instagram a jsou spojeny s příslušným účtem Instagram subjektu údajů. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Instagramu integrovaného na našem webu, Instagram porovná tyto informace s osobním uživatelským účtem Instagramu subjektu údajů a uloží osobní údaje.

  Instagram přijímá prostřednictvím komponenty Instagram informace o tom, že subjekt údajů navštívil naši webovou stránku, za předpokladu, že je subjekt údajů přihlášen na Instagramu v době volání na náš web. K tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klepne na tlačítko Instagram nebo ne. Pokud takový přenos informací na Instagram není pro subjekt údajů žádoucí, může mu zabránit tím, že se odhlásí ze svého účtu Instagram před provedením volání na náš web.

  Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů na Instagramu lze získat na adrese https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 16. Ustanovení o ochraně údajů o používání a používání Twitteru

  Na tomto webu má řadič integrované komponenty Twitteru. Twitter je vícejazyčná, veřejně přístupná služba mikroblogování, na které uživatelé mohou publikovat a šířit tzv. Tweety, např. Krátké zprávy, které jsou omezeny na 140 znaků. Tyto krátké zprávy jsou k dispozici všem, včetně těch, kteří nejsou přihlášeni na Twitter. Tweety jsou také zobrazovány tzv. Sledovatelům příslušného uživatele. Následovníci jsou další uživatelé Twitteru, kteří sledují tweety uživatele. Twitter navíc umožňuje oslovit široké publikum pomocí hashtagů, odkazů nebo retweek.

  Provozující společností Twitter je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SPOJENÉ STÁTY.

  Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek tohoto internetového serveru, který je provozován řadičem a na kterém byla integrována komponenta Twitter (tlačítko Twitter), se automaticky zobrazí internetový prohlížeč v informačním systému subjektu údajů. ke stažení zobrazení odpovídající komponenty Twitter na Twitteru. Další informace o tlačítkách Twitter jsou k dispozici na adrese https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Během tohoto technického postupu získává Twitter znalosti o tom, jakou konkrétní podstránku našeho webu navštívil subjekt údajů. Účelem integrace komponenty Twitter je opakovaný přenos obsahu této webové stránky, aby naši uživatelé mohli představit tuto webovou stránku do digitálního světa a zvýšit počet návštěvníků.

  Pokud je subjekt údajů přihlášen současně na Twitteru, Twitter detekuje při každém vyvolání na náš web subjektem údajů a po celou dobu svého pobytu na našem internetovém serveru, která konkrétní podstránka naší internetové stránky byla navštíveno subjektem údajů. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Twitter a spojeny s příslušným účtem Twitter subjektu údajů. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Twitter integrovaných na našem webu, služba Twitter přiřadí tyto informace osobnímu uživatelskému účtu Twitter subjektu údajů a uloží osobní údaje.

  Twitter přijímá prostřednictvím komponenty Twitter informace o tom, že subjekt údajů navštívil naši webovou stránku, za předpokladu, že je subjekt údajů přihlášený na Twitteru v době volání na náš web. K tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na součást Twitter nebo ne. Pokud takový přenos informací na Twitter není pro subjekt údajů žádoucí, může mu zabránit tím, že se odhlásí ze svého Twitter účtu před provedením volání na náš web.

  Příslušná ustanovení o ochraně údajů služby Twitter lze získat na adrese https://twitter.com/privacy? Lang = en.

 17. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání YouTube

  Na tomto webu má řadič integrované komponenty YouTube. YouTube je internetový video portál, který umožňuje vydavatelům videí bezplatně nastavovat videoklipy a další uživatele, což také poskytuje jejich bezplatné prohlížení, prohlížení a komentování. YouTube vám umožňuje publikovat všechny druhy videí, takže prostřednictvím internetového portálu můžete přistupovat jak k úplným filmům a televizním vysílání, tak ik hudebním videím, upoutávkám a videům vytvořeným uživateli.

  Provozující společností YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SPOJENÉ STÁTY. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SPOJENÉ STÁTY.

  Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek tohoto internetového serveru, který je provozován řadičem a na kterém byla integrována komponenta YouTube (video YouTube), se automaticky zobrazí internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů. stáhnout zobrazení odpovídající komponenty YouTube. Další informace o YouTube lze získat na adrese https://www.youtube.com/yt/about/en/. Během tohoto technického postupu získají YouTube a Google znalosti o tom, jakou konkrétní podstránku našeho webu navštívil subjekt údajů.

  Pokud je subjekt údajů přihlášen na YouTube, YouTube rozpozná při každém vyvolání podstránky, která obsahuje video YouTube, kterou konkrétní podstránku našeho internetového serveru subjekt údajů navštívil. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a přiřazují se k příslušnému účtu YouTube subjektu údajů.

  YouTube a Google obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informace o tom, že subjekt údajů navštívil náš web, pokud je subjekt údajů v době volání na náš web přihlášený na YouTube; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na video YouTube nebo ne. Pokud takový přenos těchto informací na YouTube a Google není pro subjekt údajů žádoucí, může být doručení zabráněno, pokud se subjekt údajů odhlásí ze svého vlastního účtu YouTube před provedením volání na náš web.

  Ustanovení o ochraně dat YouTube, která jsou k dispozici na adrese https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů na YouTube a Google.

 18. Ustanovení o ochraně údajů o používání a používání služby DoubleClick

  Na tomto webu má řadič integrované komponenty DoubleClick od společnosti Google. DoubleClick je ochranná známka společnosti Google, na jejímž základě jsou reklamní agenturám a vydavatelům nabízeny převážně speciální online marketingová řešení.

  Provozující společností DoubleClick by Google je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SPOJENÉ STÁTY.

  DoubleClick by Google přenáší data na server DoubleClick s každým zobrazením, kliknutím nebo jinou aktivitou. Každý z těchto datových přenosů vyvolá žádost o cookie do prohlížeče subjektu údajů. Pokud prohlížeč tuto žádost přijme, DoubleClick použije soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Definice cookies je vysvětlena výše. Účelem souboru cookie je optimalizace a zobrazení reklamy. Soubor cookie se používá mimo jiné k zobrazování a umísťování reklamy relevantní pro uživatele ak vytváření nebo zlepšování přehledů reklamních kampaní. Soubor cookie navíc slouží k zamezení vícenásobného zobrazení stejné reklamy.

  DoubleClick používá ID souboru cookie, které je vyžadováno pro provedení technického procesu. ID souboru cookie je například vyžadováno pro zobrazení reklamy v prohlížeči. Společnost DoubleClick může také pomocí ID souboru cookie zaznamenat, které reklamy již byly zobrazeny v prohlížeči, aby nedošlo k duplicitě. Je také možné, aby služba DoubleClick sledovala konverze pomocí ID souboru cookie. Konverze jsou například zachyceny, když už uživatel dříve zobrazil reklamní reklamu DoubleClick a následně provede nákup na webu inzerenta pomocí stejného internetového prohlížeče.

  Soubor cookie od DoubleClick neobsahuje žádné osobní údaje. Soubor cookie DoubleClick však může obsahovat další ID kampaně. ID kampaně se používá k identifikaci kampaní, se kterými uživatel již byl v kontaktu.

  Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této webové stránky, která je provozována řadičem a na které byla integrována komponenta DoubleClick, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván příslušnou komponentou DoubleClick. odesílat data za účelem online reklamy a fakturace provizí společnosti Google. V průběhu tohoto technického postupu získává Google znalosti o veškerých datech, která může Google použít k vytváření výpočtů provizí. Google může mimo jiné pochopit, že subjekt údajů klikl na určité odkazy na našich webových stránkách.

  Subjekt údajů může, jak je uvedeno výše, kdykoli zabránit nastavením cookies prostřednictvím naší webové stránky odpovídající úpravou použitého webového prohlížeče a tím trvale zakázat nastavení cookies. Taková úprava použitého internetového prohlížeče by také zabránila společnosti Google v nastavení cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Soubory cookie, které Google již používá, mohou být navíc kdykoli smazány prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

  Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů služby DoubleClick mohou získat na stránce DoubleClick společnost Google https://www.google.com/intl/en/policies/.

 19. Právní základ pro zpracování

  Art. 6(1) lit. a GDPR slouží jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů účastníkem, jako je tomu například v případě, kdy jsou zpracování nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jakékoli jiné služby, je zpracování na základě Article 6(1) lit. b GDPR.

  Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo služeb. Podřizuje naše společnost zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například při plnění daňových povinností je zpracování založeno na Art. 6(1) lit. c GDPR.

  Ve vzácných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by se stalo například v případě zranění návštěvníka v naší společnosti a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by zpracování bylo založeno na Art. 6(1) lit. d GDPR.

  A konečně by zpracování mohlo být založeno na Article 6(1) lit. f GDPR. Tento právní základ se používá pro operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních důvodů, je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje naše společnost nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy jsou tyto zájmy nadřazeny zájmům nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Takové operace zpracování jsou zvláště přípustné, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Domníval se, že legitimní zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů klientem správce (bod odůvodnění 47 věty 2 GDPR).

 20. Oprávněné zájmy sledované správcem nebo třetí stranou

  Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Article 6(1) lit. f GDPR Naším legitimním zájmem je vykonávat naše podnikání ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a akcionářů.

 21. Období, po které budou osobní údaje uloženy

  Kritéria použitá k určení doby uchovávání osobních údajů jsou příslušné zákonné doby uchovávání. Po uplynutí této lhůty jsou odpovídající údaje běžně vymazávány, pokud již nejsou pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy nezbytné.

 22. poskytování osobních údajů jako zákonný nebo smluvní požadavek; Požadavek nezbytný k uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí těchto údajů

  Objasňujeme, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňové předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních ustanovení (např. Informace o smluvním partnerovi). Někdy může být nutné uzavřít smlouvu, že nám subjekt údajů poskytne osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen nám poskytnout osobní údaje, když naše společnost s ním uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že by nemohla být uzavřena smlouva s subjektem údajů.

  Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů se subjekt údajů musí obrátit na našeho inspektora ochrany údajů. Náš inspektor ochrany údajů objasňuje subjektu údajů, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou, nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a důsledky neposkytnutí osobních údajů. osobní údaje.

 23. Existence automatizovaného rozhodování

  Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

  Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny generátorem zásad ochrany osobních údajů externího inspektora ochrany údajů společnosti DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, který byl vyvinut ve spolupráci se společností WILDE BEUGER SOLMECKE | Právníci a použitý hardware prodejce RC GmbH.

Stránka kontaktů softwaru cFos.