cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Sagemcom 2764


Sagemcom 2764 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.25.1 - tên người dùng mặc định: admin / password: gvt12345Sagemcom 2764 Steps 2-7

2 Chọn "Settings"

3 Chọn "Local Network"

4 Chuyển đến "Port-Forwarding"

5 Trên "Rule Name", chọn HTTP

6 Trên trường "Destination IP", nhập Destination IP (tốt nhất là tĩnh) của máy tính cFos Personal Net đang chạy (để trống trường "Source IP")

7 Nhấn "Save"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Sagemcom 2764Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Sagemcom 2764