cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

cFosSpeed, cFos hoặc cFos Broadband Connect

Bạn chọn sản phẩm nào ?

cFosSpeed BestsellercFos Broadband ConnectcFos Professional
Bộ định tuyến
Dial-up Net với DSL hoặc modem cable (PPPoE)
Định hình băng thông
Nhiều PC sử dụng chung một kết nối Internet
Hạn chế tốc độ cho từng máy cá nhân
Thay đổi bang thông
Kết Nối Tốc Độ Cao >= 16Mbit/s
Sử dụng cực ít tài nguyên CPU
ISDN
Màn hình người gọi ISDN
GSM, UMTS, WiMAX, Wi-Fi
Các loại khác, vd. PPPoA, IP thông qua AAL5, PPTP, RFC1483/2684 bắt cầu
Cuộc gọi đến
Bộ lọc theo dịch vụ PPPoE / Tên AC
NDIS 6
Nhiều kết nối PPPoE cùng lúc

Để sử dụng công nghệ Traffic Shaping, chúng tôi khuyến khích cFosSpeed. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng DSL (với modem DSL) và kết nối ISDN, chúng tôi khuyến khích cFos Professional.

Nếu kết nối của bạn đạt ít nhất 16 MBit/s, chúng tôi khuyến khích sử dụng cFos Broadband Connect. Nếu cần công nghệ Traffic Shaping, bạn cũng có thể sử dụng cFosSpeed.


Biểu đồ chọn lựa

Bạn truy cập Internet thông qua ISDN, phần mềm cho ISDN ở cổng COM,
hoặc ISDN caller monitor?
Vâng
Vâng
cFos Professional
cFos Professional

Không Không

Bạn sử dụng router để kết nối Internet?

Vâng
Vâng

cFosSpeed
cFosSpeed
Bestseller

KhôngKhông

Kết nối Internet của bạn sử dụng PPPoE (vd: DSL)?

Không
Không

cFosSpeed
cFosSpeed
Bestseller

Vâng Vâng

Bạn có Modem DSL cổng USB?

Vâng
Vâng

cFosSpeed
cFosSpeed
Bestseller

Không Không

Bạn cần Driver cho mạng Dial-Up?Đình hình băng thông?Tất cả?

Vâng Vâng

Vâng Vâng

Vâng Vâng

BestsellerBestseller
cFosBC
cFos Broadband Connect
cFosSpeed
cFosSpeed
cFosSpeed
cFosSpeed
+cFosBC
cFos Broadband
Connect