cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

Trang này chưa được dịch đầy đủ!

Sở hữu một bản quyền miễn phí cFos, cFosSpeed hoặc cFosBC bằng cách giúp chúng tôi dịch.
Tìm hiểu thêm

Enable port forwarding for the Jio JioFi 2


Jio JioFi 2 Step 1

1 Log into your router with your username and password (default IP: 192.168.1.1 - default username/password: administrator)Jio JioFi 2 Step 2

2 Click on "Setting"Jio JioFi 2 Steps 3-4

3 Click on "Gaming & Apps Management"

4 Enable "Port Forward"Jio JioFi 2 Step 5

5 Click on your "Host Name" (the computer cFos Personal Net is running on)Jio JioFi 2 Steps 6-7

6 Enter your Config Name, Local and WAN Port (80)

7 Click "Apply"Port forwarding is now configured for your computer!