cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

Trang này chưa được dịch đầy đủ!

Sở hữu một bản quyền miễn phí cFos, cFosSpeed hoặc cFosBC bằng cách giúp chúng tôi dịch.
Tìm hiểu thêm

Enable port forwarding for the AVM FRITZ!Box 7270


AVM FRITZ!Box 7270 Step 1

1 Log into your FRITZ!Box with your passwordAVM FRITZ!Box 7270 Steps 2-4

2 Click on "Internet" in the main menu on the left3 Click on "Permit Access" in the main menu on the left

4 Click on the "New Port Forwarding" buttonAVM FRITZ!Box 7270 Steps 5-6

5 Select "HTTP-Server" and the computer cFos Personal Net is running on from the option lists6 Click on "Apply"AVM FRITZ!Box 7270 Step 7

7 Save the new settings by clicking on the "Apply" buttonPort forwarding is now configured for your computer and you can log out of your FRITZ!Box.