cFosSpeed is de officiële internet versneller voor ASUS, GIGABYTE, ASRock en MSI gaming producten.
Nieuw! Door de makers van cFosSpeed: De cFos EVSE

Ontvang een gratis licentie (voor cFosSpeed) door ons te helpen met 10 of meer vertaal verbeteringen.
Sommige teksten worden gegenereerd door machine vertaling. Help ons deze teksten te verbeteren. Klik op de knop om de revisiemodus te starten.

cFos Agent

cFos Agent

Organisatieprofiel

cFos Software GmbH, Bonn (Duitsland) ontwikkelt sinds 1993 communicatiesoftware en kernel-modus netwerkstuurprogramma's voor Windows. Onze producten omvatten cFosSpeed, de geavanceerde Traffic Shaping-software voor breedbandinternet, cFos Personal Net, een persoonlijke web- en cloud-server, cFos IPv6 Link, de IPv6 dial-up driver & software router en cFos / cFos Broadband Connect, de krachtige DSL en ISDN-inbelstuurprogramma's.

Contact / Ondersteuning

Gebruik ons contactformulier voor ondersteuning of om contact met ons op te nemen.

Disclaimer

Informatie op grond van TDG (Duitse Tele Services Wet):

De dienstverlener die verantwoordelijk is voor www.cfos.de en www.cfosspeed.de is cFos Software GmbH, vertegenwoordigd door eigenaar-managers Christoph Lüders en Martin Winkler, Nordstr. 65a, 53111 Bonn, Telefoon: +49 2287669826, handelsregister nummer: Bonn, HRB 9150; UStID / Vat-No.: DE813105998, eMail: .

cFos® is een geregistreerd handelsmerk.

Privacybeleid

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de rubriek "Kennisgeving aan de verantwoordelijke instantie" in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kan z zijn. B. be gegevens die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

privacy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

cFos Software GmbH
Nordstr. 65a
53111 Bonn
Duitsland

Telefoon: 0228-7669826
E-mail: helpcfos@cfos.de
Website: www.cfos.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

opslagduur

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke opslagperiode is vermeld, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen ophouden te bestaan.

Algemene informatie over de rechtsgrond voor gegevensverwerking op deze website

Indien u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG of artikel 9 lid 2 letter a AVG, indien bijzondere gegevenscategorieën volgens artikel 9 lid 1 AVG worden verwerkt. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijvoorbeeld via apparaatvingerafdrukken), is de gegevensverwerking ook gebaseerd op artikel 25 (1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om het contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6 (1) (b) AVG. Verder verwerken wij uw gegevens als deze nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6 lid 1 (c) AVG. Gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met art. 6 Par. 1 verlicht. f AVG. De volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring geven in elk afzonderlijk geval informatie over de relevante rechtsgrondslagen.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of andere derde landen die niet beveiligd zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar deze derde landen en daar worden verwerkt. Wij willen u erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Zo zijn Amerikaanse bedrijven verplicht om persoonsgegevens vrij te geven aan beveiligingsautoriteiten zonder dat jij als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens voor controledoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen directe reclame (Art. 21 AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BEPAALDE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT DATA PRIVACYBELEID. ALS U bezwaar maakt, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ UITGEBREIDE REDENEN KUNNEN AANWIJZEN VOOR DE VERWERKING DIE OVERSCHRIJDEN VAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING IS VOOR DE HANDHAVING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHT 21) AVG).

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER GERELATEERD AAN DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 (2) AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen laat enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt, te beschermen, gebruikt deze site SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens . U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens/gebeurt, kunt u in plaats van verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van dat ze worden verwijderd.
  • Als u bezwaar heeft gemaakt conform art. 21 lid 1 AVG, uw belangen en die van ons moeten worden afgewogen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Bezwaar maken tegen promotionele e-mails

Hierbij maken wij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukplicht om ongevraagd reclame- en informatiemateriaal te verzenden. De site-exploitanten behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het verzenden van ongevraagde advertenties, zoals spam-e-mails.

3. Gegevensverzameling op deze website

koekjes

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site betreedt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het derde bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Tal van cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde functies die u wenst te bieden (bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies voor het meten van webpubliek) (noodzakelijke cookies). opgeslagen op basis van artikel 6 (1) (f) AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt aangegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO en § 25 Para. 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd bent over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Als cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen we u hierover afzonderlijk informeren in deze verklaring inzake gegevensbescherming en indien nodig om uw toestemming vragen.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • besturingssysteem gebruikt
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijdstip van serververzoek
  • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contact Formulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) als hiernaar werd gevraagd.

De gegevens die u invult in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) als hiernaar werd gevraagd.

De gegevens die u ons via contactverzoeken hebt toegestuurd, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

4. Sociale media

Plug-ins voor sociale media met Shariff

Op deze website worden social media plug-ins gebruikt (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

U kunt de plug-ins meestal herkennen aan de respectieve logo's van sociale media. Om de gegevensbescherming op deze website te waarborgen, gebruiken we deze plug-ins alleen in combinatie met de zogenaamde "Shariff"-oplossing. Deze applicatie voorkomt dat de plug-ins die op deze website zijn geïntegreerd, bij het eerste bezoek aan de site gegevens overdragen aan de betreffende provider.

Een directe verbinding met de server van de provider wordt alleen tot stand gebracht (toestemming) wanneer u de betreffende plug-in activeert door op de bijbehorende knop te klikken. Zodra u de plug-in activeert, ontvangt de betreffende aanbieder de informatie dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op uw respectieve sociale media-account (bijv. Facebook), kan de betreffende aanbieder het bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount.

Het activeren van de plug-in betekent toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 lit. a AVG en Sectie 25 Paragraaf 1 TTDSG. U kunt deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken.

5. Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief gegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link "uitschrijven" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd uit de nieuwsbriefdistributielijst nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat deze niet langer dienst doet welk doel dan ook. We behouden ons het recht voor om e-mailadressen uit onze nieuwsbriefdistributielijst naar eigen goeddunken te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons legitieme belang in overeenstemming met art. 6 Par. 1 verlicht. f AVG.

Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u van de nieuwsbriefverzendlijst bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener op een zwarte lijst worden opgeslagen als dit nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG). Opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

6. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube

Deze website bevat video's van de YouTube-website. De websitebeheerder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als u een van onze websites bezoekt waarop YouTube is geïntegreerd, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Verder kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare technologieën gebruiken voor herkenning (bijv. device fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen op je YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De omgang met gebruikersgegevens Zie voor meer informatie het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy hl = en.

Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of het invoeren van gegevens op deze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, hoe lang de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van art. 6 Par. 1 verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbod tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 Par. 1 verlicht. a DSGVO en § 25 Para B. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA vindt u in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/termen?hl=de.

Google AdSense

We gebruiken "Google AdSense" op deze website. Google AdSense is een online service waarmee advertenties op sites van derden kunnen worden geplaatst. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat de advertenties selecteert die worden weergegeven op sites van derden die overeenkomen met de inhoud van de respectieve site van derden. Google AdSense maakt op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker mogelijk, die wordt geïmplementeerd door individuele gebruikersprofielen te genereren.

De aanbieder van de Google AdSense-component is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van de Google AdSense-component is de integratie van advertenties op onze website. Google AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Alphabet Inc. het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Google AdSense-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectievelijke Google AdSense-component om gegevens naar Alphabet Inc. te verzenden met het oog op online reclame en de afwikkeling van commissies. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Alphabet Inc. kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Alphabet Inc. onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en clicks te achterhalen en om vervolgens provisieoverzichten mogelijk te maken .

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Alphabet Inc. geplaatste cookie op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die in websites is ingesloten om logbestandregistratie en logbestandanalyse mogelijk te maken, waardoor een statistische evaluatie kan worden uitgevoerd. Op basis van de embedded tracking pixel kan Alphabet Inc. zien of en wanneer een website is geopend door een betrokkene en op welke links is geklikt door betrokkenen. Trackingpixels worden onder andere gebruikt om de bezoekersstroom naar een website te evalueren.

Persoonlijke gegevens en informatie, waaronder ook het IP-adres en die nodig zijn voor het verzamelen en factureren van de weergegeven advertenties, worden via Google AdSense verzonden naar Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Alphabet Inc. kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

Google AdSense wordt nader uitgelegd onder deze link https://www.google.de/intl/de/adsense/start/

Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Wij gebruiken op deze website "Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)". Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene op een website is gekomen (de zogenaamde referrer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De aanbieder van de Google Analytics-component is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics. Met deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als onze website wordt bezocht vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectievelijke Google Analytics-component om gegevens naar Google te verzenden voor online analyse. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en klikken te achterhalen en om vervolgens provisieoverzichten mogelijk te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals toegangstijd, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatst cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google. Hiervoor is een browser add-on op de koppeling moet de persoon https://tools.google.com/dlpage/gaoptout te downloaden en te installeren. Deze browser-add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser-add-on wordt door Google als tegenstrijdig beoordeeld. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon die aan zijn invloedssfeer kan worden toegeschreven, bestaat de mogelijkheid om de browser-add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Voor meer informatie en privacywetten door Google kunnen op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/en.html worden opgehaald. Google Analytics is op deze link https://www.google.com/intl/en_gb/analytics/ in meer detail uitgelegd.

Google AdWords

Wij gebruiken op deze website "Google AdWords". Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de zoekresultaten van Google als in het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf bepaalde trefwoorden definiëren die worden gebruikt om een advertentie in de zoekresultaten van Google weer te geven, alleen wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een trefwoordgerelateerd zoekresultaat op te halen. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties met behulp van een automatisch algoritme en rekening houdend met de vooraf gedefinieerde trefwoorden naar relevante websites verspreid.

De aanbieder van de Google AdWords-diensten is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van Google AdWords is om onze website te promoten door op de websites van externe bedrijven en in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine advertenties op basis van interesse weer te geven en advertenties van derden op onze website weer te geven.

Als een betrokkene onze website bezoekt via een Google-advertentie, wordt door Google een zogenaamde conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene opgeslagen. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina's, zoals het winkelwagentje van een online winkelsysteem, op onze website zijn bezocht. De conversiecookie stelt zowel ons als Google in staat te begrijpen of een persoon die via een AdWords-advertentie naar onze website is gekomen, inkomsten heeft gegenereerd, dwz een aankoop heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Op onze beurt gebruiken we deze bezoekstatistieken om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is verwezen, dwz om het succes of falen van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die kan worden gebruikt om de betrokken persoon te identificeren.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de door de betrokkene bezochte website. Dienovereenkomstig worden bij elk bezoek aan onze website persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google AdWords geplaatst cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Om dit te doen, moet de betrokkene/instellingen/advertenties van elk van de internetbrowsers die hij gebruikt en daar de gewenste instellingen maken.

Voor meer informatie en privacywetten door Google kan op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ retrieve.

Bron: https://www.e-recht24.de